nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-06-24 - 2016-06-25
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (VI.23.) Ör. számú rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról


EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2016. (VI. 23.) Ör. sz. rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló

18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 1. §-a az alábbiakra módosul:


„A Közszolgáltatás tartalma

1. §

(1)Ebes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását.

(2) A közfeladat ellátása keretében gondoskodni kell különösen a települési hulladék rendszeres gyűjtéséről, átvételéről, elszállításáról, továbbá lomtalanítás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hulladék elhelyezésére szolgáló zsákok, edényzetek biztosításáról, a ügyfélszolgálati tevékenységről, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetéséről.”


2. §

A R. 4. § (6) bekezdése a következőre módosul:

„(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató vagy a Koordináló szerv felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.”


3. §


A R. 5. § (10) bekezdésének utolsó mondata a következőre módosul:

„A többlet közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a Koordináló szerv az ingatlanhasználót értesíteni köteles.”


4. §


A R. 12. § (2) bekezdése az alábbira módosul:

„(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves gyakorisággal utólag köteles megfizetni.”


5.§

A R. 13. §-a az alábbira módosul:


„13. §

(1) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az Önkormányzat köteles átadni a Koordináló szernek, illetve a közszolgáltatónak a közszolgáltatással összefüggő alábbi személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye címét, anyja születéskori családi és utóneve.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag a közszolgáltatói tevékenységhez kapcsolódóan használhatja fel.

(4) A Koordináló szerv és a közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Koordináló szerv és a közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.”


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


7. §


Hatályát veszti a R. 10. §-a.

            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!