nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-09 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelete
11/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról és az azt módosító 11/2016. (VII.08.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. tv. 92 . §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjéről a következő rendeletet alkotja meg.


I. Fejezet

1. Általános rendelkezések


1. §

 1. Az Önkormányzat megnevezése: Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat

(a továbbiakban: Önkormányzat)

 1.  A önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet megnevezése:

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

(a továbbiakban: Képviselő-testület)

 1. Az Önkormányzat székhelye:                        3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
 2. Az Önkormányzat működési területe:          Gyöngyöshalász  közigazgatási területe
 3. Az Önkormányzat törzskönyvi azonosítója: 729336
 4. Az Önkormányzat adószáma:                       15729332-1-10
 5. Az önkormányzat statisztikai számjele:        15729332-8411-321-10
 6. Az Önkormányzat bankszámlaszáma:           11739030-15729332
 7. Az Önkormányzat honlapjának címe:           www.gyongyoshalasz.hu

(10) Az Önkormányzat e-mail-címe:                   gyhpohiv@gmail.com


2. §. A Képviselő-testület tagja: a polgármester és a települési képviselő (a továbbiakban: képviselő). A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A Képviselő-testület tagjainak névjegyzékét, elérhetőségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


3. § Gyöngyöshalász Községről rövid ismertetőt a 2. sz.  melléklet tartalmaz.


4. §  Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a 3.  sz.  melléklet tartalmazza.


5. § Az Önkormányzat intézményeinek jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.


6. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól  külön rendelet rendelkezik.


7. § Önkormányzat által alapított, ill. részesedéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek jegyzékét a 1. sz. függelék tartalmazza.


8. § (1) Az Önkormányzat hivatalos bélyegzői:


 1. Az Önkormányzat bélyegzője:

„Gyöngyöshalász Községi  Önkormányzata”

(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével)

 1. A Képviselő-testület bélyegzője:

„Gyöngyöshalász Önkormányzat Képviselő-testülete”

(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével)

 1. A Polgármester bélyegzője:

Községi Önkormányzat Polgármestere - Gyöngyöshalász”

(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével)

 1. Jegyző bélyegzője:

Községi Önkormányzat Jegyzője - Gyöngyöshalász”

(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével)

 1. A Polgármesteri Hivatal bélyegzője:

„Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatala”

(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével)


2. Az Önkormányzat jelképei


9. § (1) Az Önkormányzat hivatalos jelképei a község címere és zászlója.

(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza.


10. § (1) A képviselő-testület a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkotott, mely szerint a  helyi kitüntetések:  

a) „Gyöngyöshalászért” kitüntető díj,

b) „Gyöngyöshalász Díszpolgára” kitüntető cím.


II. Fejezet

3. Az önkormányzat feladata, hatásköre


11. § (1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.


12.§  A Képviselő-testület a feladatait az Mötv. 41. §-ában foglaltak szerint látja el.


13.§ Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében kötelezően ellátja - az Mötv. 13. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - az 5.sz. melléklet  részletesen megjelölt feladatokat és azok ellátási módját -  figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörökre.


14. § (1) Az Önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

(2) Az önkéntes feladatok vállalása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt feladatok ellátását, és finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3) Az Önkormányzat a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatokat meghaladóan további feladatot az Mötv. 10. §-ában meghatározott módon vállalhat. Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. sz. melléklet  tartalmazza.


15. § Az Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket a 7. sz.  melléklet tartalmazza.


16. § (1) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátása, koordinálása, valamint fejlesztése érdekében együttműködik:

       a)  Heves  Megye Önkormányzatával,

       b) Gyöngyösi Járás önkormányzataival,

       c) a helyi civil szervezetekkel,

       d) egyházakkal,

       d) közszolgáltatókkal.

(2) Az együttműködés keretében a polgármester köteles a folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni, valamint az együttműködésről legalább évenként tájékoztatni a Képviselő-testületet.


17. §  (1) A Képviselő-testület hatásköre átruházásának lehetőségét és az átruházás alapvető szabályait az Mötv. 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.

