nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2008-04-04 - 2017-07-17
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(II.4.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról

Besenyszög Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) szerinti feladatkörben, az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) szerinti jogkörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) szerinti hatáskörben, továbbá „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997.(XII.20.) sz. Kormányrendelet és annak módosításáról szóló 36/2002.(III.7.) sz. Kormányrendelet előírásainak helyi végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§

A rendelet hatálya, alkalmazása


(1)     Jelen rendelet területi hatálya Besenyszög község teljes közigazgatási területére


(2)    A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (műtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 2006. évi L. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.


(3)    Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi:
-    SZ - 1 jelű Közigazgatási terület szabályozási terve (térkép – digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: 20 000
-    SZ - 2 jelű Belterület szabályozási terve (térkép – digitális állományú rajzi munkarész)
                        M = 1: 6000

-    SZ – 2/m1 jelű belterület szabályozási tervének módosítása tervlap (térkép – digitális állományú rajzi munkarész)

M = 1: 2000

-    SZ – 2/m2 jelű belterület szabályozási tervének módosítása tervlap (térkép – digitális állományú rajzi munkarész)

M = 1: 2000

-     SZ – 1/m2 – jelű szabályozási tervlap

-     SZ – 1/m1 – jelű szabályozási tervlap

-     SZ – 2/m1 – jelű szabályozási tervlap

-     SZ – 1/m3 -  jelű szabályozási terv (térkép – digitális állományú rajzi munkarész)

   M = 1: 4 000


(4)    A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve kötelező.

(5)    A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával van lehetőség.2.§

Az építési engedélyezés helyi szabályai


(1)    A Képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásról szóló hatályos jogszabályban meghatározott építési munkák körét nem bővíti.

(2)    Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben a megengedett környezetterhelési határértékeket, valamint a terepszint alatt elhelyezhető építmények körét az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák, a meglévő, kialakult beépítések esetén az építési övezetekre vonatkozóan a hiányzó beépítési paramétereket az Étv. 18.§ (2) szerinti illeszkedés elvének alkalmazásával kell az építésügyi hatósági eljárás során meghatározni. Az illeszkedés alapjának nem tekinthetők a szabálytalanul épített, vagy a nagyon kirívó építmények.
Az építtető, az elvi építési engedélyezési eljárás során az építési hatóságtól előzetesen kérheti az építési helyre vonatkozó illeszkedési szabályok egyértelmű és tételes meghatározását.

(3)    Az építési helyen belül melléképítmény bárhol elhelyezhető, ahol az övezeti előírás erre vonatkozóan nem rendelkezik. Az elő- és oldalkertben csak a közműellátáshoz szükséges műtárgyak helyezhetők el.

(4)    Besenyszög közigazgatási területének MTrT által természeti terület övezetébe (Máöftt) sorolt részén új külszíni művelési bánya nem létesíthető.

(5)    A Millér csatorna partján lévő telekvégek töltéslábtól mért 10 m-es sávjában épület, építmény nem helyezhető el.

(6)    A lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja meg a lakófunkciójú épületek területét.

(7)    Hátsókertben épület, építmény, műtárgy nem helyezhető el.

II. fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK

3.§

A területfelhasználási egységek általános előírásai


(1)    Besenyszög közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelően:


    


            a.) Beépítésre szánt területek:


                        1. Lakóterület:               kertvárosias                               (Lke1, 2,3)

                                                            falusias                                      (Lf 1, 2, 3)

                        2. Vegyes terület:           településközpont vegyes             (Vt)

                        3. Gazdasági terület:      kereskedelmi szolgáltató             (Gksz 1, 2)

                                                            ipari terület                               (Gip1,Gip2,Gip3,Gmip)

                        4. Hétvégiházas üdülőterület:                                            (Üh)

                        5. Különleges terület:                                                       (K-)b.) Beépítésre nem szánt területek:


                        6. Közlekedési és közmű –elhelyezési, hírközlési terület     (Köu 0 – 5)

                        7. Zöldterület                                                                    (Z)

                        8. Erdőterület                                                                    (EG, EGÖF )

9. Mezőgazdasági területek      (Má, Máöf, Máöftt,Mábv, Máöfbv, Mk,Máb, Máh)

                        10. Vízgazdálkodási                                                           (V, Vm, Vö,  Vü)
(2)    Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

(3)    A szabályozási terv kötelező szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni.ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI1. LAKÓTERÜLETEK


4.§


A lakóterületek tagolódása(1)       A lakóterületek sajátos építési használatuk általános jellegük szerint Besenyszög községben a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak:


            - Kertvárosias lakóterület

                                   Lke1 jelű építési övezet

                                   Lke2 jelű építési övezet

                                   Lke3 jelű építési övezet

                                  

            - Falusias lakóterület:

                                   Lf1  jelű építési övezet

                                   Lf2  jelű építési övezet

                                   Lf3  jelű építési övezet5. §

A.  Kertvárosias lakóterület(1)       Lke1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint.

            (a belterület kisebb telekterületű, intenzívebb beépítésű, családiházas részei)


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Az alakítható telek

legkisebb

szélessége


m

Előkert

mérete
m

Kertvárosias  lakóterület

Lke1

500

O

30

4,50

50

14,00

K
               a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

                       

-  maximum kétlakásos lakóépület

-  a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó

épület

-  egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

-  a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású – a lakóterületekre meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegőtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású – kézműipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület, maximum 40m2 főhelység tekintetében.


    b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:


-  a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény

-  sportépítmény

-  a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, tárolási célú gazdasági építmény


c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret az Lke1 építési övezetben: 500 m2


      d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.


                  e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


                   f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.


                   g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.


                   h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %.


  i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


  j.)   Az építési övezetben terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


  k.)  Az építési övezetben az előkert mérete: K (K = kialakult)


  l.)   Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.


  m.) 30,00 méter telekmélységet el nem érő telkek esetén a hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete 0,00 méter


         n.) Az építési övezetre vonatkozó egyéb előírások:

           -     két 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a melléképületek egymással 

     tűzfalasan is összeépíthetők

-    melléképület a lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb,
     legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhető.


                     o.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:


p.)  Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 15,00 m távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.(2)       Lke2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint.

