nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal történő összhangját biztosító módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
1. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdése
2. a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében,
3. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében,
4. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában
5. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében,
6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában
7. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 13. pontjában rögzített feladatkörében a következőket rendeli el:
        
1.     § A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2) Váltott sírhelyek ára: 
Egyes sírhely    4500 Ft
Kettős sírhely    9000 Ft
Sírbolt (1 személyes)    7800 Ft
Sírbolt (2 vagy több személyes)    15600 Ft
Urna fülke       11000 Ft”


2.     §
(1)    A talajterhelési díjról szóló 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, ahol az ingatlanon csak épületen kívüli ivóvízvételi hely található.”
(2)    A talajterhelési díjról szóló 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kibocsátó mentesül a víziközmű-szolgáltató által igazolt vízmennyiség utáni talajterhelési díj megfizetése alól, melyet a víziközmű meghibásodása miatt nem a kibocsátó használt fel.
(5) A kibocsátó bevallásához csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot az őt önkormányzati rendelet alapján megillető kedvezményekről és mentességekről, valamint csatolja a nyilatkozatot alátámasztó, önkormányzati adóhatóság rendelkezésére nem álló bizonyítékokat.”
(3)    A talajterhelési díjról szóló 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.


3.     §
(1)    A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt – legalább 30 nappal a használatot megelőzően a polgármesternek kell benyújtani.”
(2)    A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész lép.
(3)    A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Állatot a község belterületének közterületen legeltetni, valamint felügyelet nélkül a közterületre kiengedni, közterületen hagyni, futtatni tilos.”
(4)    A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy üzemképtelen járművet, pótkocsit, félpótkocsit közterület-használati megállapodás nélkül közterületen tárolják, a járművön elhelyezett vagy a tulajdonos címére küldött felszólításban felhívja a tulajdonost, hogy az üzemképtelen járművet a közterületről 8 napon belül távolítsa el.”
(5)    Hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése második mondata.
 
4.     § 
(1)    Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet  3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az intézmények nyersanyagnormáit a következők szerint állapítja meg:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli)

55,12 Ft

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

173,23 Ft

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

55,12 Ft

4.

Családi bölcsődében ellátottak [8]

291,34 Ft

5.

Iskolai menza (csak ebéd)

259,84 Ft

6.

Iskolai napközi ellátás (reggeli)

86,61 Ft

7.

Iskolai napközi ellátás (ebéd)

259,84 Ft

8.

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

86,61 Ft

9.

Alkalmazottak ebéd

354,33 Ft

10.

Vendég  ebéd

354,33 Ft

11.

Szociális alapellátás keretén belüli étkezés (csak ebéd)

354,33 Ft(2)    Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményi térítési díj összege:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség

(Ft)

Felszámított rezsi (nettó)

Fizetendő nettó díj

Fizetendő bruttó díj (Ft)

%

forint

(Ft)

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli) 

55,12

0

0

55,12

70

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

173,23

0

0

173,23

220

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

55,12

0

0

55,12

70

4.

Családi bölcsődében ellátottak [8]

291,34

0

0

291,34

370

5.

Iskolai menza (csak ebéd)

259,84

0

0

259,84

330

6.

Iskolai napközi ellátás reggeli

86,61

0

0

86,61

110

7.

Iskolai napközi ellátás ebéd

259,84

0

0

259,84

330

8.

Iskolai napközi ellátás uzsonna

86,61

0

0

86,61

110

9.

Alkalmazottak ebéd

354,33

0

0

354,33

450

10.

Vendég ebéd

354,33

90

322,83

677,16

860
(3)    Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)     A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

Fizetendő bruttó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

196,85

205

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

275,59

350

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

275,59

350

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

385,83

490

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén

354,33

450

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

472,44

600

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén

472,44

600

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással

602,36

7655.     §
(1)    Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet.
(2)    Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet.
(3)    Hatályát veszti a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet.
(4)    Hatályát veszti a tiltott közösségellenes magatartások eljárási szabályairól és tiltott, közösségellenes magatartásokat tartalmazó tényállások módosításáról szóló 20/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet.
(5)    Hatályát veszti a tiltott közösségellenes magatartások eljárási szabályairól és tiltott, közösségellenes magatartásokat tartalmazó tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.
(6)    Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.
(7)    Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 41. §-a.


6.     § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (2b)-(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri rendelet más szervet nem jelölt ki.
(2c) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri rendelet más szervet nem jelölt ki.
(2d) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri rendelet más szervet nem jelölt ki.”


7.     § 
(1)    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „15 000 Ft” szövegrész helyébe a „12 000 Ft” szövegrész lép.
(2)    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 16/B. § (4) bekezdésében a „20 000 Ft” szövegrész helyébe „18 000 Ft” szövegrész lép.


8.     §
(1)    A rendelet 1. §-a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2)    A rendelet 2. §-a kihirdetést követő napon lép hatályba, a 2017. január 1-jét követően benyújtott bevallásokra is kell alkalmazni.
(3)    A rendelet 3. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(4)    A rendelet 4. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. május havi teljesítésű számláknál is alkalmazni kell.
(5)    A rendelet 5. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(6)    A rendelet 6. §-a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(7)    A rendelet 7. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT

önkormányzati rendelettel talajterhelési díjból biztosított kedvezményekről, mentességekről


I. A díjfizető (kibocsátó):


Neve:


Születési helye, ideje:


Anyja születési családi és utóneve:


Adóazonosító jele / Adószáma:


Statisztikai számjele:


Lakóhelye / Székhelye:


Levelezési címe (ha eltérő):


Telefonszáma:

e-mail címe:


II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:


Címe:


Helyrajzi száma:III. A bevallás IV.4. pontja szerinti, mentes vízmennyiség:


Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség (csatolandó a közműszolgáltató igazolása az elszivárgott vízmennyiségről)

m3


IV. A bevallás IV.9. pontja szerinti díjkedvezmény:


Családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel: 50%-os díjkedvezmény

Ft

Egyedülélő, aki a tárgyév január 1. napjáig betölti a 70. életévét (100%-os díjkedvezmény, beírandó a bevallás IV. 8. pontja szerinti összeg)

Ft

az ingatlanon csak épületen kívül található ivóvízvételi hely (100%-os díjkedvezmény, beírandó a bevallás IV. 8. pontja szerinti összeg)

Ft


Kelt, ……………………………………, 20…. év …………………. hónap ……….. nap


…………………………………………

kibocsátó


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!