nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc község közigazgatási területén található köztemetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve köztemetőkben tartózkodó, vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


A temetők fenntartása és üzemeltetése

2.§


(1) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről Magyargéc Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.

(2) Működő köztemető a Nógrádmegyer Római Katolikus Egyház tulajdonát képező Magyargéc belterület 54 hrsz. és 716 hrsz. ingatlanon lévő temető.

(3) A Magyargéc Község Önkormányzata tulajdonát képező Magyargéc belterület 796 hrsz. ingatlanon lévő temető lezárt temető.

(4) Az Önkormányzat kezelésében lévő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) utat,

b) ravatalozót, mely magába foglalja a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,

c) a temető bekerítését,

d) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

e) a temető területének – rendletetésének és a helyi jellegének megfelelő parkosítását,

f) a hulladéktárolót.

(5) A ravatalozó rendszeres takarítási, illetve szükség szerinti fertőtlenítési munkáinak elvégzéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(6) A temető tisztántartása, a hulladék rendszeres elszállítása, a zöldterület gondozása, annak rendszeres nyírása az önkormányzat feladata.


Temetkezési szabályok

3. §


(1) A községben halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő köztemetőben lehet. A temetkezés történhet koporsóban, vagy a hamvak urnába történő elhelyezésével. A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára a kormányrendeletben foglalt feltételek mellett ki kell adni.

(2) A temetőben a hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.

(3) A köztemetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. A polgári szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg. A vallási közösség által végzett temetés a vallási közösség hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(4) A temetkezési tevékenységet a szolgáltatást végző a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze.


Temetési helyek, sírjelek

4. §


(1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes sírhely,

b) kettes sírhely,

c) gyereksírhely,

d) sírbolt (kripta, családi sírhely),

e) urnasírhely,

f) kiemelt díszsírhely, örök emléksír.

(2) Az Önkormányzat a községi kitüntetés elismeréséül örök temetkezési hely céljára adományozza a kiemelt díszsírhelyet az ott eltemetett díszpolgár és házastársa részére.

(3) A díszsírhelyeket akkor is fenn kell tartani, ha a sírokat kiürítik. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén az emléksírokat az új parcellán vagy a temető erre a célra kijelölt helyén kell elhelyezni. Az áthelyezésről a fenntartó gondoskodik.

(4) Az emléksírok, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása a fenntartó feladata.

(5) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: 2,20 m hosszú, 0,9 m széles, 2,00 mély,

b) kettes sírhely: 2,20 m hosszú, 1,9 m széles, 2,00 mély,

c) gyereksírhely: 1,40 m hosszú, 0,6 m széles, 1,30 mély,

d) sírbolt (kripta, családi sírhely): 2,20 m hosszú, 0,9 m széles, 2,00 mély,

e) urnasírhely: 1,00 m hosszú, 1,00 m széles, 1,00 mély,

f) kiemelt díszsírhely: 2,20 m hosszú, 2,00 m széles, 2,00 mély,

(6) A sírokat a parcellázási tervnek megfelelően kell elhelyezni.

(7) Sírhelyek közötti távolság: 0,80 m.

(8) Sírsorok egymástól való távolsága: 0,90 m.

(9) Sírhant magassága: 0,50 m.

(10) A sírhelyek csere, adás-vétel, vagy öröklés tárgyai nem lehetnek.

(11) A temetési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó egyenesági rokon használati jogot szerez.

(12) Az elhunytakat az elhalálozás sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve, ha az eltemettetőnek a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga van.

(13) Az elhalálozás sorrendje szerinti következő sírhelyre történő temetéstől indokolt esetben az Önkormányzat eltérhet:

a) az elhunyt végintézkedése esetén,

b) idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető kérése esetén,

c) az önkormányzat saját halottjának tekintett elhunyt esetében.

(14) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és a későbben eltemetett részére sírhely és urnasírhely esetén a 25 év nyugvási idő biztosítható.

(15) A rátemetésre vonatkozó engedély a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartás mellett adható meg.

