nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-11-21 - 2014-11-22
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 25.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Lakó rendeltetési zónában az épületnek az utca felöli beépítési vonaltól mért vetületi hossza (a beépítési mélység) a 30 m-t nem haladhatja meg, kivéve a falusias lakóövezetben.


2.§

A HÉSZ 25.§ (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(18)A hátsókert előírt legkisebb méretén belül – a szükséges védőtávolságok megtartásával - valamennyi melléképítmény, továbbá mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület elhelyezhető.”


3.§

A HÉSZ 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2014. november 11.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
220.99 KB
melléklet2
517.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!