            (a belterületen lévő újonnan épített (Fecske-lyuk), és tervezett lakóterületei)Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
m

Kertvárosias  lakóterület

Lke2

800

O

30

4,50

50

5,00                a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

                       

-  maximum kétlakásos lakóépület

-  a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó

épület

   - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

         - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású – a lakóterületekre

meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegőtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású – kézműipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület, maximum 60 m2 főhelység tekintetében.


      b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:


-  a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény

-  sportépítmény

-  a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, tárolási célú gazdasági építmény


c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m2.


d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, valamint 20 méternél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető.


                  e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


                  f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.


                  g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.


                  h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben terepszint alatti építmény nem elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


k.)  Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m


      l.) A Millér-gátra kifutó telekvégek töltéslábtól mért 10 m-es sávjában épület,

          építmény nem helyezhető el.

          Ezen telkeknél a hátsó telekhatárt egységes építészeti megjelenést eredményező

          módon kell, az oda kerülő épülettel és azzal együtt megtervezett kerítéssel lezárni.

          Az ide kerülő kerítést zárt, épített kivitelben 1,80 méter magassággal kell

          megépíteni.


      m.) Az építési övezetre vonatkozó egyéb előírások:

-     melléképület a lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb,
legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhető.


                   n.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:o.)  Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 m távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.(3) Lke3 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint.

      (a belterületen lévő tervezett lakóterület a Millér mellett)


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
m

Kertvárosias  lakóterület

Lke3

650

O

30

4,50

55

0,00           a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

                       

aa.) maximum kétlakásos lakóépület

         ab.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású – a lakóterületekre

meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegőtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású – kézműipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület, maximum 60 m2 főhelység tekintetében.


b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:


ba.) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény

bb.) sportépítmény

bc.) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb, tárolási

   célú gazdasági építmény


   c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 650 m2.


   d.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14,00m


   e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.

     Saroktelek, valamint 20 méternél szélesebb telek esetén az építési helyen

     belül szabadonállóan is elhelyezhető.


             f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


             g.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.


             h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.


            i.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 55 %, melyen, termett talajon háromszintű,

     gyep+40db cserje/150m2+ 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet telepítése

     kötelező.


   j.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


  k.)  Az építési övezetben terepszint alatti építmény nem helyezhető el.


   l.)   Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m.


m.) A Millér-gátra kifutó telekvégek töltéslábtól mért 10 m -es sávjában épület,

      építmény nem helyezhető el.


n.) Az építési övezetben épület alatti pince, alagsori helyiség nem helyezhető el.


o.) Az építési övezetre vonatkozó egyéb előírások:


         oa.) melléképület a lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb,
         legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhető.


            p.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

pa.) közmű-becsatlakozási műtárgy

pb.) hulladéktartály tároló

pc.) kerti építmény

             pd.) komposztáló


  q.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el.B. Falusias lakóterület(3)       Lf1  jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint

            (jellemzően szabályos alakú, kisebb telekméretű telkek)

           


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Az alakítható telek

legkisebb

szélessége


m

Előkert

mérete
m

Falusias  lakóterület

Lf1

900

O

30

4,50

50

18,00

5,00
a.)  Az építési övezetben elhelyezhető:

            - legfeljebb kétlakásos lakóépület

            - mezőgazdasági (üzemi) építmény

            - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

            - szálláshely szolgáltató épület, maximum 4 egység elhelyezésével

            - kézműipari építmény, maximum 60m2 főhelyiség tekintetében.


b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 900 m2


c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, valamint 20m-nél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes, a külterületi lakott helyen (Doba-puszta) részleges.


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi

rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


j.)   Az építési övezetben az előkert mérete új telekalakításnál: 5,00 m, kialakult utcakép esetén: K (kialakult).


k.)  Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani:


-    lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb, legfeljebb 4,00 méter
építménymagassággal építhető.


l.)   Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:m.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.(4)       Lf2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint

            (nagytelkes, gazdálkodásra alkalmas lakóterület elsősorban a peremterületeken)


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
m

Falusias lakóterület

Lf2

1000

O

30

6,00

40

Ka.)  Az építési övezetben elhelyezhető:

            - lakóépület

            - mezőgazdasági (üzemi) építmény

            - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

            - szálláshely szolgáltató épület, maximum 6 egység

            - kézműipari építmény

            - helyi igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület


b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2


c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m.


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes, a nem belterületi lakott részeken (Szóró-puszta) részleges


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


j.)   Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult)


k.)  Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani:


-    lakóépülettel azonos oldalhatáron létesíthető

       

        l.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:


m.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.(5)       Lf3 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint

            (meglévő szabályos alakú lakóterület Palotás területén)


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Az alakítható telek

legkisebb

szélessége


m

Előkert

mérete
m

Falusias lakóterület

Lf3

K

IKR

30

4,50

40

14,00

0,00
a.)  Az építési övezetben elhelyezhető:


      - legfeljebb kétlakásos lakóépület

      - mezőgazdasági (üzemi) építmény

      - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

      - szálláshely szolgáltató épület

      - kézműipari építmény

      - helyi igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület


b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: K. (K = kialakult.)


c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: ikresen csatlakozó


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


j.)   Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 méter, mely egyben a kötelező építési vonal.


      k.) Az építési övezetben a minimális telekszélesség: 14,00 m.


