nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól .

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016. (IV.1) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól.


Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet tárgyi hatálya Galgaguta közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2.§


E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13.) pontjában meghatározott terület

b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése

c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanoknak közterületre megállapított sorszáma.


A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok


3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről, vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet elnevezni olyan természetes személyről lehet:

      a.) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b.) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,

c.) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult községünk fejlődéséhez.

(4) Élő személyről közterület elnevezni nem lehet.


4.§


 1. A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.
 2. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
 3. Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

5.§


 1. A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására bárki tehet javaslatot.
 2. A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:


 1. A közterület megszűnésével külön képviselő-testületi döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.
 2. A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, az illetékes postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-nyilvántartó szerveket, a rendőrség, a tűzoltóság, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint a közüzemi és díjbeszedő vállalatokat.
 3. A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a közös önkormányzati hivatal végzi.


Házszámozásra vonatkozó szabályok


6.§


 1. A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.
 2. A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel arab szám növekvő sorrendben.
 3. A házszámozás belterületen, egyén belterületen a község központjából kivezető utcák esetében a központtól kezdődően, míg a község központjától távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.
 4. A külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület ingatlanainak a számozása a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.
 5. A (3)-(4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.
 6. Az ingatlanok házszámának megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


7.§


 1. A kétoldalt számozandó közterületek számozása növekedésének iránya szerinti jobb oldala kapja a folyamatos páratlanpáros, a bal oldala a folyamatos páros-páratlan számokat. Az egyoldalas közterületen a számozás folyamatosan emelkedik.
 2. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.
 3. A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik.
 4. A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


Közterületi névtáblák és házszámtáblák elhelyezése


8.§


 1. A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
 2. A névtáblát az utcák végein és minden kereszteződésben ki kell helyezni külön tartószerkezeten.
 3. Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.
 4. A névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, valamint a megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és költsége.
 5. A megváltozott közterületnév esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.


9.§


 1. A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
 2. Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.
 3. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
 4. Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.


Záró rendelkezések


10.§


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles eleget tenni.                                     Agócs Gábor                                         Dr. Bata Ákos

                                     polgármester                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!