nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2018 (IV.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-04 - 2018-04-05
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2018 (IV.3.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017.(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


2. §


Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 


Tiszacsege, 2018. április 03.           Szilágyi Sándor                                                                      Dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet_8_2018
282.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!