l.)   Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:m.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.(6)       A lakóterület építési övezeteire vonatkozó előírások:Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Az alakítható telek

legkisebb

szélessége


m

Előkert

mérete
m


Lke1
600
O
30
4,50
50
14,00
K

Lke1500O304.505014,00K

Kertvárosias lakóterület

Lke2

800

O

30

4,50

50

-

5,00


Lke3650O304.505514,000,00

Falusias

Lakóterület

Lf1


900

O

30

4,50

50

18,00

5,00

Lf2


1000

O

30

6,00

0

-

K

Lf3


K

IKR

30

4,50

40

14,00

0,00

2. VEGYES TERÜLET


6.§


(1)       A vegyes területet Besenyszögön a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja:


A. Településközpont vegyes terület:(2)       Vt jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Besenyszög belterületének központi, elsősorban intézményi területe)Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

Mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
M

Településközpont

Vegyes terület

Vt

800

O

80

9,00

20

5,00


                 a.) Az építési övezetben elhelyezhető

-  igazgatási épület

-  maximum 4 lakásos lakóépület

   - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület (maximum

     4 vendégszoba)

-  egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az   elsődleges

-  egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

-  sportépítmény


b.)  Az építési övezetben újonnan kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m2.


c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek, valamint 20 méternél szélesebb telek esetén az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 80 %.


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m.


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi

rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. Létesítésénél figyelembe kell venni a talajvízszintet, magas talajvíz esetén talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges.


j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m


k.)  Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani:

-    lakóépülettel azonos oldalhatáron, a főépülettől kisebb, legfeljebb 4,00 méter
építménymagassággal építhető.


l.)   Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:                    m.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el.


                    n.) Az intézmények parkoló igényét telken belül, a zöldfelület legkisebb mértékének megtartása mellett kell

                        biztosítani.(3)       A vegyes terület építési övezeteire vonatkozó előírások:Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

Mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
M

Településközpont

Vegyes terület

Vt

800

O

80

9,00

20

5,00

3. GAZDASÁGI TERÜLET


7.§


A. Kereskedelmi, szolgáltató terület(1)       Besenyszögön a gazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja:(2)       Gksz1 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.

(A belterületen lévő kisebb gazdasági területek)


Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Kereskedelmi

szolgáltató terület

Gksz1

1500

SZ

35

6,50

40
                 a.) Az építési övezetben elhelyezhető:


                 b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

-     egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

-     egyéb közösségi szórakoztató épület


c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2.


d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló


e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35 %.


f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m.


g.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes


h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.

      A zöldfelület legkisebb mértékéből a csatlakozó telekhatárok mentén 3,00m-es sávban háromszintes védőfásítás (lásd fogalom meghatározás) telepítendő, melyről mindenkor az üzemeltető köteles gondoskodni.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


                  k.)Melléképítmények és melléképületek közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges

                     építmények helyezhetők el.


l.)   A kereskedelmi, szolgáltató építményekhez szükséges gépjármű parkoló igényt telken belül kell biztosítani.(3)       Gksz2 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.(Beépítésre szánt területen lévő tervezett gazdasági területek)Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Kereskedelmi

szolgáltató terület

Gksz2

2000

SZ

30

7,50

50                  a.)Az építési övezetben elhelyezhető:b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m2.


c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m.

      A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, stb.)


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %, melyből a telekhatárok mentén a tulajdonos, vagy használó legalább 3,00 méteres sávban kétszintes növényállományt köteles telepíteni, a használatbavételig. 


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi

rendelet szerinti falusias lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

    Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

    Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


j.)   Melléképítmények és melléképületek közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.


k.)  A kereskedelmi, szolgáltató építményekhez szükséges gépjármű parkoló igényt telnek belül kell biztosítani.B. Ipari terület(4)       Gip1 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.

            (meglévő és tervezett  ipari üzem területe)Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Egyéb ipari terület

Gip1

2000

SZ

50

7,50

30
                a.) Az építési övezetben elhelyezhető:                 b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m2.


d.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.


e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.


f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m.


g.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes


h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


k.)  Az utcavonalon épülő kerítések min. 160 cm magasságúak, lehetőleg áttörtek és utcaképbe illőek legyenek. Ennek megfelelően tájidegen építőanyagok a kivitelezés során ne kerüljenek felhasználásra.


l.)   Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.


m.) Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását telken belül kell biztosítani.(5)       GIP2 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.

            ( tervezett  ipari üzem területe Palotáson)


Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Egyéb ipari terület

GIP2

5000

SZ

40

9,00

30
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m2.


d.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.


e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.


f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m.


g.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes


h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.


i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


k.)  Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.


l.)   Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását telken belül kell biztosítani.     


(6)       Gip3 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.

                        (ipari és építőiparhoz kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület)Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Egyéb, mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari terület

Gip3

5000

SZ

40

10,00

30
a)   Az építési övezetben elhelyezhető:

      -     az ipar, energiaszolgáltatás és településgazdálkodás építményei


b)   Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

      -     a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
      személyzet számára szolgáló lakások

      -     építőanyag gyártás (betongyártás) és építőanyag tárolás építményei, épületei és   műtárgyai


c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000m2


d.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.


e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.


f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 10,00 m.

      A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, betonsiló, kémény tartály, stb.) melyek építménymagassága : 17,00 méter


g.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges


h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi

rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


k.)  Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.


l.)   Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását telken belül kell biztosítani.(7)       Gmip jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.

                        (mezőgazdasági jellegű ipari-gazdasági területek, a meglévő mezőgazdasági üzemek (majorok), mezőgazdasági termékfeldolgozás, mezőgazdasági gépjavítás, nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ipar területei)Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Egyéb, mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari terület

Gmip

K

SZ

30

9,00

40
a)   Az építési övezetben elhelyezhető:

      -     az ipar, energiaszolgáltatás és településgazdálkodás építményei


b)   Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

      -     a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
      személyzet számára szolgáló lakások

      -     mezőgazdasági termékfeldolgozás, gépjavítás, nagyüzemi állattartás épületei


c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: K (kialakult)


d.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.


e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.


f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m.

