nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2019-06-30
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében                 – kiemelten az időskorú lakosság, a gyermeket nevelő családokra, figyelemmel az önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek helyi szabályozása.


(2) A képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.


A rendelet hatálya


2.§ Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet területi hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  4. §-a szerint Balatonújlak Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.


Értelmező rendelkezések


3. § Az Sztv. 4. §-ában felsorolt rendelkezéseken túl e rendelet alkalmazásában

1.életvitelszerű ottlakás: a magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyül

a) ahonnan a magánszemély az életét szervezi, azaz rendszeresen innen indul munkába, ide tér haza,

b) ahol a mindennapi életviteléhez (főzés, mosás, étkezés, stb.) szükséges tevékenységeket folytatja,

c) amely a család élete helyszínéül szolgál,

d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,

e) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál és a közműszolgáltatóknál.

2. lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók.


Hatásköri és eljárási rendelkezések


4. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a képviselő-testület – a (2) bekezdésben foglalt ellátás kivételével - első fokon a Szociális és Ügyrendi Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza.


(2) A képviselő-testület az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelésével, valamint e rendelet 14. §-a szerinti temetési támogatás, 18. §-a szerinti beiskolázási támogatás, 19. §-a szerinti családalapítási támogatás nyújtásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza.


(3) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a képviselő-testülethez címzett, de a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.


(4) A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatások esetében, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.


5.§  (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. Az ellátás nyújtása iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.


(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást.


(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.

Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.


(5) [1]


6.§ (1) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez becsatolni.


(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.


(3) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) a támogatást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő települési támogatások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.


(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 62. §-ának (3)[2] bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


(6) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(7) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 


(8) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.


(9) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(10) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételei érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a hivatalnak.

E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.

A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.


(11) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadók.


A támogatások folyósítása


7. § (1) A rendszeres támogatások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban történik a házipénztárból, vagy a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján. Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel.


(2) A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.


Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


8. § (1) Az Szt. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.


(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a támogatást megállapítója a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.


(3) A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg.


Adatkezelés


9. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.


10. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.


(2) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára

 a) települési támogatást  

   aa) ápolási támogatást,

   ab) gyógyszertámogatást,

   ac) temetési támogatást,

   ad) rendkívüli települési támogatást, 

   ae) beiskolázási támogatást,

   af) családalapítási támogatást,

   ag) lakhatási támogatást,

   ah) fogászati támogatást,[3]

   ai) rendkívüli nevelési támogatást,[4]

   aj) időskorúak jubileumi juttatását.[5]

      b) köztemetést

      c) Bursa Hungarica Ösztöndíjtámogatást

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


II. Fejezet


Települési támogatások


Ápolási támogatás


11. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi.


(2) Ápolási támogatás annak a Balatonújlak községben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak állapítható meg, aki

a) 18. életévét betöltött tartós beteg Balatonújlak községben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a községben élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c) az ápoló családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén annak 200%-át.


(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.


(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti háziorvosi igazolást arról,

    hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra

    szorul, és

b) a családban élő személyek jövedelemigazolását.


(5)[6] Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.12. § (1) A támogatást nyújtó a Kéthelyi Szociális Szolgáltatói Központ bevonásával az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését évente legalább két alkalommal ellenőrzi. Az intézmény az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során az állapítható meg, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, jelzéssel él a jegyző felé.


(2) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b) rendszeres étkeztetéséről nem gondoskodik,

c) állapotában beállt változásról kezelőorvosát nem tájékoztatja,

d) a szükséges ápolási feltételeket nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.


(3) A (1) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a támogatást nyújtó az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) ha az ellenőrzés során az kerül megállapításra, hogy az ápolást végző személy a (2) bekezdés a)-f) pont valamelyikének nem tesz eleget, vagy

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ez által az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése nem lehetséges.


(4) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.Gyógyszertámogatás


13. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személy részére, aki az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul.


(2) Gyógyszertámogatásra az a Balatonújlak községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

a) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át[7], egyedül élő esetében annak 450 %-át[8] nem haladja meg, és

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.


(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a kérelmező betegségéhez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást, melynek tartalmaznia kell a betegsége kezeléséhez szükséges, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét.


(4) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 6 000 Ft.


(5) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást attól a naptól meg kell szűntetni.


(6) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán a legalább 3 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.
Fogászati támogatás[9]


13/A. § (1)  A képviselő-testület a Balatonújlak községben életvitelszerűen állandó lakosként élő személynek fogászati hozzájárulást nyújt a TB által nem támogatott, térítésköteles fogászati beavatkozás esetén, évente egy alkalommal, jövedelmi és vagyoni viszonyokra tekintet nélkül, amennyiben a községi önkormányzat éves költségvetésében szociális támogatás nyújtására fordítható kerete lehetővé teszi.


