nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (IX. 5.) RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2015-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2008. (IX. 5.) RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, ÉS ANNAK DÍJAIRÓL

Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésére a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának részletes szabályaira, illetve annak díjaira vonatkozóan a következő rendeletet alkotja:

  A rendelet célja, hatálya
  
1. §  (1)  A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek - településképi, közlekedésbiztonsági és vagyongazdálkodási szempontok, valamint a rendezvények megtartásával kapcsolatos követelmények figyelembevételével – meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját. .
 (2)  A rendelet hatálya kiterjed, az önkormányzat illetékességi területén található valamennyi közterületre, az azt használó természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
  
  Értelmező rendelkezések
  
2. §   1. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
2. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő-és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek, köztárgyak, közcélú vezetékek és berendezések elhelyezése.
3. Üzemképtelen jármű:
- az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt;
- baleset folytán megsérült és elhagyott jármű;
- műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű;
4. Zöldterület: az állandóan növényzettel fedett vagy nem szilárd burkolattal ellátott közterület (közkert, közpark, játszótér, út menti fasor, virágoskert, füvesített terület, stb.).
5. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).
6. [13] Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület;
7. [13]   Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;
8.  [13]  Stáb parkolás: Az 6. és 7. pontba nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.
  
  Az eltérő használat általános szabályai
  
3. §  (1)  A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak a tulajdonossal megkötött megállapodásban foglaltak szerint és az abban meghatározott használati díj megfizetése ellenében lehet.
 (2)  Az alábbi esetekben - a közterület eltérő használatához – a tulajdonossal megállapodást kell kötni, használati díjfizetési kötelezettség nélkül:
a) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezése;
b) köztárgyak elhelyezése;
c) közművek, közcélú vezetékek létesítése, ha a létesítés időtartama a 30 napot nem haladja meg,
d) ha az engedélyes az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat illetékességi területén a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális beruházást hajt végre. A megállapodásban a közterület-használati díj mellőzéséről rendelkezni kell.
e) nem önkormányzat által létesített park, pihenőkert, konyhakert létesítése esetén.

 (3)  Az eltérő használat ellenére nem kell közterület-használati megállapodást kötni az alábbi esetekben:
a) tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő tárolásához, rakodáshoz, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg; építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja;
b) a közmű- és közcélú vezetékek (elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) üzemzavar-elhárítása esetén öt munkanapot meg nem haladó igénybevételnél.
  
4. §  (1)  A közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
 (2)  Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak, anyagok karbantartásáról a használó folyamatosan köteles gondoskodni.
 (3)  A jogosult köteles a közterület-használati megállapodást a helyszínen tartani és a hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni..
 (4)  [2] Közterületet közterület-használati megállapodás nélkül használó, vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérő módon használó, a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményein túlmenően – a megállapodás nélküli eltérő használat tartamára pótdíjat köteles fizetni.
 (5)  A pótdíj összege az egyébként fizetendő díj ötszöröse, díjmentes közterület használat esetén 50 forint/m2/nap.
 (6)  A közterület-használati megállapodásban foglalt jogok másra nem ruházhatók át.
 (7)  Jogosult a közterület rendjéért, biztonságáért felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a tulajdonos megbízottja át nem veszi.
 (8)  A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett.
 (9)  [2] Ha felszólítás ellenére, a közterület használó nem kezdeményezi közterület-használati megállapodás megkötését, vagy a megállapodás megtagadásra kerül és a közterület megállapodás nélküli használata tovább folytatódik, úgy birtokvédelmi eljárást kell lefolytatni.
  
  A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentés tartalma
  
5. §  (1)  [12] A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt – legalább 30 nappal a használatot megelőzően – Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
 (2)  Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az igénybejelentő magánszemély személyi azonosító adatait, állandó lakó- (telep-) helyének címét, egyéb kérelmező esetén a cégre, szervezetre vonatkozó adatokat,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, a használat során elfoglalt terület nagyságának pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát.
 (3)  Az igénybejelentéshez a Hivatal felhívására mellékelni kell:
a) 1:500 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével,
b) az elhelyezni kívánt berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése, stb.),
c) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, az út kezelőjének hozzájárulását,
d) idényjellegű árus és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,
e) vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális, sport, politikai célú rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelés szerződés-másolatát vagy a rendező szerv nyilatkozatát,
f) kezelői-, szakhatósági-, közmű-hozzájárulást, nyilatkozatot.
 (4)  A közterület eltérő használatára vonatkozó igénybejelentésre 30 napon belül nyilatkozni kell. Amennyiben a közterület-használat a 30 napot meghaladja, a nyilatkozattétel határideje 60 napra módosul.
  
  A közterület-használati megállapodás megkötése, felmondása
  
6. §  (1)  A közterület eltérő használatára vonatkozó megállapodást Gyöngyöstarján Polgármestere, mint a tulajdonos Önkormányzat képviselője jogosult megkötni.
 (2)  Közterület-használati megállapodás a közterület-helyreállítási, pótlási, az esetleg okozott kár megtérítésére és garanciavállalására való kötelezettség, továbbá kötbér előírásával köthető.
 (3)  A közterület-használati megállapodás határozott időre köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap. Egy évnél hosszabb időtartamra csak építési vagy létesítési engedély-köteles építmények elhelyezésére köthető megállapodás.
 (4)  Ha a megállapodást felmondják vagy érvényét veszti, kérelmező saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
  
7. §   Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:
a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
b) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,
c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
d) sértené a faluképet,
e) gátolná a település esztétikai követelmények érvényesülését,
f) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,
g) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,
h) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,
i) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan mértékű sérelmével járna.
  