(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket a rendelet  8. sz.  melléklete, a jegyzőre átruházott feladat- hatásköröket a 9. számú melléklet,  a bizottságokra átruházott  feladat- és hatásköröket a 10. sz.   melléklete tartalmazza.


                                 III. Fejezet

A Képviselő-testület működése

1. A Képviselő-testület ülései


18. § (1) A Képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testületi rendes üléseinek napját, kezdési időpontját az éves munkaterv tartalmazzA.


19. § (1) A Képviselő-testületnek évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartania.

(2) A Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a Képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza.

(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze.

(4) A munkatervben meg kell határozni:

a) az ülések tervezett időpontját,

b) az ülések várható napirendjét,

c) a napirendek előadóit.


20. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a) az Mötv. 44. §-ában meghatározott esetben,

b) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

c) ha a testületi ülés összehívását más hivatalos szervek kezdeményezik.

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni előzetes telefonos egyeztetés után a cél és az ok megjelölésével, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli esetben a Képviselő-testület összehívására szükség van.


2. A Képviselő-testületi ülések összehívása


21. §  (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Pénzügyi  Bizottság elnöke hívja össze a Képviselő-testületet  és vezeti a Képviselő-testület ülését.

(3) A Képviselő-testület ülését – főszabályként – 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11. szám alatti Művelődési Házba kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni a közigazgatási területen belül.

(5) A nyilvános ülések rögzítésére minden résztvevő engedély kérése nélkül jogosult.


22. § A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.


23. § A Képviselő-testület üléseit az ülés összehívására jogosult személy hívja össze.


24. § (1) A Képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a Képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.


(3) A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag érintettekhez való eljuttatásáról.


(4) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

            a) állandó meghívottaknak:

 1.  a képviselő-testület tagjainak,

ab) a jegyzőnek,

ac)a bizottságok nem képviselő tagjainak,

ad) a járási hivatal vezetőjének,

ae) az illetékes országgyűlési képviselőnek

af) az Önkormányzat intézményei vezetőinek,

 1. a nem állandó meghívottaknak

ba) az előterjesztőknek és

bb) akiket az ülés összehívója megjelöl.


(5) A meghívóhoz csatolni kell:

a) teljes napirend kapcsolódó előterjesztéseit az (4) bekezdés aa), - ac). pontjában foglaltak részére,

b) az őt érintő  napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést az (4) bekezdés af),  ba) és bb) pontjában foglaltak részére,

c) az ad). és ae) pontban foglalt meghívottaknak előzetes nyilatkozatuk alapján kell az előterjesztéseket megküldeni.


25. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan történik azzal az eltéréssel, hogy indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) egyéb szóbeli meghívással.

(2) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 24. § (3) bekezdés szerinti határidőtől.


26. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) a bizottságok nem képviselő tagjait,

c) az illetékes országgyűlési képviselőt,

d) a Gyöngyösi járási hivatal vezetőjét,

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az Önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.


27. § (1) A Képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláira

b) a meghívó honlapon történő közzététele (www.gyongyoshalasz.hu).


3. A Képviselő-testület ülésének vezetése


28. § (1) A Képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a Képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése vagy erre vonatkozó javaslat megszavaztatása annak indoklásával,

d) napirendenként

da) a vita levezetése: ezen belül először a kiegészítésre, majd a  kérdésekre, azt követően  a hozzászólásokra a szó megadása,

db) a vita összefoglalása,

dc) az indítványok szavazásra való feltevése,

dd) a határozati javaslatok szavaztatása,

de) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

df) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

e) a rend fenntartása,

f) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

g) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közti eseményekről, egyéb önkormányzati döntésekről és időszerű kérdésekről,

h) az ülés bezárása,

i) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról.


29. § (1) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen.

(3) Határozatképtelenség esetén a jelenlévők maximum 30 percet várakoznak. Amennyiben ez idő alatt sem lesz határozatképes az ülés, úgy ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, melyet a polgármester és jegyző ír alá.

(4)  A határozatképtelen ülést 15 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.


30. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselőnek joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, amennyiben  indokolt, úgy új napirendi pontok felvételére,   az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.


31. § (1) A Képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2)  A napirendi javaslattal kapcsolatos vitában a felszólalók legfeljebb  3 perc időtartamban fejthetik ki a véleményüket.