      A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl. siló, kémény tartály, stb.)


g.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges


h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.


i.)         Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági   területi  funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.)   Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény kizárólag – üzemeltetési vagy technológiai célból helyezhető el – az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.


k.)  Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el.


l.)   Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását telken belül kell biztosítani.


       m.) Állattartó épületek elhelyezése tekintetében figyelembe kell venni a hatályos

      állattartási önkormányzati rendelet előírásait.(8)       A gazdasági terület építési övezeteire vonatkozó előírások:Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Kereskedelmi

szolgáltató terület

GKSZ1

1500

SZ

35

6,50

40

GKSZ2

2000

SZ

30

7,50

50

Egyéb ipari terület

Gip1

2000

SZ

50

7,50

30

Gip2

5000

SZ

40

9,00

30

Gip3
5000
SZ
40
10,00
30

Gipm

K

SZ

30

9,00

40


4. HÉTVÉGIHÁZA ÜDÜLŐTERÜLET


8. §


(1)       Üh jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint.Sajátos építési használat szerinti terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


M

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
m

Hétvégiházas üdülőterület

Üh

800

SZ

15

4,00

70

5,00
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:  telkenként max. két üdülőegységes üdülőépület.


b.) Az építési övezetben kivételesen a terület rendeltetésével összhangban lévő, és azt szolgáló építmények helyezhetők el.


                  c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m2.


                  d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.

                       

      e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 15 %.


                  f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,00 m.


                  g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.

    

                  h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 70 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi

            rendelet szerinti üdülő területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre        vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


                  j.) Az építési övezeten terepszint alatti építmény nem létesíthető.


k.)  Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m


      l.) A Millér-gátra kifutó telekvégek töltéslábtól mért 10 m-es sávjában épület, 

          építmény nem helyezhető el.

                Ezen telkeknél a hátsó telekhatárt egységes építészeti megjelenést eredményező

                módon kell, az oda kerülő épülettel és azzal együtt megtervezett kerítéssel lezárni.    

                Az ide kerülő kerítést zárt, épített kivitelben 1,80 méter magassággal kell

                megépíteni.


                    m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
                 (2) Az üdülőterület építési övezetére vonatkozó előírások:


Sajátos építési használat szerinti

Terület

Övezeti

jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

Mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Előkert

mérete
M

Hétvégiházas üdülőterület

Üh

800

SZ

15

4,00

70

5,00

5. KÜLÖNLEGES TERÜLET


9.§


(1)       A különleges területek közé Besenyszögön azok a területek kerültek besorolásra, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt eltérnek jelen rendelet 5.§ - 8.§ - ok szerinti területektől.


(2)       A különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja:(3)        Kt jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (temetők)


Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

K t

K

SZ

3

4,50

80
a.) A területen a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek,

építmények helyezhetők el.


b. )Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: K.

 A temető területe nem megosztható.


c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %.


e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m.

Temetőkápolna, harangláb építése esetén max: 10,00 m.


f.)   Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: hiányos.


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 80 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek megfelelő építmények helyezhetők el.


j.)   Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:l.) Az építési övezet területén a funkcióval kapcsolatos hirdető táblák elhelyezhetők   max. 3,00 m magasságban.
 (4)       Ksp jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (sportpálya)


Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

Ksp

10000

SZ

5

7,50

80
a.) A területen a rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.


b.)  Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 10000 m2.


c.)  Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.


d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5 %.


e)   Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m.


f.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes


g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 80 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.)   Az építési övezetben terepszint alatti építmény nem helyezhető el


j.)   Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:k.)  Az építési övezet területén a hirdetőtáblák elhelyezhetők max. 3,00 m magasságban


l.)   Az építési övezetben a fásított parkolót telken belül kell biztosítani.(5)        Ksz jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (szolgáltatási célú terület, vásártér, íjászpálya)


Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

Ksz

5000

SZ

10

6,50

70a.) A területen a vásártér rendeltetésének megfelelő épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.


  b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5 000 m2.


c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.

                       

d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %.


           e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m.

    

            f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.


             g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 70 %.


h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény  csak technológiai célból helyezhető

    el.


j.) Melléképítmények tekintetében csak a terület rendeltetésének megfelelő

    építmények helyezhetők el.


            k.) A telken belüli zöldfelület kialakításáról, folyamatos fenntartásáról az

      üzemeltetőnek kell gondoskodni.(6)     Kü jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (üdülési célú terület)


Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

Kü

10000

SZ

5

7,50

80
a.) A területen az üdülés, idegenforgalmi rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.


b.)Az építési övezet területén elhelyezhetők továbbá:


- sportépítmények, sportpályák (tenisz, röplabda, minigolf, stb.)

- gyógy- és úszómedencék

- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

- szórakoztató létesítmények

- wellness létesítmények


- szociális létesítmények

- kemping és szálláshely létesítmények


c.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 10 000 m2.


d.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.

                       

e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5 %.


f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m.

    

            g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.


h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 80 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak technológiai célból helyezhető

    el.


k.) Melléképítmények tekintetében csak a terület rendeltetésének megfelelő

    építmények helyezhetők el.


            l.) A telken belüli zöldfelület kialakításáról, folyamatos fenntartásáról az

üzemeltetőnek kell gondoskodni. A meglévő növényállomány védelméről mindenkor a tulajdonos köteles gondoskodni.


            m.)(7)     Ki jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (idegenforgalmi célú

          terület)


Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

Ki

10000

SZ

15

9,00

60
a.) A területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó szálloda, gyógykomplexum, lakó- és üdülőpark funkciókhoz szükséges épületek és kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.b.) Az építési övezet területén elhelyezhetők továbbá:


- sportépítmények, sportpályák (tenisz, röplabda, minigolf, stb.)