(16) A temetési helyekről szóló nyilvántartást a Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatal Magyargéci Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) vezeti.

(17) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, legnagyobb magassága 2 méter lehet.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. §


(1) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22. § (2) bekezdése szerint – a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(2) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul:

a) egyes sírhely használati ideje: 30 év,

b) kettes sírhely használati ideje: 30 év,

c) gyereksírhely használati ideje: 30 év,

d) sírbolt (kripta, családi sírhely): használati ideje: 60 év,

e) urnasírhely használati ideje: 30 év,

f) kiemelt díszsírhely használati ideje: örök

(3) A sírhelyek megváltási díjait az 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Sírhely előre megváltható, melyről a Hivatal nyilvántartást vezet.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártakor a hivatal a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívás útján értesíti.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (2) bekezdés a-c) pontjai esetében 10 év, a (2) bekezdés d) pontja esetében 30 év, a (2) bekezdés e) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett részével egyezik meg.

(7) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az önkormányzat elrendelheti:

a) a síremlék, sírbolt elbontását,

b) exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését,

c) a sírbolt hasznosítását.


Urnaelhelyezés és urnakiadás

6. §


(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírban temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad.

(2) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozói kívánságra az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.A temető használatának szabályai

7. §


(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az üzemeltető megnevezését, pontos címét.

(2) A temető folyamatosan nyitva tart.

(3) A köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(4) A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására.

(5) A köztemető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást-, a közszolgáltatást végzők, a köztemetőben munkálatokat végző vállalkozók, valamint mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek.

(6) A látogatók gépjárműveiket – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a köztemetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el.

(7) A köztemető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.

(8) A kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett növényeket valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat eltulajdonítani, elmozdítani tilos.

(9) Megrongálódott, elavult vagy düledező síremlék helyreállítására az üzemeltető a sírral rendelkezni jogosultat felszólíthatja. Eredménytelen felszólítást követően életveszély elhárítása érdekében a fenntartó a sírjelet rendelkezni jogosult költségére eltávolíthatja.

(10) Temetési helyet felnyitni csak a köztemető fenntartójával történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet.

(11) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyát vagy mécsest gyújtott.

(12) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(13) Állatokat – vakvezető kutya kivételével - a temetők területére bevinni tilos!

(14) A temetőben az avart, elszárad koszorúkat, illetve virágmaradványokat elégetni tilos. A sírhelyek gondozás közben keletkező hulladékot a kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni, melynek a rendszeres elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(15) A temető közhasználatú területein - ideértve a sírok közvetlen környezetét is – fák telepítésére és kivágására csak a köztemető fenntartójának előzetes írásbeli egyetértésével kerülhet sor.


A sírgondozás szabályai

8. §


(1) A sírok gondozását, díszítését, növénnyel való szépítését a hozzátartozók szabad belátásuk szerint végezhetik.

(2) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(3) Síremlék, fejfa karbantartásáról, helyreállításáról saját költségére a létesítő, illetve annak jogutódja köteles gondoskodni.

(4) A köztemetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(5) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A gyomirtáshoz gyomirtó szer használata nem megengedett.

(6) A sírboltok, sírok melletti ülőpad az Önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el.

(7) A sírboltok, és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el.

(8) A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírhely méretein oldalirányba nem nyúlik túl.

(9) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot a kijelölt helyre kell vinni.

(10) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.


Síremlékkel kapcsolatos építési munkák szabályai

9. §


(1) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, a köztemetőben végzendő munka időpontját - annak megkezdése előtt legalább 3 nappal – az Önkormányzatnak be kell jelenteni.

(2) A köztemetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vállalkozók a köztemető hulladéklerakóját nem használhatják. Tevékenységük befejezését követően a visszamaradt hulladékot 3 napon belül kötelesek elszállítani, tevékenységük környezetében az eredeti állapotot helyreállítani.

(4) A síremlék készítés és felújítás esetén a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját az 1. számú melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések

10. §


(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezésiről szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
257.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!