(3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely testületi tag tehet javaslatot. A polgármester felszólíthatja a javaslattevőt az indoklásra. Amennyiben az indítványozó és a halasztást előterjesztő személye eltér, úgy az előterjesztőnek is lehetőséget kell adni véleménye rövid kifejtésére. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(5) A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

(6) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.


32. § (1) A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt  a 24. §-ban foglaltak szerint meg kell küldeni az érintetteknek.

(2) Előterjesztésnek minősül az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.

(3) Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.


33. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei

 1. az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
 2. a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,
 3. a téma ismertetése,
 4. a jogszabályi háttér bemutatása,
 5. érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
 6. döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése,
 7. anyagi kihatású döntésnél az Önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,
 8. egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
 9. határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
 10. rendelettervezet, rendelettervezet indoklása,
 11. rendelettervezetnél a hatástanulmány.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket.

(3)  Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a Hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.


34. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.


35. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.


36. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy rendeletjavaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.


37. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél

      ba) a határozat végrehajtásának időpontja

 1. a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bc) a határozatról értesítendők felsorolása.


(3) A rendeletjavaslat a rendelet szövegét tartalmazza.


38. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni.


39. § A Képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.


40. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének  egybehangzó szavazata szükséges:

a) az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében, valamint

b) „Gyöngyöshalászért” kitüntető díj és „Gyöngyöshalász Díszpolgára” cím odaítéléséhez.


4. A képviselőtestület döntései


41. § (1) A Képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a) az ügyrendi kérdésekről,

b) a végleges döntést megalapozó közbenső döntésekről.

d) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról

e)  tájékoztatás  tudomásul vételéről.

(3) Rendeletalkotás esetén a Képviselő-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.


42. § (1) A Képviselő-testület a 41. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással

hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az ülés vezetője az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) Név szerinti szavazást kell tartani bármely ügyben, ha azt a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Név szerinti szavazásnál a polgármester utoljára szavaz. Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást kérni nem lehet.

(4) Név szerinti szavazásnál a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testületi tagok, utolsóként a polgármester nevét. A képviselők nyilatkoznak, a jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, aláírásával hitelesíti, majd összegzi az eredményt és átadja  a polgármesternek, aki kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.

(5) A név szerinti szavazásról készült (4) bekezdésben rögzített hitelesített névsort és válaszokat a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.


43. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben.

(2) A Képviselő-testület a titkos szavazások lebonyolítására alkalmanként 3 tagú ad-hoc bizottságot választ.

(3) A titkos szavazás során a képviselők a Hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti körbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem adott választ, vagy egynél több választ jelölt meg.

(4) A titkos szavazás eredményéről  külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza  a szavazás napját, helyszínét, a szavazás tárgyát, az ad-hoc bizottság tagjait és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A szavazólapokat a szavazást követően a Bizottság megsemmisíti. A Bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.


44. § Az ülés vezetője  megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot elfogadta, vagy elutasította és elfogadás esetén az erről szóló alakszerű határozat  jegyzőkönyvbe foglalását biztosítani kell.


45. § A Képviselő-testület elfogadott  határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése: Gyöngyöshalász Község  Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év.(hónap,nap) önkormányzati határozat (rövidítése: Öh.).


46. § A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a Képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.


47. §  A polgármester önálló napirendi pontként valamennyi munkaterv szerinti rendes ülésen tájékoztatást ad a   lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közti eseményekről.  


48.§ (1) A Képviselő-testület elfogadott  rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

(2) A rendeletek jelölése: Gyöngyöshalász Község  Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év.(hónap,nap) önkormányzati rendelete (rövidítése Ör. )


49. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal  élni.

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az Önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

 (3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a Képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

(4) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a Képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását.


50. § (1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület a képviselő adott hónapra járó  tiszteletdíját 20 %-kal csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a Képviselő-testület határozatot hoz.


51. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A hozzászólást a 31. § (2) bekezdés szerint korlátozni lehet.

(5) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2) - (3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására.


52. § Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, vagy, ha az ülés időközben határozatképtelenné vált, továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.


