nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2018-06-30
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §  A gyermekétkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.


  1. . § Enying Város Önkormányzata fenntartásában működő Enyingi Szirombontogató Óvoda, valamint a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola élelmezés nyersanyagköltségét e rendelet 1. melléklete, az általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzat az 2. §-ban foglalt intézmények részére vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a gyermekétkeztetést.


4. § A térítési díjak legalább havonta történő befizetésének rendjét és időpontját, az étkezés lemondásának módját a nevelési-oktatási intézmény vezetője határozza meg és teszi közzé.


5. § A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg a Gyvt. 151. § (4) és (4a) bekezdéseiben foglaltak alapján azzal, hogy az nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


6. § (1) Térítési díj meg nem fizetése esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése szerint kell eljárni.


(2) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – amennyiben a kötelezett térítési díj hátralékának részletekben történő megfizetését kéri, az intézményvezető – figyelembe véve a kötelezett jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét – legfeljebb 6 havi késedelmi pótlékmentes részletfizetést biztosíthat.


(3) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:
        a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai napközbeni ellátása az intézményben megszűnt, vagy
        b) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.


(4) A kötelezett az intézményvezető (2)-(3) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a fenntartóhoz fordulhat.


7. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (III. 21.) önkormányzati rendelete.


                                     Viplak Tibor s. k.                                   Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.

                                       polgármester                                                                 jegyző


Záradék: 


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.



Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. 


Enying, 2018. március 29.


Kihirdetve: 2018. március 29.


                                                                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. s. k.
                                                                                                                                  jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
212.83 KB
2. melléklet
213.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!