nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-01 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Herencsény Község Önkormányzata.


2. § Az önkormányzat székhelye: 2677 Herencsény, Kossuth út 76.


3. § Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.herencseny.hu


2. Önkormányzati feladat- és hatáskörök


4. § Az önkormányzat feladat – és hatásköre a törvény által meghatározott kötelező feladat- és hatáskör, amelynek eredeti címzettje a képviselő-testület, illetve az általa önként vállalt feladat- és hatáskör.


5. § A képviselő-testület hatásköreit az Mötv. 41. § (4) bekezdésben meghatározott szerveire ruházhatja át.


6. § A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Mötv. 42. § - ában meghatározott feladatok.


7. § A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § - a alapján az alábbi hatásköreit ruházza át a polgármesterre:

 1. rendkívüli települési támogatás
 2. méltányossági rendkívüli települési támogatás
 3. étkeztetés
 4. köztemetés


8. § A képviselő-testület az alábbi hatásköreit ruházza át a társulására

 1. házi segítségnyújtás
 2. gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés
 3. hulladékgazdálkodás


9. § Az önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek felsorolását a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat társulásai


10. § A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezően biztosítandó házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás nyújtását a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társuláson keresztül látja el.


11. § A képviselő testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 94. § (2a) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti szolgáltatás nyújtását a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláson keresztül látja el.


12. § A képviselő-testület az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodást az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláson keresztül látja el.


13. § [1] A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdésében meghatározott - a jegyző feladatkörébe tartozó - a belső kontrollrendszer létrehozásának, működtetésének és fejlesztésének ellátását polgári jogi jogviszony keretében belső ellenőrzési tevekényeséget ellátó belső ellenőrrel végzi.


4. Az önkormányzat kapcsolata gazdasági társaságokkal


14. § A képviselő-testület az Mötv. 41. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján intézmény alapítói jogkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdésének, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelőn a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátása céljából tagja az Észak-Pest Nyugat Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.


15. § A képviselő-testület az Mötv. 41. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján gazdálkodó szervezet alapítói jogkörében eljárva (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet alapítói jogkör), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésének értelmében, tagja a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.


16. § A képviselő-testület gazdálkodó szervezet alapítói jogkörében eljárva az Mötv. 13. § 11. pontjában meghatározott vízgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében tagja a Nyugat-Nógrád Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaságnak.


17. § A képviselő-testület gazdálkodó szervezet alapítói jogkörben eljárva nem veszélyes hulladék kezelésére, ártalmatlanítására tagja a Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságnak.


18. § A képviselő-testület gazdálkodó szervezet alapítói jogkörében eljárva tagja a „CSERHÁT-SZOLG” Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaságnak.


19. § A képviselő-testület az Mötv. 41. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott háziorvosi ügyeleti ellátást a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződéses kapcsolaton keresztül látja el.


5. Az önkormányzat költségvetési szervei


20. § Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva (a továbbiakban: alapítói jogkör), valamint a nemzeti közneveléséről szóló 2011.évi törvényben meghatározott köznevelési alapfeladatok ellátása érdekében alapítója a Herencsényi Napsugár Óvodának.


21. § Az önkormányzat alapítói jogkörében eljárva, valamint az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása és célok megvalósítása érdekében közös önkormányzati hivatalt hoz létre, amelynek hivatalos elnevezése Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). Az önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a 2. melléklet, az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát a 3. melléklet tartalmazza.

6. A képviselő-testület


22. § A képviselő-testület létszáma 5 fő. A képviselők névsorát az 4. melléklet tartalmazza.


23. § A képviselő-testület szervei az Mötv 41. § - ában meghatározottak.


7. A képviselő-testület működése


24. § A képviselő testület ülései azok összehívásának jellege alapján rendes és rendkívüli ülésekre csoportosíthatók.


25. § A képviselő-testület a rendes üléseit a képviselő-testület által határozattal elfogadott féléves munkaterv alapján tartja meg.


26. § A féléves munkatervet a jegyző állítja össze és a polgármester – az I. félévi munkatervét tárgyévet megelőző év december 15 napjáig, a II. félévi munkatervét tárgyév június 15. napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.


27. § A munkaterv tartalmazza:

 1. az ülés időpontját
 2. az ülés napirendi pontjai
 3. ta napirendi pont előterjesztőjének nevét

28. § A képviselő-testület a munkatervtől eltérő időpontban indokolt esetben rendkívüli ülést tart.


8. A képviselő-testület ülése


29. § A képviselő-testület üléseit az Mötv 45. § - a alapján a polgármester hívja össze és vezeti.