53. § (1) A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását.

(2) A kezdeményezést az ülést követő három napon belül meghívó formájában nyújthatja be a Képviselő-testületnek.

(3) A meghívó tartalmazza a benyújtás napjától számított 15 napon belüli időpontra összehívott

 1. testületi ülés időpontját,
 2. a kezdeményezés tényét,
 3. az önkormányzat érdekeit sértő határozat megjelölését,
 4. az érdeksérelem rövid leírását,
 5. az érdeksérelem orvoslására vonatkozó javaslatot.

(4) A meghívóhoz a hivatkozott önkormányzati döntést mellékelni kell.

(5) A kezdeményezéssel kapcsolatosan képviselő illetve bizottság indítványozhatja

 1. az ügyben érintett bizottság(ok) összehívását,
 2. szakértő bevonását, illetve állásfoglalás kérését.

(6) A Képviselő-testület a közreműködő bizottság(ok) véleményének, a szakvéleménynek illetve az állásfoglalás figyelembevételével alakítja ki döntését.


5. A Képviselő-testület tanácskozásának rendje


54. § (1) Az ülés vezetője  az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendekre – a megfelelő indoklás mellett - a képviselők módosító javaslatokat tehetnek. A napirend elfogadásáról a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.


55. § (1) Az ülés vezetője minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, illetve javasolhatja az egyes napirendek összevont tárgyalását. Erre más képviselő is javaslatot tehet, melyről a Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni.

(3) A nyilvánosság a részvétel lehetőségét jelenti, de azt nem foglalja magába, hogy a vitába is bekapcsolódjanak, hozzászóljanak és  hogy a szavazásban részt vegyenek.

(4) A Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy igény esetén megadja-e az ülésen megjelent érdeklődőknek a hozzászólási jogot, amennyiben feltételezhető, hogy a jelen lévő érdeklődőnek releváns szakmai ismeretei, egyéb tájékoztatása új tényeket ismertetne meg a Képviselő-testülettel és a polgármester a hozzászólást nem engedélyezte.

(5) A hozzászólások sorrendjét - figyelembe véve a jelentkezési sorrendet - az elnök határozza meg.

(6) A hozzászólások időtartamát a Képviselő-testület szükség szerint korlátozhatja. E kérdésben a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.


(7) Az elnök

 1. köteles szünetet elrendelni

aa) a nyilt és zárt ülés között,

                  ab) a titkos szavazás időtartamára

 1. elrendelhet szünetet

      ba) amennyiben bármilyen okból indokoltnak tartja.


56. § (1) Az ülés vezetője figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, ill. a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása.

(2 Az elnök a napirend tárgyalása során bármely képviselő javaslatára legfeljebb 15 perces tárgyalási szünetet rendelhet el.

(3) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.

(4) A hozzászólásokat követően az elnök összefoglalja a vita lényegét, érdemben kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre. Intézkedik az egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról.

(5) A Képviselő-testület tagjai, valamint a tanácskozási joggal résztvevő személyek hozzászólását követően, a vita lezárása után a polgármester szót adhat a jelenlévő civil szervezetek vezetőinek, állampolgároknak  a napirendhez való hozzászólásra.

(6) A szavazás előtt a jegyzőnek felszólalási jogot kell adni, amennyiben a törvényességet érintően észrevételt kíván tenni.

(7) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg, előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat.


6. A jegyzőkönyv


57. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

(3) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül abból a célból, hogy az Mötv. 52.§-ban foglaltak alapján a jegyzőkönyvet meghatározott tartalommal el lehessen készíteni.


58. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f) - m) pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként  a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvben rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékleteként elhelyezett rendeletszöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) A nyilvános ülés jegyzőkönyve 2 példányban készül.

(6) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.


59.§ (1) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(2) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni.

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket és amennyiben volt ilyen, úgy a

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet

e) a névszerinti szavazásról készült 42. § (4) bekezdésében foglalt kimutatást

f) a 43. § (4) bekezdése szerinti titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,


60. § (1) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(2) A jegyzőkönyvek  kezeléséről és a Heves  Megyei Kormányhivatal, mint törvényességfelügyeletet gyakorló szerv felé a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztüli  felterjesztésről az ülést követő 15 napon belül a jegyző gondoskodik.