- sport- és szabadidőcsarnok

- gyógy- és úszómedencék

- a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

- szórakoztató létesítmények

- wellness létesítmények

- szociális létesítmények

- szálloda és vendégház


c.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 10 000 m2.


d.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.

                       

            e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 15 %.


f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m.

    

            g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.


h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %.


i.)   Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.

      Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.

      Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.


j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak technológiai célból helyezhető

    el.


k.) Melléképítmények tekintetében csak a terület rendeltetésének megfelelő

      építmények helyezhetők el.


            l.) A telken belüli zöldfelület kialakításáról, folyamatos fenntartásáról az

      üzemeltetőnek kell gondoskodni.(8)  Különleges terület építési övezeteire vonatkozó előírások:Sajátos építési használat szerinti

terület

Övezeti

Jel

Kialakítható legkisebb

telekterület

méret


m2

Beépítési

mód

Beépítettség

megengedett

legnagyobb

mértéke


%

Megengedett legnagyobb

építmény

magasság


m

Zöldfelület

legkisebb

mértéke%

Különleges terület

Kt

K

SZ

3

4,50

80

Ksp

10000

SZ

5

7,50

80

Ksz

5000

SZ

10

6,50

70

Kü

10000

SZ

5

7,50

80

Ki

10000

SZ

15

9,00

60

ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI


Közlekedési és közműterület


10.§(1)       Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület Besenyszög közigazgatási területén a meglévő és tervezett országos és helyi közutak, a tervezett kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgáló területek.


(2)       Az általános közlekedési és közműterületet a szabályozási terv U – jelű övezetekbe sorolja


  1. A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:akkor, ha erre terület biztosítható, és az nincs zavaró hatással a környezetére, közlekedés biztonságára, továbbá ehhez a terület tulajdonosa és / vagy kezelője hozzájárul.


  1. Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség esetén létesíthető.


(3)       A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a (2) a.) – ban meghatározottakon túl, utcabútorok elhelyezhetők, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.


(4)       A tervezett közlekedési területeket, létesítményeket, azok útépítési szélességeit a szabályozási terv tartalmazza.


            (5)       Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre

             vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető.


(6)       Az utak szabályozási szélességén belül létesítményt elhelyezni csak a közlekedési űrszelvény megtartásával szabad.

E területsávba eső meglévő épületeken végezhető építési tevékenység az illetékes közlekedési felügyelet állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető.


(7)       A (2) bekezdés szerinti terület sajátos használata, rendeltetése szerint Besenyszögön az alábbiakra tagozódik:


           

                  a.) KÖU0: M4 gyorsforgalmi út települést érintő szakasza.

     Tervezett építési területét a szabályozási terv tartalmazza.


                 b) U – 1: 3224 és 3225 jelű országos mellékutak, valamint tervezett Hunyadfalva – Besenyszög összekötőút 

                   települést érintő szakaszai.Tervezett építési területe: 30,00 méter

c.)   U – 2: Meglévő helyi gyűjtőutak területei.


d.)  U – 3: Települési kiszolgáló utak a település lakóterületén.

Tervezett építési területe: 12,00 - 16,00 méter


e.)U – 4: Tervezett külterületi főfeltáró utak területei.

Tervezett építési területe: 12,00 méter


f.) U – 5: Tervezett kerékpárutak területei.

Tervezett építési területe: 3,00 méter.


(8)       A közlekedési területek építési szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy szabad építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges védőövezete sem érinti korlátozóan az út használati értékét.


(9)       Külterületen a közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel.


(10)     Külterületi mező- és erdőgazdasági (üzemi) utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15 - 15 m - en belül építmény nem helyezhető el.


(11)     Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani.


(12)     Az országos és gyűjtő utakat kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és a belterület, illetőleg beépítésre szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával, a kiszolgáló utakat egy- vagy kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és legalább egyoldali járdával kell kiépíteni- Területükön szegélymentén elhelyezhetők az út menti építmények közforgalmú gépkocsiparkolói.


(13)     Települési kiszolgáló és gyűjtőutak esetén amennyiben az útpálya szélessége és

forgalomtechnikai adatok lehetővé teszik kerékpársáv kialakítható.


(14)     A terv közlekedési és közműterületei közterületnek minősülnek.


(15)     Közmű és hírközlési létesítmény belterületen csak közterületen helyezhető el, külterületen a hálózati infrastruktúrák és külterületi vezetékek biztonsági sávját a vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani.


(16)     Közműépítéseknél ágazati előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell. A védő

távolságon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.Zöldterület


11.§


(1)       Zöldterület Besenyszögön a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közpark
            területek.


(2)       A meglévő és tervezett zöldterületeket a szabályozási terv Z jelű övezetbe sorolja.


a.) A Z –jelű övezetben elhelyezhető:


-     a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely,

tornapálya, gyermekjátszószerek, sportolást szolgáló pályák, stb.)


b.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség

esetén létesíthető.


            c.) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival

megközelíthető és használható legyen.


d.) A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.


e.)  A tervezett közparkok csak részletes terv alapján, a mélyfekvésű terület feltöltése után alakíthatók ki.Erdőterület


12.§(1)       Az erdőterületeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:A.  Gazdasági célú erdőterület


(2)       EG jelű övezet: a közigazgatási területen erdőgazdálkodási célú erdőterületek


  1. Az övezetben a 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken terület rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, max. 0,5 % - os beépítettséggel.


b.)  Az övezetben épület  csak a nem erdő művelési ágban létesíthető, legalább részleges közművesítettség esetén.

