nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2015 (VI.2..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-06-03 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2015 (VI.2..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 4. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


2014. évi összes bevétel                                                     291 448 e Ft

      2014. évi összes kiadás                                                       291 709 e Ft


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2014.év teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban  tájékoztató jelleggel az 4.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését az 7. melléklet tartalmazza:


 1.  Normatív támogatások                                                                    157 688 e Ft
 2. Közhatalmi bevételek                                                                          38 613 e Ft
 3. Működési bevételek                                                                             35 576 e Ft
 4. Átvett pénzeszközök                                                                            19 076 e Ft
 5. Irányítószervi támogatások                                                              40 495 e Ft 1. A 2014 évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


3. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat általa alapított költségvetési szerveknek 2014 évi kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 1. Személyi juttatások                                                                               90 885 e Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulék                                                            18 428 e Ft
 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                           71 193 e Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                               46 218 e Ft
 5. Egyéb működési célú támogatás                                                      12 680 e Ft
 6. Beruházások                                                                                                  706 e Ft
 7. Felújítások                                                                                                  6 234 e Ft
 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                                               4 870 e Ft
 9. Irányító szervi támogatás                                                                    40 495 e Ft


 1. A 2014  évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza,az önkormányzat közvetlen feladatellátásának szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségű kiadásait. Az Önkormányzatnak 2014. december 31-én adósságállománya nem volt, 2014. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkezető jogügyletet nem kötött.


 1.  A 2014. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési Kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 10. melléklet tartalmazza.4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2014. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 12. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.


5. § 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást 13 . melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített Mérlegének főösszegét 603 125 eFt-ban hagyja jóvá az 1.melléklet szerint.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentésének


bevételi főösszegét:                                                 291 448 e Ft-ban

kiadási főösszegét:                                                   291 709 e Ft-ban


hagyja jóvá a 4. melléklet szerinti tartalommal. 


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradvány Kimutatása alapján a tárgy évi módosított pénzmaradványt 48 061 e Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.


6. §


(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-12. melléklet
269 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!