nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 27/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-17 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 27/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


1. §


(1) Tiszacsege Város Önkormányzata közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed Tiszacsege város teljes közigazgatási területére.


2. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató Tiszacsege város teljes közigazgatási területén az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerv, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (4066 Tiszacsege, Fő u. 57.).

(2) A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel (a továbbiakban: közszolgáltató) a közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt, melyben a közszolgáltatás időtartama 2013. január 1. napjától 2018.december 31. napjáig tart.  

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljára történő átadásának helye a Tiszacsegei Szennyvíztisztító Telep.

(4) A közszolgáltató - e rendeletben előírt módon - folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, a Tiszacsegei Szennyvíztisztító Telepre történő biztonságos eljuttatásáról és  ott az ártalommentes elhelyezéséről.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §


       Tiszacsege valamennyi ingatlanának tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított, e rendelet 2. §-ában megnevezett közszolgáltatónak átadni.4. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos bejelentése nyomán, az erre a célra szolgáló jármű segítségével a 2. § (3) bekezdésben megjelölt helyszínre szállítja.

(2) Az ingatlantulajdonos bejelentését megteheti személyesen a közszolgáltatónál, vagy telefonos úton a közszolgáltató mindenkori elérhetőségén.

(3) Az elszállításra a bejelentéstől számított 3 munkanap áll a közszolgáltató rendelkezésére, kivéve, ha a bejelentő kifejezetten későbbi időpontot jelöl meg.


5. §

Hatályát veszti.6. §


(1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos közszolgáltatással összefüggő természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), valamint lakcímét a hatályos adatvédelmi előírások és jogszabályok maradéktalan betartása mellett kezelheti.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti személyes adatait megadni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos (1) bekezdésben meghatározott adatait. 


7. §


(1) A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben szabályozott kötelező tartalmi elemei mellé nem határoz meg továbbiakat.

(2) Hatályát veszti.


7/A. §


(1) A időlegesen használt ingatlanok és üdülőingatlanok tulajdonosai a használat ideje alatt kötelesek az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállíttatására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó előírásokat betartani és az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az időlegesen használt ingatlanok és üdülőingatlanok esetén a közszolgáltatás igénybevételének és elvégzésének módja megegyezik az állandóan lakott ingatlanok tulajdonosaira vonatkozó szabályokkal.

(3) Az üdülőingatlanok vonatkozásában használati időszak a május 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszak.

(4) A nem használt ingatlan tulajdonosa mentesül a közszolgáltatás igénybe vétele alól.


3. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség


8. §


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost díjfizetési kötelezettség terheli az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyisége után.

(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, alapdíjból és ürítési díjból áll.

(3) A közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke

a)   az alapdíj esetében 3250 Ft + ÁFA/alkalom

b)   az ürítési díj esetében 350 Ft/m3.9. §


(1)  A közszolgáltató évente egy alkalommal, legkésőbb október 31-ig  kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató állapítja meg az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a szolgáltatás nyújtását követően az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap szerint állítja ki a számlát, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


3/A Értelmező rendelkezések


9/A §


 (1) Időlegesen használt ingatlan: az az ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvíz ellátási szolgáltatást igénybe veszik.


(2) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol közműves ivóvíz ellátási szolgáltatást nem vesznek igénybe és ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.


4. Záró rendelkezések


10. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 26/2004.(V.27.) rendelet 2-8. §-a és a 23-27. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!