                 

c.)  Az övezetben a maximális építménymagasság: 7,50 m, ez alól kivételt az erdő- és vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. magasles) technológiai okból legfeljebb kétszeres magasságú lehet.


  1. Erdőterületen építmény elhelyezéséhez az erdészeti szakhatóság előzetes

engedélyét kell beszerezni.


            e.)  EGÖF jelű megyei tervi ökológiai folyosó terület övezetében  a meglévő

                  természetszerű művelési ágak megtartandók. Az övezetben erdőtelepítés,

                  erdőfelújítás őshonos fajokkal, természetkímélő módon a termőhely-típusra

                  jellemző elegyarányoknak megfelelően történjen.Mezőgazdasági terület


13.§(1)       A mezőgazdasági terület Besenyszögön a szabályozási terven feltüntetettek szerint  került kijelölésre.


(2)                   A mezőgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységek területei, ezért itt jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, azonban az övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhető.


(3)       Az övezetben a földrészletnek csak a kivett művelési ágú, illetve intenzív kertészeti művelés alatt álló része keríthető le, természetes anyag használatával. A beépítetlen és nem intenzív kertészeti művelés alatt álló földrészlet nem keríthető le.


(4)       Mezőgazdasági területen lakóépület 10 000 m2 (1 ha) telekterület felett, legfeljebb

3 %-os beépítettséggel helyezhető el.


(5)       Az övezetben épület, építmény csak szabadonállóan helyezhető el. Legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 6 méter oldaltávolságot kell biztosítani.


(6)       Az épületek földszinti padlószintje maximum 70 cm -rel emelhető ki a terepszinthez viszonyítva.


  (7)        Az övezet térségi jelentőségű tájvédelmi területén elhelyezkedő építményeket tájba illően,    hagyományos építőanyagok és építészeti formák alkalmazásával kell kialakítani. Hullámpala, fém, műanyag lemez sem oldalfalként, sem héjazatként nem alkalmazható. (8)       Az övezetben birtokközpont alakítható ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


 (9)       A mezőgazdasági területeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja.A.  Általános mezőgazdasági terület(10)     Má jelű övezet: Besenyszögön a külterületi mezőgazdasági szántó művelési ág területei.


a.) Az övezetben elhelyezhető tanyaépület max. 4,50 m építménymagassággal, továbbá állattartó épület, mezőgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, stb. technológia függvényében max. 7,50 m építménymagassággal.


b.)  Az övezetben új lakóépület építése esetén a tetőhajlásszög 30-45o közé essen.


c.)  Az övezetben a közművesítettség mértéke: hiányos.


d.)  Az övezet térségi jelentőségű tájképvédelmi területén a kialakult hagyományokhoz illeszkedő tanyaépület építhető.

Hagyományos építőanyagok (tégla, vályog, cserépfedés,) felhasználásával, továbbá hagyományos építészeti formák alkalmazásával épüljön.e)A 10 000 m2-nél kisebb területű telken amennyiben meglévő beépítés van, akkor az fenntartható, felújítható, de     további növelése (alapterület bővítés) nem engedélyezhető.


f.) Máöf  jelű megyei tervi ökológiai hálózat övezetében a meglévő természetszerű művelési ágakat fenn kell  tartani.


g.) Máöftt jelű megyei tervi ökológiai hálózat és természeti terület övezetében a meglévő természetszerű            művelési ágakat fenn kell tartani. A terület szétszabdaltságát fokozó és természeti értékeit veszélyeztető tevékenység nem végezhető. Az övezetben természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszert kell alkalmazni.


h.) Mábv jelű megyei tervi rendszeresen belvízjárta terület övezete nem beépíthető. Új területhasznosítások esetén figyelembe kell venni a terület állapotát.


i.) Máöfbv jelű megyei tervi ökológiai hálózat és rendszeresen belvízjárta terület övezetében a meglévő természetszerű művelési ágakat fenn kell tartani, valamint beépítés nem engedélyezhető
B. Általános mezőgazdasági - halastó terület(11)     Máh  jelű övezet: Besenyszög külterületén lévő halastó területe.


a.) A terület vízfelület, rajta kizárólag halgazdasági tevékenység folytatható,

más jellegű funkció (idegenforgalmi, stb.) nem engedhető meg.


b.) A halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek építményei a halastó területén, partján elhelyezhetők, szabadonállóan, max. 7,50 m megengedett legnagyobb építménymagassággal.C.  Kertes mezőgazdasági terület(12)      MK jelű övezet Besenyszög külterületén lévő kertes mezőgazdasági területek.


            a)      Az övezetben a 720 m2-t meghaladó területű telken maximum nettó 30 m2

                     alapterületű a tárolás célját szolgáló, legfeljebb egy gazdasági épület építhető,
         maximum 3,00 m építménymagassággal.


b)      Az övezetben intenzívebb művelés nem folytatható, a jelenlegi művelési ág nem
         változtatható meg.


c)      Az övezetben lakóépület nem építhető.D Általános mezőgazdasági terület - birtokközpont területe(13)     Máb jelű övezet Besenyszög külterületén (Palotáson) lévő állattartó telep területei.

           

a.) Az övezetben épület 10 000 m2- telekterületméretet elérő telkek esetén létesíthető, 45%- os megengedett legnagyobb beépítettségi mérték mellett.


b) Az övezetben csak a mezőgazdasági termelés, tárolás, feldolgozás és állattartás, halászat építményei helyezhetők el.

              Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági célú épület nem létesíthető.


        c)   A terület beépítési módja: szabadonálló.


        d)  Az övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.

    

        e)  Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,50 m. A megadott 

  legnagyobb építménymagasságtól az alkalmazott technológia függvényében  

  engedélyezhető az eltérés az egyéb előírt védőtávolságok (pl. tűztávolság)

  megléte esetén.         f) Az övezetben az épületek magastetővel, 20 - 45 0 - os hajlásszögű tetőidom

             alkalmazásával építhetők. Az épületeket tájba illő anyagok alkalmazásával kell         

             kialakítani.

