nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-26 - 2020-06-30
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag 2019. évi támogatásról

Szihalmi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 6 q barnakőszenet biztosít Szihalom település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező azon rászoruló személyek részére,   

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa) időskorúak járadékára

ab) aktív korúak ellátására

ac) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra – jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

(2) Az (1) bekezdésben jogosultakon kívül az önkormányzat legfeljebb 6 q barnakőszenet biztosít annak a Szihalom település közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, egyedülélő esetében a 190%-át, és sem a kérelmező, sem vele közös háztartásban élő hozzátartozó vagyonnal nem rendelkeznek.

(3) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlannál több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A támogatás megítélésénél elsődleges szempont a 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte, majd az ingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

(5) Jelen rendeletben használt család, egyedülélő és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


2.§ (1) Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, akinek ingatlana barnakőszénnel nem fűthető.

(2) Üresen álló, lakatlan ingatlanra, melyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.


3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1.melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2019. december 6-ig lehet a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségénél benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2019. decemberi ülésén dönt.

(4) A barnakőszenet Szihalom Községi Önkormányzat tulajdonában álló Szihalom, Temető út 4. szám alatt lehet átvenni a döntést követő 5 munkanapon belül.

(5) A barnakőszén átvételét a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja


4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 2020. július 1-jén.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
68.31 KB
2.sz.melléklet
55.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!