nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 - 2018-05-30
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 333.206.816 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 298.273.332 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 333.206.816 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2017. évi költségvetés hiánya 34.933.484 forint, melyből a folyó évi hiány  34.933.484 forint.
  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza”

2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat működésének támogatása    190.578.644 Ft
        b) egyéb működési célú  támogatások    23.909.542 Ft
        c) egyéb felhalmozási célú támogatások      14.762.146 Ft                                       
       d) közhatalmi bevételek    42.650.000 Ft
        e) működési bevételek    16.752.000 Ft
        f) felhalmozási bevételek 8.571.000 Ft
        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  27.218.567 Ft  
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  7.307.500 Ft
        
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:     333.206..816 Ft
           b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0  Ft
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek:    318.318.316 Ft
         b) felhalmozási bevételek: 14.888.500 Ft”

3.§ A rendelet 3. §  (1), (2), (3), (4) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) költségvetési kiadások    326.574.472 Ft
      aa) személyi juttatások:     134.921.706 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  30.014.101 Ft
      ac) dologi iadások:  101.868.018 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     12.772.140 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    7.768.000 Ft
      af) beruházások,  9.823.500Ft
      ag) felújítások  5.068.000 Ft
      ah)  tartalékok 24.339.007 Ft
b) finanszírozási kiadások
     előző évi támogatás rendezése  6.632.344 Ft
                                                                         

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai    333.206.816  Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0  Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0  Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
a) beruházások:
aa). Informatikai eszközök vásárlása   5.400.000 Ft 
ab). Konyha kisértékű te 305.000 Ft 
ac). Térfigyelő kamerák 445.000 Ft
ad)  Óvoda kisértékű te  60.000 Ft
ae)  Szénmonoxid érzékelő 25.000 Ft
af) Gyalogátkelőhely 1.541.000 Ft
ag) Településarculati kézikönyv 1.000.000 Ft
ah) Egyéb kisértékű eszközök  1.027.000 Ft
ai) Közös Hivatal részére monitor   20.500 Ft        
b) felújítások:
ba). Védőnői épület tervezés   2.000.000 Ft
bb). Művelődési ház felújítás  2.068.000 Ft
bc). Hivatalba ablakcsere  1.000.000 Ft   

       
(4)       A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
Települési támogatás   12.775.140 Ft    „  

                                                                                     
4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §    A költségvetési egyenleg
            a) működési cél szerint     bevétel:    318.318.316 Ft
                               kiadás:     318.318.316 Ft
                               egyenlege:  0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint bevétel: 14.888.500 Ft 
                               kiadás:  14.888.500 Ft 
                              egyenlege:    0 Ft
           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”

5.§ A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
    a) bevétele     14.762.146 Ft,
    b) kiadása        6.936.020 Ft.”


6.§ A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   24.339.007 Ft, a céltartalék  0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.”

7.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési fő összeget 69.910.525 forintban állapítja meg. (17. melléklet)”

8.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    58.147.084 Ft
b) működési bevétel   162.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel 11.233.542 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 367.899 Ft”


9.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
    
„11. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 69.910.525 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     47.754.183 Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok  10.977.342 Ft
      ac) dologi  kiadások:  11.158.500 Ft
      ad) felhalmozási kiadások   20.500 Ft”

10.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 90.765.759 forintban állapítja meg.”

11.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  75.341.241 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft
c) intézményi működési bevétel     15.384.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 40.518 Ft”


12.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:  90.765.759 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:  48.510.096 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  11.233.145 Ft
      ac) dologi kiadáso: 30.657.518 Ft
     ad) felhalmozási kiadások  365.000 Ft”                                                     


13. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
14. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
15. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
16. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
17. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
18. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
19. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
20. § A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
21. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
22. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
111.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!