           

        g) A meglévő telephelyek, majorok területén – amennyiben nincs – látványtakaró    

            védőfásítást kell kialakítani, illetve pótolni annak hiányát.

                        


Vízgazdálkodási terület


14. §(1)     A vízgazdálkodási terület Besenyszögön a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre.


(2)     Az övezetben a vízfolyások (Tisza folyó, Millér-csatorna és a kisebb csatornák) medre, partja, hullámtere, a vízbeszerzési, vízbázis területek és védőterületeik tartoznak. Az övezetben vízgazdálkodással kapcsolatos terület felhasználásnak megfelelő létesítmények helyezhetők el.


(3)     A kisvízfolyások természeti területen kívüli szakaszainak partéltől mért 3 – 10 méter széles fenntartási sávja a külterületen csak gyepként (rét, legelő) alakítható ki. A természetszerű szakaszok ezen kívül nádasként, galériaerőként is fenntarthatók.


(4)     A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők, természeti terület esetén a természetvédelmi szakhatóság egyetértésével.


(5)     Az árvízvédelmi töltés, töltéslábtól mért 10 m-es sávján belül építmény nem létesíthető.


(6)     A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:(7)       Vö jelű övezet: a Tisza folyó és hullámterének területe, mely az MTrT alapján az

ökológiai (zöld) folyosó övezetébe, védett természeti területek övezetébe, tájképvédelmi terület övezetébe valamint hullámtér és nyílt ártér övezetébe esik.


a.) Az övezetben építmény csak a külön jogszabályokban meghatározottak alapján

helyezhető el, vízisport és sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmény nem helyezhető el.


b.) Árvízvédelmi töltés mentett oldali és vízoldali 10,00 méteres védősávjában,

     valamint a mederéltől számított 10,00 méteren belül építmény nem létesíthető.


c.) Az övezet területéből beépítésre szánt terület nem alakítható ki, mind az

     ökológiai folyosó, mind a hullámtér és –nyílt ártér védelme érdekében.


d.) Az övezet területén a meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas,

     mocsár, erdő) nem változtathatók meg, az ökológiai folyosó biztosítása céljából.


e.) Az övezet területén nem védelmi célú művelési ág változtatás nem engedélyezett.


f.) Az  övezetben átjátszó tornyok, toronyszerű építmények nem létesíthetők.


g.) Az  övezetben építmény, infrastruktúra csak úgy helyezhető el, hogy az árterület

     árvízlevezető képessége ne csökkenjen.


h.) Az  övezetben mindennemű tevékenység az illetékes vízügyi igazgatóság /

     hatóság engedélye alapján végezhető. (8)      Vü jelű övezet: Besenyszögön a vízmű területe


a)   Az övezetben a vízbeszerzéshez szükséges építmények helyezhetők el.


b)   A vízbeszerzési területek (vízműkutak) 10,00 méteres sugarú védőtávolságán belül (védőidom) mindenfajta tevékenység tilos.(9)       Vm jelű övezet: Besenyszögön a Millér-csatorna területe


a.) Az alövezetben – ha külön jogszabály másként nem rendelkezik – csak a

     vízkárelhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi

     építmények helyezhetők el.


b.) Az alövezetben elhelyezhetők a vízi turizmushoz és vízi sporthoz kapcsolódó

      kiszolgáló és járulékos létesítmények. (pl. esőbeálló, stég, padok, közműpótló berendezések, stb.).

      A kiszolgáló létesítmények területe nem számít be a közösségi célú építmények szintterületébe.


c.) Az elhelyezhető építmények a medertől számított min. 15 méterre, max. 100 m2

     szintterülettel, valamint 4,50 m megengedett legnagyobb építménymagassággal

     létesíthetők. (pl. csónakház, stég, stb.) 


d.) Az alövezetben épületet csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kialakult

     természetközeli állapotot ne sértse.


             e.)Az alövezetben mindennemű tevékenység az illetékes szakhatóság engedélye alapján végezhető.(10)     V jelű övezet: Besenyszögön a csatornák területe


a.) Az öntöző és belvízcsatornák partéltől mért 3,00 – 3,00 méter széles fenntartási

     sávja a külterületen csak gyepként, rétként, legelőként alakítható ki.


            b.) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban meghatározottak

     alapján lehet.c.) Az övezetben mindennemű tevékenység az illetékes vízügyi igazgatóság / hatóság

    engedélye alapján végezhető.       


III. fejezet


MŰVI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM


15.§


A műemlék, és a település épített művi értékeinek védelme.(1)       A település és környékének műemlékére, látnivalóira, a meglévő létesítmények megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani.


(2)       A műemlékekkel és azok közvetlen környezetével kapcsolatban területfelhasználás, építési munkák engedélyezésével, ezen építmények ellenőrzésénél a vonatkozó országos rendelkezéseket kell alkalmazni.


a.)  A műemléket – azok jellemző adatait ismertető táblával meg kell jelölni.

      (Erről az illetékes szervek – KöH, a műemlék tulajdonosa, stb. gondoskodik)


b.)  Ezen építményeket érintő, illetve azok közvetlen környezetében a műemlék

külső megjelenését, érvényre jutását befolyásoló- egyébként bejelentés alapján végezhető – építési munka csak építési engedély alapján végezhető.

Az egyébként bejelentés nélkül végezhető építési munkákat is bejelentéshez

kell kötni.


c.)  Műemlék épületekkel kapcsolatos építési ügyekben a KÖH az építési hatóság, míg a műemléki környezetben lévő épületek építési ügyeiben szakhatóságként működik közre.


