nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hosszúvíz Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes  2014. évi költségvetését


42.646 ezer Ft bevétellel, és 42.646 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- intézményi működési bevételek                                                          3 143 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                             1 805 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                              9 154 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                               4 474 ezer Ft

- működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól                               0 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                      116 ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybevétele                      3 419 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                      371 ezer Ft

- hitel felvétel                                                                         10 000 ezer Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                            11 430 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                         2 787 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                        3 410 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     355 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                 465 ezer Ft

- általános tartalék                                                                     100 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.                                         371 ezer Ft

- hitel törlesztés                                                                    10 000 ezer Ft


- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 10 000 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                        164 ezer Ft


- beruházási kiadások                                                          13 179 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                                  549 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2014. február 05.

                                                               Csizmadia Attila                                                                  Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2014. február 06. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2014. február 06.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2015. május 04.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző
[1]

A 7/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. május 05. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
34.5 KB
6. melléklet
36 KB
7. melléklet
41.5 KB
1. melléklet
37.5 KB
2. melléklet
27.5 KB
3. melléklet
37.5 KB
4. melléklet
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!