nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 - 2019-05-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:


(4a) Nem kell alkalmazni a tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó rendelkezést a képviselők esetében, amennyiben a vizsgált időszakban legalább az elmulasztott rendes ülések számával egyenlő számú rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, és azokon a képviselő részt vett.


2. §


Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. április 24.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!