(2) A támogatás mértéke a fogorvosi számla végösszegének 12 %-a, de legfeljebb 12.000 Ft.Temetési támogatás


14. §

(1)[10] A képviselő-testület temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt, jövedelemviszonyokra tekintet nélkül, annak a Balatonújlak községben lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.(2) A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés  költségének 10 %-ánál, de legfeljebb 30.000 Ft.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.


(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, illetve halva született gyermek esetén a halva születést bizonyító iratot,

b) a temetés költségeiről – a támogatást kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - temetési számla [11]példányát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.


Rendkívüli települési támogatás


15. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.


(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


16. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át[12], illetve egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át[13] nem haladja meg.


(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.


(3) Az adott naptári évben egy személy, illetve család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.


(4) Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani.


(5) Az (1) és a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal – jövedelemre való tekintet nélkül – legfeljebb 30.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.


(6) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező családjában igazoltan:

a) tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés  következett be,

b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,

c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,

d) legfeljebb háromhavi közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,

e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.


17. § (1) A rendkívüli települési támogatást kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható, évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 300 %-ának megfelelő összeg erejéig annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegét eléri, de annak 200 %-át nem haladja meg.


(2) A kamatmentes szociális kölcsön az (1) bekezdésben előírt feltételek megléte esetén is csak abban az esetben álla

a) a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemforrással, ami biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére, és

pítható meg, ha:

b) korábbi szociális kölcsön tartozását végrehajtási eljárás nélkül kifizette.


(3) A kölcsönt, ha annak összege az öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg három hónap, ha az öregségi nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg hat hónap, ha az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg kilenc hónap alatt kell visszafizetni, az előre meghatározott részletekben, havonta.


(4) Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell visszafizetni.


(5) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját.


Beiskolázási támogatás


18. § (1)[14] A képviselő-testület jövedelemviszonyokra tekintet nélkül minden balatonújlaki állandó lakóhellyel rendelkező és Balatonújlak községben életvitelszerűen ottlakó óvodás gyermek, alapfokú, közép- illetve felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, tanuló diák részére egyösszegű beiskolázási támogatást nyújt, a mindenkori költségvetési rendeletében e célra elkülönített keret terhére, a következők szerint:

a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő[15];

b) alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén a teljes tankönyvbeszerzés költségének    

    átvállalásán felül 15.000 Ft/fő[16] ;

c) középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetén 15.000 Ft/fő[17];

d) felsőfokú intézmény hallgatója esetén 20.000 Ft/fő.


(2) A beiskolázási támogatás nyújtásának feltétele az oktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalba.


(3) A támogatás kifizetésének időpontja a tárgyév október hónapban esedékes rendszeres települési támogatások kifizetésével egyidejűleg.Rendkívüli nevelési támogatás[18]


18/A. § (1) A képviselő-testült rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a Balatonújlak községben életvitelszerűen állandó lakosként élő gyermeket gondozó személynek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg és nincs vagyona.

(2) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 3.000 Ft és nem lehet több mint 10000 Ft.

(3) A rendkívüli nevelési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.

 (4) A rendkívüli nevelési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a támogatást megállapító határozatban kell megjelölni.


Családalapítási támogatás


19. § (1) A képviselő-testület családalapítási támogatást nyújt a községben életvitelszerűen állandó lakhellyel rendelkező gyermeket vállaló szülők részére.


(2) A családalapítási támogatás gyermekenkénti összege 100.000 Ft, melyet a következő ütemezésben kell a szülők részére kifizetni:

a) első részlet 40.000 Ft a gyermek megszületését követően;

b) második részlet 20.000 Ft a gyermek első életévének betöltésekor;

c) harmadik részlet 20.000 Ft a gyermek második életévének betöltésekor;

d) negyedik részlet 20.000 Ft a gyermek harmadik életévének betöltésekor.


(3) A családalapítási támogatásra jogosult a szülést követően az aki:

a) a született gyermeknek vérszerinti szülője;

b) részére a gyermek születését követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték a gyermek örökbefogadását;

c) a gyermek születését követően 180 napon belül – jogerős határozat alapján – a gyermek gondozását vállalta (gyám).


(4) Ikerszülés esetén (1) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként illeti meg a szülőket.


(5) A gyermek halva születése esetén a szülőket egyszeri, 20.000 Ft mértékű, családalapítási támogatás illeti meg.


20. § (1) A családalapítási támogatásra vonatkozó igényt a születést követő 60 napon belül lehet benyújtani, a születési anyakönyvi kivonat, illetve a gyermek örökbefogadását engedélyező, vagy a jogerős gyámrendelő határozat, halva született gyermek esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatának benyújtásával.