(3) A  jegyzőkönyvek  példányainak évközbeni kezelése oly módon történik, hogy tartalmának, lapjainak megváltoztathatatlansága biztosított legyen, nemzeti színű zsinórral, ragasztócsíkkal, jegyzői bélyegzővel, hitelesítéssel.

(4) A nyilvános és zárt ülések  jegyzőkönyve 1-1 példányának naptári évenkénti elkülönített beköttetéséről  a jegyző gondoskodik.


IV. Fejezet

A KÖZMEGHALLGATÁS, A HELYI FÓRUM


61. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint.

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a Képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a Képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


62. § (1) A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a Képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(3) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a Képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(4) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(5) A hozzászólási jog megadása a Képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.


63. § (1) Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

(2) A közmeghallgatásról a jegyző a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

(3)  A Képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel Falugyűlés-t (a továbbiakban: fórum) tart.

(4) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a Képviselő-testület által felkért - a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal rendelkező - személy jogosult.

(5) A fórumon csak a fórum levezetésére felkért képviselő köteles részt venni.

(6) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.


64. § Tevékenységi körében tanácskozási jog illeti meg a Képviselő-testület ülésén azon önszerveződő közösségek képviselőit, akik a napirend  témájához kapcsolódóan az ülésre az ülés összehívójától  polgármestertől személyre szóló meghívót kapnak.


V. Fejezet

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ


65. § A települési képviselő megbízatásának keletkezésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. 28-31. §-ai, a jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. 32. §-a rögzíti.


66. § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontjában meghatározottakon túl – köteles:

 1. tájékoztatni a választópolgárokat a Képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,
 2. lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
 3. képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a Képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,
 4. a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magántitkot megőrizni,
 5. kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel,
 6. bejelenteni, ha valamely ügyben személyesen érintett,
 7. vagyonnyilatkozatát a törvényben meghatározott határideig benyújtani.

(2) A Képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 1. a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,
 2. a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,
 3. a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

(3) Az Mötv. 39. §-a alapján – az Mötv. 2. mellékletében foglaltak szerint - a Képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek.

(4) A képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó egyes szabályokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.


67. § (1) A települési képviselők járandóságait a Képviselő-testület az Mötv. 35. § (1) bekezdése szerint külön rendeletben szabályozta.

(2) Az önkormányzati képviselő megbízatása az Mötv. 29-31/A. §-ban meghatározottak szerint szűnik meg.

(3) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat az Mötv. 36-37. §-a tartalmazza.


VI. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATAI


68. § A Képviselő-testület szervei:

a) a polgármester

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a Polgármesteri Hivatal,

e) az Önkormányzat társulásai.1. A polgármester és az alpolgármester


69. § (1) A polgármester a település választópolgárai által közvetlenül megválasztott önkormányzati tisztségviselő, megbízatását főállásban tölti be.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 72-73. §-a, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza.


70. § (1) A polgármester lemondására az Mötv.-ben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén - a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül - írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.


71. § (1) A polgármesternek az Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai:

 1. segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
 2. meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,
 3. kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,
 4. fogadóórát tart,
 5. nyilatkozik a sajtónak.

(2) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.


72. § (1) A Képviselő-testület tagjaiból választott egy fő alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el feladatait.

(2) Az alpolgármesternek a polgármester által meghatározott feladatköre az alábbi:

 1. a testületi ülések működési feltételeinek megteremtésében való részvétel,
 2. a képviselők és a bizottsági tagok munkájának segítése,
 3. közreműködés a testületi döntések tervezeteinek elkészítésében,
 4. közreműködés a döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében,
 5. együttműködés a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.

(3) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolja.


2. A Képviselő-testület bizottságai


73. § A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében

a) állandó bizottságokat hoz létre,

b) ideiglenes (ad-hoc) bizottságokat hozhat létre.


74. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai

 1. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság   – 5 fő
 2. Szociális Bizottság  – 3 fő


 (2) A Képviselő-testület állandó bizottságainak  elnökét és tagjait a Képviselő-testület határozattal választja meg. A bizottsági elnökök és tagok nevét a 2. sz. függelék tartalmazza.