(3)       Egyedi művi védelem: az országos műemléki védelem alatt álló és a helyi védelemre tervezett épületek jellemző adatait a helyi értékvédelmi vizsgálat tartalmazza.


(4)       A helyi védelemre javasolt épületekről az önkormányzati értékvédelmi rendelet rendelkezik.
16.§


Természet és tájvédelem(1)       A természet és tájvédelmi területeket a védett és védelemre tervezett természeti területek alkotják.

Védett természeti terület Besenyszögön a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet (Tisza folyó és hullámtere) területe, valamint a NATURA 2000 természetmegőrzési területek.

(SZ – 1 jelű szabályozási tervlap alapján)


(2)       Országos jelentőségű védett természeti területet érintő minden beavatkozáshoz a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.


(3)       Látványtakaró fásítást kell telepíteni, illetve a meglévőt kiegészíteni, ami egyben
            véderdőként is funkcionál:


                  -    iparterületek térségében

                  -    külterületi majorok körül


            A védőfásítást a telep tulajdonosainak a tevékenység megkezdéséig kell elvégezniük.17. §


Kulturális örökség(1)        Régészeti lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken a mezőgazdasági művelés csak 30 cm mélységig folytatható. Régészeti területnek minősülnek a szabályozási tervlapon ábrázolt területek.


(2)        A régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák (bontás, alapozás, pince – és mélygarázs-építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés) illetve telekalakítás engedélyeztetési eljárása során a KÖH területileg illetékes Budapest Környéki Irodáját szakhatóságként meg kell keresni.


(3)        A régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházásokkal lehetőség szerint el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárásra a beruházónak szerződést kell kötnie a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatóságával.


(4)       A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti érdekű területeken bármilyen földmunkával járó fejlesztés, beruházás megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek hiányában minden földmunkához régészeti megfigyelést kell biztosítani.


(5)        Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területeken földmunkák során váratlan régészeti lelet, vagy emlék kerül elő, értesíteni kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságát.IV. fejezet

EGYÉB ELŐÍRÁSOK18.§


Telekkiosztás, telekrendezés általános szabályai(1)       Telekmegosztással építési telket úgy lehet kialakítani, hogy a telekmegosztás után keletkezett építési telek elérje az övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterület méretet, és az építési telek minimális szélességét. Amennyiben ilyen előírás nincs, akkor az illeszkedés elve szerint kell a telekméreteket kialakítani.

Az előírt telekterületméret betartása mellett az előírt minimális telekszélesség és terület mérete 5% -kal csökkenthető.


(2)       Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhető, ha az ily módon kiegészülő telek előírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben előírt minimumnál, de az elcsatolással érintett telek továbbra is megfelel az övezeti előírásoknak.


(3)       Nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.19. §


Építmények elhelyezése, építési telkek beépítése(1)       Melléképítmény önállóan, főépület nélkül nem építhető.


(2)       Ingatlanonként az építési helyen belül több főrendeltetésű épület is elhelyezhető, a védőtávolságok betartásával, úgy, hogy az a kialakult utcaképet ne rontsa.


(3)       Magas talajvízszint állásos belvízzel veszélyeztetett, mélyfekvésű területen építkezni kizárólag talajmechanikai szakvélemény alapján, és abban foglaltak betartásával szabad.


(4)       Kialakult beépítési területen foghíj beépítésnél az illeszkedés szabályait figyelembe

véve az előkert mérete egyúttal a kötelező építési vonalat is jelenti.
20. §

Az építmény és a telekhatás közötti távolság
(1)       Az előkert mérete az egyes építési övezetekben került meghatározásra.


a.) Az építési vonal távolsága a szabályozási vonaltól megegyezik az adott építési övezetben az előkert méretével, 0,00 m előkert esetén az építési vonal megegyezik a szabályozási vonallal.


(2) Oldalhatáron álló beépítés esetén – amennyiben az építtető épület körüli járdát kíván létesíteni – az építmény elhelyezése az oldalhatártól minimum 30 cm – re kerüljön.


(3)   Hátsókert minimális mérete: 4 méter.21. §

Építmény elhelyezése közterületen
(1)       Közterületen gépkocsi tároló nem létesíthető, egyéb építmény a vonatkozó övezeti előírásoknak megfelelően helyezhető el.


(2)       Közterületen elhelyezendő építmények tekintetében jelen rendelet 10. §. (2), (3) bekezdéseit figyelembe kell venni.22. §


Környezetvédelem


(1)     A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.


(2)     A környezetvédelmi előírások a


         -     levegőtisztaság, - védelem,

         -     zaj- és rezgésvédelem,

         -     föld- és vízvédelem,  témakörére terjednek ki.


(3)     A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:


         a)   a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő

         b)   megelőzze a környezetszennyezést

         c)   kizárja a környezetkárosítást


(4)     Roncsolt (volt vályogvető gödrök) és szennyezett felszínű területeket rekultivációs terv alapján kell helyreállítani, és elsősorban zöldfelületként újrahasznosítani.SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK


23. §


Építési tilalmak és korlátozások
(1)  Szabályozási tervlapon M4 gyorsforgalmi út kialakításának céljára jelölt terület

      földrészletekre vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


24. §


Hatályba lépés(1)       Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező Szabályozási terv a jóváhagyását követő 60. napján lép hatályba.


(2)        Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, de még be nem fejezett ügyek esetén jelen rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

Besenyszög, 2008. február 04.

                                            ______________________                                ___________________________

                                              P o l g á r m e s t e r                                                    J e g y z ő
  1. számú melléklet
F O G A L O M  M E G H A T Á R O Z Á S

Lakózóna:         az építési telken belül a főépület elhelyezésére szolgáló területMelléképület:    A rendeltetési egységhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiséget (tárolás,
                           állattartás, a fő rendeltetési egység működéséhez kapcsolódó tevékenységek)
                           magába foglaló önálló épület.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!