nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


[1]A rendelet célja

1. §


[2](1) A rendelet célja a közterületek elnevezésére és az azokhoz csatlakozó ingatlanok megjelölésére, a címképzésre vonatkozó helyi részletszabályok megállapítása a közterületi tájékozódás, illetőleg az ingatlant használó személyek elérhetősége érdekében.


[3](2)


[4](3)


Értelmező rendelkezések

2. §


[5](1) Közterületnév: a helység út, utca, tér, park, köz, sétány, dűlő stb. jellegű közterületét jelölő név


[6](2) Köterületnév-tábla: az önkormányzat által kihelyezett tábla, amelyen a közterület teljes neve szerepel


[7](3) Házszámtábla: a tulajdonos által kihelyezett tábla, amelyen az ingatlannak a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma szerepel.


[8]A közterület-elnevezés általános szabályai

3. §


[9](1)


(2) Közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása Kistarcsa város Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


[10](3) Az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokat kérelemre illetve hivatalból az önkormányzat jegyzője készíti elő, melynek alapján a Képviselő-testület határozatban dönt.


(4) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására kérelmet az nyújthat be, akinek a közterület elnevezéséhez, vagy az elnevezés megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. A kérelemben meg kell jelölni az alábbiakat:

- ingatlan fekvése

- ingatlan helyrajzi száma

- ingatlan tulajdonosa(i)

- kérelem oka

- kérelemhez fűződő jog, vagy jogos érdek.


[11](5) Az utcákat úgy kell elnevezni, hogy a megszakítatlanul vezető természetes útszakaszok lehetőleg ugyanazt a nevet viseljék.


(6) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás). A Képviselő-testületi a meghosszabbítást határozattal mondja ki.


(7) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.


(8) Személyről legkorábban a halálát követő 25 év elteltével lehet közterületet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:

- a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

- élete, munkássága, valamely módon Kistarcsa Városához kapcsolódik.


(9) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés, vagy más módon történő – megszűnésével külön döntés nélkül a közterület név is megszűnik.


[12](10)


[13]Közterületnév-táblák

4. §


[14](1) A közterületnév-táblákat a Polgármesteri Hivatal helyezi ki, tartja karban, illetve pótolja.


[15](2) Az közterületnév-táblán a közterület teljes nevét ki kell írni úgy, ahogy az a központi címregiszterben szerepel.


[16](3) A közterületnév-táblán feltüntethető a táblával jelzett tömb első és utolsó házszáma, és a házszámnövekedés iránya.


[17](4) A közterületnév-tábla az 1. sz. mellékletben szereplő módon, Kistarcsa Város címerével, 20 x 50 cm-es méretben, fehér alapon kék betűkkel készül.


5. §


[18](1) A közterületnév-táblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál mindkét oldalon - továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is- ki kell helyezni.


[19](2) A közterületnév-táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható módon kell elhelyezni.


[20](3) Az ingatlan tulajdonosa illetve használója a közterületnév-tábla elhelyezését, karbantartását és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.


[21](4) A közterületnév-tábla kihelyezéséről a Polgármesteri Hivatal a kihelyezés előtt 15 nappal értesíti az érintett ingatlan tulajdonosát, illetve használóját.


6. §


[22]A megváltozott közterületnevek tábláit piros színű átlós áthúzással a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni. Az új közterületnév-táblát az áthúzott régi tábla alá, vagy fölé kell felszerelni. A régi közterületnév-táblákat a névváltozást követő 1 év elteltével el kell távolítani.


7. §


[23][24](1)


[25](2) Tilos a közterületnév-táblát

a) megrongálni, beszennyezni;

b) eltakarni, olvashatatlanná tenni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni;

             c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.


[26]A címképzés részletszabályai

8. §


[27](1)


[28](2)


[29](3) Több közterülettel érintkező ingatlan esetében a címképzés során azt a közterületet kell figyelembe venni, amelyre az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata található, amennyiben több közterületre is van ilyen, azt, amelynek a közterületi határvonala a leghosszabb.


[30](4)


[31](5)


[32](6)


[33](7)


[34](8)


9. §


[35](1) A címképzés során az alábbi részletszabályokat is figyelembe kell venni:

[36]a)

b) a számozás arab számmal, 1-gyel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig úgy, hogy a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a páratlan, baloldalon a páros számok haladnak. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3…);

c) a kialakult sorszámozás után megosztott ingatlanok sorszáma úgy változik meg, hogy az újonnan kialakult ingatlanok a házszámozás növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből az eredeti számhoz alátörést kapnak;

d) a kialakult sorszámozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják úgy, hogy a házszámokat kötőjellel össze kell vonni (pl. 12-14);

[37]e)

[38]f)


(2) Hatályon kívül helyezte a 25/2010. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet 3.§-a


[39]Házszámtáblák elhelyezésének szabályai

10. §


[40][41](1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.


(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 1-3 méter távolság között a földbe szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.


(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.


(4) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten kell a házszámot feltüntetni.


(5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is a szám előtt vagy fölött kiírva.


(6) A megváltozott házszámok tábláit piros színű átlós áthúzással a tájékozódás zavartalansága érdekében az átszámozástól számított 2 évig az eredeti helyükön kell hagyni. Az új házszámtáblákat az áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi házszámtáblát az átszámozást követő 2 év elteltével az ingatlan tulajdonosának el kell távolítania.


[42](7) Tilos a házszámtáblát :

a) megrongálni, beszennyezni;

b) eltakarni, olvashatatlanná tenni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni;

c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.


[43](8)


Vegyes és záró rendelkezések[44][45]

11. §


[46][47]

(1) Aki e rendelet 5.§ (3) bekezdésében, 7.§-ában, 10.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdésében, foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) A közigazgatási és helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.


(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelet jogosult.


12. §


(1) Azoknál az utcáknál, ahol a rendelet hatálybalépése előtt megállapított számozás a rendelet szabályaitól csak annyiban tér el, hogy az előírttal ellentétes irányban halad, illetve a páros és a páratlan házszámok az előírttal ellentétes oldalon vannak, a számozást változatlanul kell hagyni.


[48](2)


[49](3)


[50](4)


[51](5)


[52](6)


[53](7)


13.§.


(1) A rendelet 2009. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti „az ingatlanok házszámmal, illetve helyrajzi számmal való ellátásáról, szóló 4/1996. (III.28.) számú valamint az azt módosító 3/2000. (II.15.) számú és 38/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[5]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[6]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[7]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[8]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[9]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[10]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[11]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[12]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[13]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[14]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[15]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[16]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[17]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[18]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[19]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[20]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[21]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[22]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[23]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[24]

Hatályon kívül helyezte a 29/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2018.11.30-tól

[25]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[26]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[27]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[28]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[29]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[30]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[31]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[32]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[33]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[34]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[35]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[36]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[37]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[38]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[39]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[40]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[41]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2016.XI.01-től

[42]

A rendelet szövegét a 29/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.11.30-tól

[43]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[44]

A rendelet szövegét a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.06.01-től

[45]

A rendelet szövegét a 18/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2018.06.01-től

[46]

A rendelet szövegét a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.03-tól

[47]

A rendelet szövegét a 26/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.XI.01-től

[48]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[49]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[50]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[51]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[52]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól

[53]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan: 2015.02.03-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
55.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!