30. § A képviselő-testület ülését az Mötv. 44. § - a alapján tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.


31. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívását és vezetését a képviselő-testület legidősebb tagja látja el.


32. § A képviselő-testület üléseinek összehívása a képviselőkhöz eljuttatott írásos meghívó alapján történik, amely tartalmazza az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését.


33. § A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülésének napját megelőzően legalább három nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig legalább 24 órával előbb kell kézbesíteni.


34. § A képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjéről a nyilvánosságot az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, továbbá az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel kell értesíteni.


35. § A meghívóval együtt kell kézbesíteni a képviselő-testület ülésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó 29. § szerint meghatározott formai és tartalmi követelmények alapján elkészített írásbeli előterjesztések.


36. § Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

 1. az előterjesztés tárgyát, és a tényállást
 2. az előterjesztés tárgyát megalapozó jogszabályt, a testület döntési hatáskörére vonatkozó jogszabályi utalást
 3. a tárggyal kapcsolatos előzményeket, ennek keretében a korábbi testületi döntést és a végrehajtási tapasztalatokat
 4. a tervezett döntés anyagi kihatásait, annak költségvetési forrásával együtt
 5. a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapjait
 6. a határozati javaslatot, amelyből egyértelműen megállapítható legyen a döntés tárgya, a végrehajtandó feladat, a döntéssel érintett szerv vagy személy, a végrehajtás határideje, a végrehajtásért felelős személy neve és a határozatról értesülendők köre
 7. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ szerinti előzetes hatásvizsgálatot, továbbá a 18. § szerinti indokolást.


37. § Az írásos előterjesztéseket kézbesíteni kell:

 1. a képviselők
 2. a jegyző, továbbá
 3. azon meghívott vendégek részére, akiknek a napirendi ponthoz kapcsolódóan érdekeltsége fűződik.


38. § A képviselő-testület ülésére – a képviselőkön kívül – tanácskozási joggal azokat kell meghívni, akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, és akiknek a meghívását a polgármester az egyes napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.


39. § A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.


40. § A képviselő-testület zárt ülésére az Mötv. 46. § - a az irányadó.


9. A képviselő-testület üléseinek vezetése


41. § A polgármester a képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja a határozatképességet, továbbá számba veszi az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévőket.


42. § Igazoltnak kell tekintetni annak a testületi tagnak a távollétét, aki előzetes bejelentéssel betegség, illetve halaszthatatlan munkahelyi, magánéleti elfoglaltság miatt van távol.


43. § Amennyiben a polgármester megállapítja a képviselő-testület határozatképtelenségét, úgy a képviselő-testületi ülést hét napon belül ugyanazon napirend megtárgyalására újra össze kell hívni.


44. § A polgármester jogai az ülés vezetése tekintetében:

 1. a szó megadása, megtagadása
 2. a szó megvonása, tárgyra térésre felszólítás
 3. az ülés félbeszakítása
 4. napirendi pont tárgyalása elnapolásának kimondása
 5. a rendzavaró, illetve a hallgatóság kiutasítása
 6. napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a tanácskozást
 7. szavazást rendel el
 8. megállapítja a szavazás eredményét
 9. kimondja a határozatot
 10. zárt ülés elrendelésének kezdeményezése
 11. az ülés bezárása


45. § A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármelyik testületi tag szót kérhet és javaslatot tehet. A határozati javaslathoz a képviselő-testület tagja módosító javaslatot tehet.


46. § Azt a felszólalót, aki eltért a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra.

A polgármester a második felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.


47. § Ha a képviselő-testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja.


48. § A polgármester vagy bármelyik testületi tag javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Az elnapolásról a képviselő-testület határozattal dönt, egyben meghatározza a napirend tárgyalásának időpontját.


49. § Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy akár a teljes hallgatóságot kiutasíthatja. Az elnök a kiutasítást bármely képviselő javaslatára is elrendelheti.


50. § Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a tanácskozást bezárja.


10. Az ülés napirendje


51. § A képviselő-testület ülésén az elfogadott üléstervben szereplő napirendi pontokat kell tárgyalni, amelytől a képviselő-testület döntése alapján el lehet térni


52. § A képviselő-testület ülésének további napirendjére a meghívó alapján a polgármester a határozatképesség megállapítását követően tesz javaslatot.


