nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. § A telekadóról szóló 16/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az adó mértéke a telek m²-ben számított területe után 200,- Ft/m².”


2. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. november 30.

                 

Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. november 30.

P.H.

dr. Szabó Enikő

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!