nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábacsécsény Község Képviselő-testületének 11/2017 (VII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-10 -tól
Rábacsécsény Község Képviselő-testületének 11/2017 (VII.5.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Általános rendelkezések


 (1) E rendelet hatálya Rábacsécsény Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének vagy módosításának eljárására vonatkozik.


(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre

a) a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy

b) a településen nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti szervezet

c) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás

d) a településen nyilvántartott, bejegyzett civil szervezet

e) a településen működő elismert egyház.


2. §

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a települési honlapon (www.rabacsecseny.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.


(2) A széleskörű tájékoztatás érdekében az Önkormányzat a következő módon tájékoztatja a partnereket:

a) A Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábacsécsényi Kirendeltségének (továbbiakban: Hivatal) (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.)         közterületen elhelyezett hirdetőfelületén

b) Önkormányzati honlapon (www.rabacsecseny.hu)

c) lakossági fórumon


(3) A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, a településrendezési eszközökről, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről az egyeztetési eljárás módjától és az egyeztetés szakaszától függően a mellékletben meghatározott helyen és módon a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tesz közzé, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a települési honlap főoldalán.


3.§

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja


(1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) Írásos észrevétel, a Hivatal címére (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.) történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel az hivatal@rabacsecseny.hu e-mail címre.


(2) A lakossági fórum időpontja előtt min. 8 nappal a tervezetet meg kell jeleníteni a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen és az önkormányzati honlapon. Észrevételek, javaslatok megtételére a partnereknek a lakossági fórumot követő 8 napon belül van lehetősége.


(3) Ha lakossági fórum megtartására nincs szükség, akkor a tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül van lehetősége a partnereknek az észrevételek, javaslatok megtételére papír alapon vagy elektronikusan.


(4) A beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

a) a beérkezett véleményeket a Hivatal táblázatban összegzi,

b) a véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.4.§


Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


(1) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot az Önkormányzat megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít az Önkormányzat részére.


(2) A tervezői szakmai javaslat alapján az Önkormányzat valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.


(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklását tartalmazó táblázatot az Önkormányzat feltölti a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyre és erről hirdetményt jelentet meg a települési honlapon.


(4) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


5.§

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

(1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül az Önkormányzat az elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a pontban meghatározott tárhelyre.

(2) A feltöltésről a polgármester felhívást tesz közzé a települési honlap főoldalán, és a közterületi hirdetőtáblán.


6.§

Záró rendelkezések


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet.pdf
3.34 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!