nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (VI.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-29 - 2015-06-30
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (VI.29..) önkormányzati rendelete
a helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi közutakon közlekedő 2. § (1) bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek üzemeltetőire, valamint a járművek vezetőire terjed ki.”

2. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés z/2. pontja szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz a 3,5 tonna súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) szükséges.”

3. §

A Rendelet 3. § (4)- (6) bekezdése hatályát veszti.

4. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő díj (továbbiakban: túlsúlydíj) mértéke a jelzőtáblán meghatározott össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után az össztömeghatár feletti minden megkezdett tonnánként nettó 300 Ft/nap, nettó 6.000 Ft/hónap, vagy nettó 40.000 Ft/év.”

5. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.”
Záró rendelkezések

6. §


Jelen rendelet 2015. június 30. napján lép hatályba.
                           Tóth Edina Kitti sk.                                       dr. Szivák Péter sk.
                             polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésre került:

Dudar, 2015. június 29.


                        dr. Szivák Péter sk.
                                jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!