(2) A születést követő további támogatási részletek kifizetéséről hivatalból történik intézkedés, abban az esetben, ha a községben a szülőnek állandó lakhelye fennáll a kifizetés időpontjában.


(3) Nem jár családalapítási támogatás ha,

a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához,

b) a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülését eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül,

c) a szülők állandó lakhelyüket Balatonújlak községben megszűntették.Időskorúak jubileumi juttatása[19]


20/A. § (1) A képviselő-testület – hivatalból - jubileumi támogatásban részesíti azt, aki 75. életévét tárgyév december 31-ig betölti.


(2) A jubileumi támogatás összege személyenként egyszeri 10.000 Ft.


Lakhatási támogatás


21. § (1) A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan             rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres                         fenntartási költségeinek viseléséhez.


(2) Lakhatási támogatásra az a Balatonújlak községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek                                                                                                                                                                          a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át[20], egyedül élő esetében a 350 %-át[21], feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja,                                                                                                            b) vagyonnal nem rendelkezik.


(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások                                                                                           a) lakbér vagy albérleti díj,                                                                                                                                             b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,                                                                                                       c) gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díj, tűzelőanyag költsége. 


(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus)                          és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani.                                                A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.


22. § (1) A  képviselő-testület a lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja.                     A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.


(2) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási                            támogatás utalását kéri.


(3) A lakhatási támogatás mértéke havi 3.000.-Ft.[22]


(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg,                              függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.                                                                                 Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától                                           egy év időtartamra kerül megállapításra.


23. § (1) A képviselő-testület a lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja,                                    hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani köteles.                   Ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló és életvitelszerűen lakott lakást vagy lakóházat és annak udvarát, kertjét, a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartsa, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodik, biztosítsa az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságát. Gondoskodik arról, hogy lakókörnyezete, kertje, udvara, lakása, lakóháza tiszta           és higiénikus legyen.


(2) Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a (1) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az előírt feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve jogosultat 5 napos határidő kitűzésével felszólítja az elvégzendő hiányosságok megszűntetésére.


(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szűntetni. 


Köztemetés


24. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat a Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.


(2) Ha az eltemettetésre kötelezett helyett az önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy                         eltemettetéséről az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól akkor mentesül:

a) ha az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,                                    egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg és

b) vagyonnal nem rendelkezik és

c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.Bursa Hungarica Ösztöndíjtámogatás


25. § (1) A képviselő-testület a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számára a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat keretében támogatást biztosít. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról a képviselő-testület évente dönt.


(2) Az ösztöndíj támogatás feltétele a hallgatói jogviszony igazolása.


(3) Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi félévtől megszűnik.


(4) Az ösztöndíj támogatás annak adható, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250%-át nem haladja meg.


(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl előnyben kell a támogatás nyújtásakor részesíteni azokat a pályázókat, akik olyan családból nyújtottak be pályázatukat:

a) ahol 3 vagy több eltartott,

b) ahol 2 vagy több munkanélküli,

c) ahol súlyos beteg, vagy rokkant van a családban.


(6) Az ösztöndíj támogatás legkisebb összege havi 1.000 Ft-nál nem lehet kevesebb, de az 5.000 Ft-ot nem haladhatja meg.III. Fejezet


Szociális szolgáltatások


26. § A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az önkormányzat falugondnoki szolgáltatást, a Kéthely és Környéke Szociális Társulással kötött ellátási szerződés alapján étkeztetést,     házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, a Marcali Kistérség Többcélú Társulással kötött ellátási szerződés alapján pedig támogató szolgáltatást és bölcsődei ellátást biztosít.


27. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében enyhíti a település intézményhiányából eredő hátrányait, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az egyes alapszolgáltatásokhoz     való hozzájutást, valamint segíti az egyéni és a közösségi szintű szükségletek teljesítését.


(2) A falugondnoki szolgálat feladatairól, működtetéséről az önkormányzat külön rendeletben rendelkezett.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


28. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) A rendelet hatálybalépését követően benyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása során a 2015. február 28-ig megállapított önkormányzati segély és gyógyszer-támogatás összegét be kell számítani.


(3) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet.


(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2018. február 1. napjától.


[2]

A szövegrészt módosította a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. február 1. napjától.


[3]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[4]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[5]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[6]

Megállapította a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[7]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[8]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[9]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[10]

Megállapította a 6/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. április 1. napjától.

[11]

A szövegrészt módosította a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. február 1. napjától.

[12]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[13]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[14]

Megállapította a 14/2015.(IX.10.) önkormányzati  rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. szeptember 10. napjától.

[15]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[16]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[17]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[18]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[19]

Beiktatta a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.

[20]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.

[21]

Megállapította a 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2017. március 25-től.


[22]

A szövegrészt módosította a 3/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. március 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
18.53 KB
2. melléklet
19.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!