53. § A képviselő-testület rendes ülését megelőző egy napon belül a képviselő-testület tagja önálló írásbeli indítványt tehet, amelynek tartalmi elemeire az előterjesztésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


54. § A képviselő-testület ülésén a napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselő-testület tagja önálló szóbeli indítvány alapján javaslatot tehet új napirendi pont felvételére, amennyiben

 1. annak későbbi tárgyalása jelentős hátrányt okoz,
 2. az azonnali tárgyalásával veszély, kár vagy egyéb hátrány kerülhető el,
 3. megismerése egyszerű, további tanulmányozása beláthatóan nem szükséges és nem igényel további egyeztetést


55. § A képviselő-testület ülésének napirendjét a képviselő-testület tagjai által javasolt önálló indítvány figyelembevételével, határozattal állapítja meg.


56. § Herencsény településen állandó vagy tartózkodás hellyel rendelkező állampolgár a képviselő-testület ülésén a napirendi pontok elfogadását követően jelentheti be az egyes napirendi pontok kapcsolódó felszólása iránti szándékát. Bejelentése alapján a napirendi pont témájához kapcsolódóan a képviselő-testület szavazását megelőzően a polgármester engedélye alapján hozzászólhat.


57. § Amennyiben az állampolgár előzetes bejelentésével nem él, úgy napirendi pontokhoz kapcsolódó hozzászólását, továbbá egyéb bejelentéseit valamennyi napirendi pont táegyalását követően, az ülés bezárását megelőzően kezdeményezheti. Az állampolgár a polgármester engedélye alapján szót kaphat.


11. A szavazás rendje


58. § A képviselő-testület nyílt szavazása a képviselők kézfelemelésével történik.


59. § A képviselő-testület a szavazás során először a módosító javaslatokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vagy a rendelet tervezet egészéről dönt.


60. § Ha az előterjesztésben szereplő határozati javaslat vagy rendelet tervezet ugyanazon részéhez több módosító javaslat érkezik, akkor a szavazás során a módosító javaslatok érkezésének sorrendjében kell szavazni.


61. § A képviselő-testület a tanácskozás lezárása után határozatot hoz vagy rendeletet alkot.


62. § A szavazás előtt a közös önkormányzati hivatal jegyzője – törvényességi kérdésben – észrevételt tehet.


12. Név szerinti szavazás


63. § A név szerinti szavazás elrendelésére a Mötv. 48. § (3) bekezdése az irányadó.


64. § Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát. A testületi tagok „igen”, „nem” „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek, aki a szavazás eredményét kihirdeti. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a polgármester és a jegyző aláírásával hitelesíti, amelyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

13. Titkos szavazás


65. § A titkos szavazást elrendelésére az Mötv. 46. § (2) bekezdése az irányadó.


66. § A titkos szavazás lebonyolítását az ügyrendi bizottság (a továbbiakban: bizottság) látja el.


67. § A titkos szavazás technikai feltételeiről a jegyző gondoskodik.


68. § A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazóhelyiségben, urna igénybevételével történik.


69. § A bizottság feladatköre a titkos szavazás lebonyolítása folyamán:

 1. összeszámolja a szavazatokat
 2. megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát
 3. a szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek


70. § A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

 1. szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
 2. a bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
 3. a szavazás során felmerült körülményeket,
 4. a szavazás eredményét, a meghozott döntést.


71. § A szavazásról készült jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írja alá.


14. A képviselő-testület döntéseinek formai és tartalmi követelményei


72. § A képviselő-testület által hozott határozatokat az alábbiak szerint kell jelölni:

 1. a határozatot hozó szerv teljes megjelölése: „Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének” szöveg
 2. a határozat sorszáma arab számmal,
 3. a „/” jel
 4. a határozat meghozatalának éve arab számmal
 5. zárójelben a határozat meghozatalának hónapja római számmal és napja arab számmal
 6. a „határozat” kifejezés
 7. a határozat címe


73. § A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendelet tervezetének megjelölésére és megszövegezésére a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezései az irányadóak.


15. A polgármester és az alpolgármester


74. § [2]A polgármester tisztségét főállásban látja el.


75. § A főállású polgármester foglakoztatási jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése értelmében választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.


76. § A polgármester feladat- és hatáskörére az ágazati törvények mellett az Mötv. 65. § - a és a 67. § - a az irányadó.


77. § A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

 1. önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,
 2. az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.


78. § A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait a Mötv. 36. § - a határozza meg.


79. § A polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 72. § (4) tartalmazza.


80. § A polgármesteri tisztség megszűnésére vonatkozó szabályaira a Mötv. 69. § - a az irányadó.


81. § A polgármester lemondására vonatkozó szabályokat az Mötv. 69. § (2) bekezdése tartalmazza.


82. § A Kttv. 225/I. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.


83. § A polgármester fogadóórát tart minden szerdán 700 órától 900 óráig.


84. § Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el


85. § Az alpolgármesterek feladatait az Mötv. 74. § (2) bekezdésének megfelelően a polgármester irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.


86. § Az alpolgármester tisztsége megszűnik az Mötv. 76. § - ában meghatározott esetekben.

   

87. § Az alpolgármester fogadóórát tart előzetes bejelentkezés alapján minden hónap utolsó péntekén 800 órától 1000 óráig.


87/A. § [3] (1) A képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel  a polgármester munkájának segítésére olyan alpolgármestert is választhat, aki nem tagja a képviselő-testületnek.


(2) Az Mötv. 75. § (2) bekezdése értelmében azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


16. A jegyző


88. § A jegyző az Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján vezeti a közös önkormányzati hivatalt.


89. § A jegyző közszolgálati jogviszonyára a Kttv. megfelelő rendelkezései az irányadók.


90. § A jegyző kinevezésére és felmentésére vonatkozó szabályokat az Mötv. 83. § b) bekezdése állapítja meg.


91. § Jegyzővé a Kttv. 247. § (1) bekezdésében meghatározott képesítési előírásokkal, továbbá az ott meghatározott gyakorlati idővel rendelkező személy nevezhető ki, a Kttv. 247. § (2) bekezdésében meghatározott mentesítések figyelembe vételével.


92. § A jegyző feladat- és hatáskörét az Mötv. 81. § (3) bekezdése határozza meg.93. § A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a polgármester az Mötv. 83. § b) bekezdésének figyelembe vételével az önkormányzati hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ennek hiányában az önkormányzati hivatal igazgatási főelőadóját bízza meg.


17. A képviselő-testület bizottsága


94. § A képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok vizsgálatára, azok nyilvántartására, kezelésére és őrzésére létrehozza az ügyrendi bizottságot.


95. § Az ügyrendi bizottság tagjainak névsorát az 5. melléklet tartalmazza.


96. § Az ügyrendi bizottság feladatat- és hatásköre:

 1. az Mötv. 39. § - a alapján vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzés
 2. az Mötv. 37. § - a szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolyatatása
 3. titkos szavazás lebonyolítása


97. § A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat a Mötv. 57. §, 58. §-a határozza meg.


98. § (1) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 59. §, 60. § és 61. §-át kell alkalmazni.


18. Közmeghallgatás és falugyűlés


99. § A képviselő-testület az Mötv. 54. § - a alapján évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.


100. § A közmeghallgatás időpontját, napirendjét legalább tíz nappal előbb meg kell hirdetni.


101. § Az ülés vezetésére, a tanácskozás rendjére a képviselő-testület üléseire vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


102. § A képviselő-testület falugyűlést tart Herencsény településen állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező legalább harminc állampolgár írásbeli kezdeményezésére.


103. § A kezdeményezésnek a kezdeményezők aláírásán túl, pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdéskört, felvetést.


104. § A falugyűlés időpontját, témáját legalább tíz nappal előbb meg kell hirdetni


19. A helyi népszavazás


105. § A képviselő-testület nem él a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33.§ - ában kapott felhatalmazással


106. § A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok húsz százaléka.


20. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve és a képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendelet kezelése


107. § A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyv kötelező tartalmai elemeire az Mötv. 52. § (1) bekezdése az irányadó, továbbá tartalmazza a polgármester és a jegyző aláírását, bélyegzőlenyomatát. 


108. § A képviselő-testület által hozott határozatokról és a megalkotott rendeltekről a jegyző nyilvántartást vezet.


109. § A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek bekötéséről a jegyző gondoskodik.


110. § A képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit, valamint a képviselő-testület által megalkotott rendeleteket a jegyző az önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi.


111. § A jegyző a képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet és képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet előírásainak megfelelőn küldi meg a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak.

21. A képviselő-testület gazdasági programja


112. § A képviselő-testület a megbízatásának időtartamára a hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek meghatározására Mötv.


116. §-a alapján gazdasági programot fogad el.


113. § A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

22. Záró rendelkezések


114. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


115. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:


 1. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(IV. 14.) önkormányzati rendelet
 2. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2009. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
 3. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet
 4. a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet


[1]

A 13. § a 4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. § - ával megállapított szöveg.

[2]

A 74. § a 6/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 1. § - ával megállapított szöveg.

[3]

A 87/A. § - t a 8/2019. (VII. 04.) önkormányzati rendelet 1. § - a iktatta be.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
1.35 MB
3. melléklet
292.81 KB
1. melléklet
175.22 KB
4. melléklet
108.78 KB
5. melléklet
103.89 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!