nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-27 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020. (VI.26..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §  A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. § A címrendet az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet  1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


  1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 347 610 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                                 449 883 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                          102 273 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§ Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


a) Működési kiadások összesen:                                                                           248 935 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                31 829 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                                          5 529 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                     84 178 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                               2 891 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                                                   36 621 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                                                  79 719 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                                        0 Ft

ah)  állami támogatás visszafizetés:                                                                          8 168 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                                       0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:              98 675 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                            26 049 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                    72 626 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                           0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                                  0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                                0 Ft

f)              pénzügyi részesedés                                                                                       0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.    


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§  A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§  Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  9 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 9 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§   Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 102 272 369 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.8.Önkormányzat vagyona


13.§  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  2 611 307 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2019. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§ Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2019. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth László                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. június 26.-ánMestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2019. évi zárszámadás
2.51 MB
2019. évi zárszámadás
131.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!