  Az eltérő használat díjai
  
8. §  (1)  A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért, valamint közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület-használat díját az építési engedély-köteles létesítmények kivételével egyösszegben, előre kell megfizetni. Az építési engedélyhez kötött közterület-használat esetén a díjat évenként egyösszegben, előre kell megfizetni.
 (2)  A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
 (3)  Minden megkezdett töredék négyzetmétert egész négyzetméternek számít.
 (4)  A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m2-nek tekintendő.
 (5)  A közterület használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
  
9. §  (1)  A megállapított közterület-használati díj fizetése alól mentesül: akinek a közterület-használatát elháríthatatlan külső ok huzamosabb időn át akadályozza (pl. természeti csapás) az akadály elhárításának napjáig.
 (2)  A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető:
a) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények,
b) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
c) humanitárius, karitatív és helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetében.
 (3)  [13] A közterület használat díjának megfizetése alól mentesül az ügyfél, ha a közterületen forgatott filmalkotás a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 28. pontja alapján kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak minősül.
  
  Mozgóbolti árusítás hangjelzéseinek használata 3
  
10. §  (1)  [3].
 (2)  [3].
 (3)  [3].
 (4)  A mozgóbolt működési engedéllyel rendelkezők hangjelzéseiket, illetve figyelmeztető jelzéseiket – a lakosság nyugalma érdekében – szombaton 13 órától hétfő reggel 9 óráig, illetve ünnepnapokon nem használhatják.
  
  Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezési feltételei és követelményei
  
11. §  (1)  Közterületen rendezvény megtartására csak abban az esetben köthető megállapodás, ha az igénybejelentésben megjelölésre kerül a rendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik és csatolják a rendezvény szervezésére jogosító okirat másolatát.
 (2)  [3].
 (3)  [3].
 (4)  A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.
 (5)  A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybevett területet és az elvonuló útvonalakat - a rendezvényt követő nap 6.00 óráig - az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.
 (6)  A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.
  
  Zöldterületek használata
  
12. §  (1)  A zöldterületek, azok építményei, berendezései és felszerelései csak állaguk rongálása nélkül használhatók.
 (2)  Gyalogosan vagy járművel közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részein szabad.
 (3)  Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a jogosult köteles a növényzet védelméről és helyreállításáról gondoskodni.
 (4)  Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosult köteles saját költségén:
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásról gondoskodni,
b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének vagy azok áttelepítésének költségeit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
 (5)  Amennyiben a növényzet pótlását előírni nem lehet, illetve jogosult azt nem vállalja, úgy a pótlás költségét köteles az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
  
  A közterület-használat ellenőrzése
  
13. §  (1)  [12] A közterület-használat ellenőrzését a Hivatal látja el.
 (2)  [12]  Amennyiben az ellenőrzés során a Hivatal megállapítja, hogy az üzemképtelen járművet, pótkocsit, félpótkocsit közterület-használati megállapodás nélkül tárolják, a járművön elhelyezett felszólításban felhívják a tulajdonost, hogy az üzemképtelen járművet a közterületről 8 napon belül távolítsa el.
 (3)  Közterület-használati megállapodás csak abban az esetben köthető, ha az adott helyszínen történő elhelyezés nem rontja a településképet.
 (4)  [9].
  
  A filmforgatási célú közterület-használat szabályai [13]
  
14. §  (1)  [13] Jelen rendeletet a közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén az Mktv. és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
 (2)  [13] A rendelet 2. mellékletében felsorolt közterületek filmforgatási célra nem vehetőek igénybe.
 (3)  [13] A rendelet 2. mellékletében fel nem sorolt közterületeket filmforgatási célra egy alkalommal folyamatosan csak legfeljebb 24 óra időtartamban lehet igénybe venni.”
  
  Hatásköri rendelkezések [14]
  
14/A.§[14] (1)  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben, 36. §-ának (1) és (3) és (4) bekezdéseiben, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. §-ának (2) bekezdésében és 42/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át.
 (2)  Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, és 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.
  
  Záró rendelkezések
  
15. §  (1)  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöstarján Község jegyzője gondoskodik.
 (2)  Ezzel egyidőben hatályát veszti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának A közterületek használatának, piacok és vásárok tartásának rendjéről, valamint használati díjak megállapításáról szóló 6/2004. (III. 1.) rendelet.

Gyöngyöstarján, 2008. szeptember 9.

 

Nagy Károly sk. Polgármester 

Papp Zoltán sk. Jegyző

 

Záradék:

[1] A 12/2008. (IX. 5.) számú rendelet kihirdetve: 2008. szeptember 5.
[2] A 21/2008. (XII. 19.) számú rendelet kihirdetve: 2008. december 19-én, hatályba lép 2009. január 1-jén.
[3] A 22/2009. (X. 30.) számú rendelet kihirdetve: 2009. október 30-án, hatályba lép 2009. november 1.
[4] A 27/2009. (XII. 18.) számú rendelet kihirdetve: 2009. december 18-án, hatályba lép 2010. január 1.
[5] A 21/2010. (XII. 22.) számú rendelet kihirdetve: 2010. december 22-én, hatályba lép 2011. január 1.
[6] A 23/2011. (X. 28.) számú rendelet kihirdetve 2011. október 28-án, hatályba lép 2011. november 1-jén.
[7] A 31/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve 2011. december 16-án, hatályba lép 2012. január 1-jén.
[8] A 6/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. április 15-én.
[9] A 20/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. szeptember 8-án.
[10] A 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. december 1-jén.
[11] A 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén
[12] A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.
[13] A 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. július 14-én.
[14] A 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.

 

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

 Dr. Jakab Csaba jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
71.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!