nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete
a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj elismerést alapít Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel.


2. § (1) Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.


(2) Az elismerés évente legfeljebb két épülettel kapcsolatban adományozható.


3. § (1) Az elismerésre Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területén megvalósult városépítészeti alkotással pályázhat – a rendelet 1. melléklete szerinti jelentkezési lapon - minden olyan személy, aki az épület megvalósításában, rekonstrukciójában felelős építész, kertépítész tervezőként, vagy építtetőként, tulajdonosként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.


(2) Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők külön-külön vagy együttesen vehetnek részt a pályázaton. Egy épület csak egy pályázat tárgya lehet. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos jóváhagyását. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor az építész, kertépítész tervező írásos jóváhagyását kell mellékelnie.


4. § A pályázaton részt venni csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehet:

a) a pályázat beadásának időpontját megelőző öt éven belül került sor az épület, egyéb létesítmény létrehozására;

b) építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat, és az érvényes szabályozási tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabályszegés nem történt;

c) a pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a nyilvánosságot;

d) a pályázóknak biztosítaniuk kell a bíráló bizottság számára – ha a bizottság kéri – a létesítmények és azok környezetének megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább nyolc nappal korábban megkapják.


5. § (1) A pályázatot minden év március 31-éig a polgármesterhez címezve kell benyújtani a pályázati hirdetményben közölt módon és elérhetőségen.


(2) A pályázati dokumentációt zárt borítékban, a pályázat megnevezését feltüntetve, egybekötve kell összeállítani.


(3) Az elismerő címre történő felhívásról, valamint a díjazottak személyéről a polgármester a nyilvánosságot a Városházi Híradóban történő megjelentetés útján és az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatja, valamint a díjazásról szóló tájékoztatást releváns építészeti szakmai honlapok felé továbbítja.


6. § (1) A pályázatra kötelezően benyújtandó munkarészek az alábbiak:

a) jelentkezési lap, továbbá az érintett tervező, építtető, illetve tulajdonos jelen rendelet 1. mellékletében foglalt hozzájáruló nyilatkozata;

b) a teljes építészeti-műszaki dokumentáció, vagy az egyszerű bejelentési dokumentáció eredeti vagy még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz);

c) építési engedély, használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételi eljárás lefolytatásáról szóló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány,

d) legalább négy darab, különböző nézőpontokból készített fénykép a létesítményről.


(2) A pályázatra benyújtandó dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3.


7. § (1) Az elismerés adományozásáról a bíráló bizottság szakmai ajánlása alapján a Képviselő-testület dönt.


(2) A bíráló bizottságot Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács elnöke, a tervtanács tagjai közül - általa - kijelölt három fő, a Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottság elnöke, valamint a Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke alkotják. A bíráló bizottság ajánlásáról egyszerű többségi szavazással dönt.


(3) A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:

a) az épület, létesítmény telepítése, környezetbe illesztése,

b) a térbeli belső elrendezés megoldása,

c) a létesítmény építészeti formálása,

d) a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.


(4) A bíráló bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 30 napon belül elbírálja és ajánlást tesz a Képviselő-testület részére.


(5) A bíráló bizottság a határidő leteltét követően, vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárhatja a pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.


8. § Az elismerést a polgármester – vagy megbízottja – a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen adja át.


9. § (1) Az elismeréssel oklevél, az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és 250.000 Ft pénzjutalom jár.


(2) Az adományozást igazoló oklevél az alábbiakat tartalmazza:

a) kerület címere

b) kitüntetett személy neve

c) az elismerés megnevezése

d) adományozó neve

e) adományozás kelte

f) polgármester aláírása, pecsétlenyomata.


(3) Az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla az alábbiakat tartalmazza:

a) kerület címere

b) az elismerés megnevezése

c) adományozó neve

d) adományozás kelte

e) külön hozzájárulás esetén a kitüntetett személy neve.


(4) Az elismerés adományozásával járó költségeket és a pénzjutalom összegét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.


10. § (1) Az elismerés adományozásáról a Budapest XXII. kerületi díjak és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.


(2) A pályázaton eredményt elért pályaműveket – erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat esetén - a helyi sajtó bemutatja. Az elismerésben nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított két hónapon belül lehet átvenni személyesen Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján.


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


12. § Hatályát veszti Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2009. (X.20.) Ör. rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet - Jelentkezési lap
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!