(3) A Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság feladatait  az Mötv. 120. §-ában foglaltakon kívül a 11. sz.  melléklet tartalmazza.

(4) A  Szociális Bizottság feladatait a 12. sz. melléklet tartalmazza.


75. § (1) Az állandó  bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

(2) A bizottságok tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-61. §-a határozza meg.

(3) A bizottságok működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni.

(4) A bizottságok működésének ügyviteli feladatát  Gyöngyöshalászi  Polgármesteri Hivatal látja el.


76. § (1) A bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja össze.

(2)A bizottság ülését kötelező összehívni:

 1. a képviselő-testület rendes üléseit megelőzően,
 2. a Képviselő-testület döntése alapján,
 3. a bizottság tagjai felének indítványára,
 4. a polgármester indítványára.

(3) A bizottsági ülésre a bizottsági tagokon kívül meg kell hívni

 1. polgármestert
 2. alpolgármestert,
 3. jegyzőt,
 4. a napirendek előterjesztőit,
 5. akinek jelenlétét a bizottság elnöke indokoltnak tartja.

(4) A bizottsági ülés összehívására, a meghívók előterjesztések tartalmi követelményeire, azok honlapon való megjelentetésére a testületi ülések ez irányú szabályai az irányadóak.

(5) A bizottság ülése nyilvános.

(6) A bizottság ülését annak elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság korelnök képviselő tagja vezeti.

(7) A bizottság működésére a Képviselő-testület működésére  vonatkozó szabályokat kell  alkalmazni.

(8) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvek esetében a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet  a bizottság elnöke és  a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(9) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a  Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal látja el.


77.§. (1) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet,

a) bármely képviselő,

b) a jegyző.

(2) A képviselő-testület tagja javasolhatja a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, melyet a bizottság legközelebbi ülésén meg kell tárgyalni és arra a kezdeményező képviselőt is meg kell hívni.

(3) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselő-testület határozatával vagy az Önkormányzat érdekeit sérti. A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz.

(4) A bizottságok döntéseiről a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek a következő ülésen köteles beszámolni.

(5) A bizottságok közötti együttműködést a polgármester koordinálja.

(6) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság határozattal dönt.


78. § (1) A bizottságok döntése a határozat.

(2) A bizottságok elfogadott  határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése:

 1. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozat esetében

sorszám/év.(hónap,nap) PTB határozat

 1. Szociális Bizottsági határozat esetében

sorszám/év.(hónap,nap) SZB határozat


79. § (1) A Képviselő-testület határozattal  létrehozhat AD-HOC bizottságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottság létrehozásakor a Képviselő-testület határozza meg az ad-hoc  bizottság  létszámát, összetételét, feladatát, működési határidejét.


3. A jegyző


80. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A jegyző – az  Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli - kiemelt feladatai

 1. tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 2. tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,
 3. gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
 4. biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését,
 5. a Képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,
 6. a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,
 7. rendszeresen áttekinti a képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert,
 8. gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

81. § (1) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Az alkalmazható kihirdetési módok:

a) kötelező jelleggel:

aa) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel,

 ab) önkormányzat honlapján ( www.gyongyoshalasz.hu

 b) nem kötelező jelleggel

ba) helyi sajtóban való közzététellel.

(2) A határozat-nyilvántartás formái

a) a határozatok nyilvántartása sorszám szerint, a határozat tárgyának megjelölésével,

b) a határozat-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint növekvő sorrendben.(3) Az elfogadott határozatok, mint közérdekű adatok:

            a) nyilvános ülés határozatai teljes terjedelemben,

            b) zárt ülés  határozatai a személyes adatok kivételével

a település honlapján közzétételre kerülnek.

(4) A rendelet-nyilvántartás formái:

a) a rendeletek nyilvántartása sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a rendeletet módosító rendeletekre való hivatkozással,

b) a rendelet-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint, növekvő sorrendben.


82. § (1) A jegyző kinevezésére a Mötv. 82. § (1) bekezdését kell alkalmazni.


