nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-17 -tól
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Kenderes Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2014.( IX. 26.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdés és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya Kenderes város közigazgatási területén arra a környezethasználóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi szennyvíztározót is, alkalmaz. (a továbbiakban: kibocsátók).

2. Talajterhelési díj megfizetése

2. § (1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1. §-ában meghatározott kibocsátókat terheli.

      (2) A kibocsátó által fizetendő talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12. § és 14. §-ában foglaltak alapján e rendelet 1. számú melléklete szerint kell megállapítani.

 1. A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, illetve mérési lehetőség hiányában az általány alapján megállapított víz mennyisége, csökkentve azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 1. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban az átalány megállapításának szempontjai az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet szabályai szerint kerülnek meghatározásra.

 1. A kibocsátó az 1. számú melléklet szerint számított talajterhelési díjnak 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.

      (6) A talajterhelési díjat a kibocsátónak átutalási megbízással vagy postautalványon Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11745080-15410010-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni.

(7) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, továbbá, ha a talajvíz megfigyelésére alkalmas monitoring kútban végzett vegyvizsgálatok szerint, a talajvíz minősége nem romlik.

3. Díjfizetési kötelezettség megszűnése

3.§ (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon:

 1. a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,
 2. a 2. § (6) bekezdésben foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik,
 3. a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és azt a szolgáltató igazolja.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.

4. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4. §(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) a Ktd.-ben szabályozottak, valamint e rendelet és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával látja el.

      (2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon  évente, a tárgyévet követő év március 31-ig ad bevallást az önadózás szabályai szerint.

      (3) A kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az adóhatóság részére adatot szolgáltat:

 1. minden év február 28-ig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyiségéről, a közcsatornára rácsatlakozottak esetében a rácsatlakozásig fogyasztott víz mennyiségéről, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel;
 2. a negyedévet követő hó 10-ig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról;

 1. a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szolgáltató kibocsátók szerinti részletezéssel a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.

5. Értelmező rendelkezések

5. §      E rendelet alkalmazásában:

 1. Környezethasználó: az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytat, és az általa kibocsátott szennyvízmennyiség évente az 500 m3-t nem  haladja meg.
 2. Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és – tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi.
 3. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel- és tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.
 4. Egyedi zárt szennyvíztisztító: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított.
 5. Folyékony hulladék szállítására feljogosított szervezet: az a közszolgáltató, akit e tevékenység gyakorlására a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló önkormányzati rendelet feljogosít.

6. Záró rendelkezés

6. § (1)                        Ez a rendelet 2014. szeptember 17-én lép hatályba.

      (2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 10/2014.(V.23.) rendelet.

7. §      E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.

K e n d e r e s , 2014. szeptember 15.

(:Pádár Lászlóné:)                                                                   (:Dr. Gaszparjan Karen:)

polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2014. év  IX.. hó 16. napján.

                                                                                              (:Dr. Gaszparjan Karen:)

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
15.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!