nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015(II.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-25 - 2015-08-31
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015(II.13..) önkormányzati rendelete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről alkotott 2013. évi CCXX. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:I. Általános rendelkezések


1. §     A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.II. Az önkormányzat költségvetése


2. §     (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 743.295 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 743.295 ezer Ft-ban állapítja meg.

         

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés bevételi főösszegét 604.770 ezer Ft-ban,  kiadási főösszegét 583.453 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét
138.525 ezer Ft-ban kiadási főösszegét, 159.842 ezer Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(5) A 2015. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz. A 2015. évi önkormányzati felhalmozási költségvetés egyenlege 11.796 ezer Ft. A hiány finanszírozására az önkormányzat a 2014. évi felhalmozási célú pénzmaradványa biztosít fedezetet.

         

3. §     A Képviselő-testület Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési költségvetésének bevételi főösszegét 348.853 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 330.358 ezer Ft-ban; a felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét 65.829 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 84.324 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


4. §     A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 52.911 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 703 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


5. § A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ 2015. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67.747 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 470 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


6. §     Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 2015. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 15.551 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 557 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


7. §     A Képviselő-testület az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 91.822 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 870 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


8.§      (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak engedélyezett (álláshely) átlagos statisztikai állományi létszáma 68,6 fő.


(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszám előirányzata 21 fő.


III. Az önkormányzati költségvetés bevételei


9. §     (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2015. évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

         

(2) Az önkormányzatot 2015. évben megillető közhatalmi bevételeket, ezen belül az átengedett, megosztott központi adóbevételek jogcím szerinti részletezését, valamint az önkormányzat által kivetett helyi adók jogcímét, összegeit és az adózók számát e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet 9. számú melléklete alapján hagyja jóvá.


10. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzati bérlakások és ingatlanok bérleti díját, a közterület-használati díjakat, a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét, a közművesítésbe bevont ingatlanokat terhelő közműfejlesztési hozzájárulások összegét, valamint az építési telkek közmű nélküli vételárát e rendelet 10/I. számú melléklete szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Bordányi Polgármesteri Hivatal által teljesített szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/II. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület az Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ intézményében fizetendő terembérleti díjakat  e rendelet 10/III. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár intézményében a helyiségek 2015. évre megállapított bérleti díját, továbbá a szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/IV. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 10/V. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét e rendelet 11. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


(7) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó intézményi térítési díjait e rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.

         

(8) A Képviselő-testület a szociális intézményi térítési díjakat e rendelet 13. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.


IV. Az önkormányzati költségvetés kiadásai


11. §   Az önkormányzat által folyósított szociális rászorultságtól függő ellátások  támogatási jogcímek szerint részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.


12. §  (1) Az önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés dologi kiadások előirányzatán belül 4.315 ezer Ft forrást biztosít.


13. §  (1) Az önkormányzat költségvetése a Bordány-Üllés-Forráskút-Zsombó települések által megvalósítás alatt álló szennyvízberuházás saját forrás biztosítását irányozza elő, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

         

(2) Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


14. §   (1) A Képviselő-testület a költségvetés eredeti általános tartalékát forrás nélkül állapítja meg, melynek későbbi előirányzatát az előző évi működtetés megtakarításából eredő, jóváhagyást igénylő szabad felhasználású pénzmaradvány képezi majd, amely előre nem tervezhető feladatok finanszírozására fordítható.


(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig e rendelet 17. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.V. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


15. §   A költségvetés végrehajtására vonatkozó előirányzat felhasználási tervét e rendelet 18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


16. §   A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben foglalt előírások  szerint  a Polgármesteri Hivatal végzi.


17. §   (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, a feladatstruktúra évközi változásáról, vagy egyéb körülmény miatt bekövetkező változásról a Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(3)  Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4)  A felhalmozási és működési célú tartalék (pénzmaradvány) felosztásának jogát a Képviselő-testület fenntartja.


(5)  A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására


18. §   (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjanak, valamint tegyenek intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.


(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézeténél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja, amellyel kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.19. §    (1) A Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények a 2015. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.


(2)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben történhet készpénzes kifizetésként:

a) bérjellegű kifizetések (közfoglalkoztatottak személyi juttatása, eseti megbízási)

b) munkabér előleg

c) belföldi-külföldi kiküldetés

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

f) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások, készletbeszerzések, szolgáltatások 100 e Ft összeghatárig,

g) reprezentációs kiadások 100 e Ft összeghatárig,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés


(3)  A (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénz kifizetés.


20.§     (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata az iskola gyermekétkeztetési feladatokat 2015. január 1. napjától intézmény közreműködése nélkül biztosítja.

(2) A térítési díj alapját az önkormányzat  e rendelet 12. számú mellékletében határozza meg.


(3) Az étkezési térítési díjat a szülők fizetik a tárgyhónapot megelőző hónapban előre az arra kijelölt napokon a polgármesteri hivatalban a megbízott gazdasági ügyintézőnek. A befizetés pontos dátumát egy héttel a befizetési napot megelőzően az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni.

A gyermekek étkezési nyilvántartását az élelmezésvezető vezeti.

Tanítás nélküli munkanapokon (tanítási szünet) a gyermekek részére az étkezés nem biztosított.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 11 00 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés a következő napon lép életbe.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülőnek a térítési díjat meg kell fizetni.

A hiányzás első napján - ha a szülőnek nincs módja időben bejelenteni a hiányzást -, az ebéd az önkormányzati étteremből elvihető.

A gyermekek étkezésének visszamondását az élelmezésvezető adminisztrálja és lejelenti a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltatónak.

Kedvezményes (50 %) és ingyenes étkeztetésben részesülők körét jogszabály határozza meg.

Amennyiben a gyermek befejezi az iskolát, vagy eltávozik az intézményből  az elmaradt térítési díjat a szülőnek be kell fizetni.


20. §    (1) Bordány Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. A soron következő költségvetési rendelet módosításkor a költségvetésen átvezetésre kerül.


(2) Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásáról a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet az irányadó.


VI. Záró rendelkezések


21. §  (1) E rendelet visszamenőleg 2014. december 31-én lép hatályba. Csatolmányok

Megnevezés méret
7. számú melléklet
36.05 KB
8. számú melléklet
22.4 KB
9. számú melléklet
12.14 KB
11. számú melléklet
86.02 KB
12. számú melléklet
20.17 KB
13. számú melléklet
21.13 KB
14. számú melléklet
19.04 KB
15. számú melléklet
19.82 KB
16. számú melléklet
12.95 KB
17. számú melléklet
19.08 KB
18. számú melléklet
13.91 KB
1. számú melléklet
23.7 KB
2. számú melléklet
33.2 KB
3. számú melléklet
32.62 KB
4. számú melléklet
33.01 KB
5. számú melléklet
32.65 KB
6. számú melléklet
38.77 KB
10. számú melléklet
35.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!