83. § (1)[1]

(2)[2] A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal mindenkori igazgatási ügyintézőjét bízza meg.


4. A Polgármesteri Hivatal


84. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve: Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg, további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatározhat. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület határozattal fogadja el.

(5) A hivatal SZMSZ-e a rendelet 13. sz.  melléklete.

(6) Az Önkormányzat a hatáskörébe utalt hatósági ügyek intézése során - amennyiben magasabb szintű jogszabály azt nem írja elő kötelező jelleggel - a megfelelő személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt nem alkalmazza az elektronikus ügyintézést.


5. Társulás

85. § (1) A Képviselő-testület társulásai:

a)  Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás – 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

b)  Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása – 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.


(2) A társulások feladat- és hatáskörét a társult önkormányzatok által határozattal elfogadott társulási megállapodások tartalmazzák.


(3) Az önkormányzati társulások döntéshozó szerveibe, a társulási tanácsokba a Képviselő-testület a polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert delegálja – figyelembe véve az Mötv. 94. § (2) bekezdésében foglaltakat.


VII. Fejezet

NYILVÁNOSSÁG


87. § (1) A Képviselő-testület a községben elhelyezett hirdetőtábláin Halászi Fórum  elnevezésű  helyi lapjában  és a települési honlapon keresztül minden, a lakosság számára fontos információt közöl az állampolgárokkal.

(2) Az önkormányzat hirdetőtábláinak jegyzékét az 3. sz.  függelék tartalmazza.

(3) A Halász Fórum felelős szerkesztőjét a Képviselő-testület határozattal jelöli ki határozatlan időre. A Halászi Fórumra vonatkozó információkat e rendelet 4. sz. függelék  tartalmazza.

(4) A honlap szerkesztéséért a jegyző által megbízott köztisztviselő a felelős.

(5) Az állampolgárok közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elektronikus tájékoztatását az Önkormányzat a település  honlapján biztosítja.


VIII. Fejezet

A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE


88. § (1) A Képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárainak   25  %-a kezdeményezte.

(2) A helyi népszavazásra - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.


IX.  Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA


89. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetését a mindenkori - az állam költségvetéséről és az államháztartás szabályairól szóló törvény, valamint egyéb hatályos jogszabályok alapján - rendeletben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik.


90. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti formában dönt.


X. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJA


91. § (1) A Képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a Képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.


XI. Fejezet

VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


92. §  (1) Ezen rendelet  2015. június l -én lép hatályba.


(2) A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   többször módosított 4/2008.(II.21.) önkormányzati rendelet, valamint módosító rendeletei.


(3) Rendelet mellékletei:

 1. sz.:  a Képviselő-testületének névsora, elérhetősége, fogadónapja
 2. sz.:  Gyöngyöshalász településről rövid ismertető
 3. sz.:  Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati  funkció szerinti besorolása
 4. sz.:  Az Önkormányzat intézményeinek jegyzéke
 5. sz.:  Önkormányzat feladat- hatásköre az Mötv. alapján, feladatellátás módja
 6. sz.:  Önkormányzat önként vállalt feladatai
 7. sz.:  Képviselő-testületének át nem ruházható feladat-
 8. sz.: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
 9. sz.: A képviselő-testület a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskör
 10. sz.: A képviselő-testület  által bizottságaira átruházott feladat- és hatáskörök
 11. sz.: Pénzügy és Településfejlesztési Bizottság feladatai
 12. sz.:  Szociális Bizottság feladatai
 13. sz.:  Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata(4) Rendelet függelékei:

 1. sz.:  Önkormányzata által alapított gazdálkodó szervezet jegyzéke
 2. sz.:  Önkormányzat bizottságainak személyi összetétele
 3. sz.:  Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláinak jegyzéke
 4. sz.:  Önkormányzat Hivatalos Lapja   Pásztor János                                                                          Dr. Percze Tünde

            polgármester                                                                               mb.  jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015. május 30.                                                                                                          Dr. Percze Tünde

                                                                                                               mb. jegyző


A 11/2016. (VII.08.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. július 8. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző[1]

hatályon kívül helyezte a  11/2016. (VII.08.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította a 11./2016. (VII.08.) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!