nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-01 - 2016-09-30
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelete
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Vámoscsalád község Önkormányzatának Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c.) pontjában valamint 13.§ (1) bekezdésében, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az országos szabályoknak megfelelően - illetve az azokban megengedett eltérésekkel - a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos szabályokról, valamint a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményekről, jogokról és kötelezettségekről az alábbi önkormányzati rendelet alkotja: 1. fejezet


ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


1.§.


A képviselő-testület ezen rendelettel Vámoscsalád Község Helyi Építési Szabályzatát ( a továbbiakban: HÉSZ), mellékleteivel, valamint a Belterület Szabályozási Tervlapját közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.


2. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Vámoscsalád község ( a továbbiakban: község) közigazgatási területére terjed ki. A község területén állandó vagy ideiglenes jelleggel területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, épületet és más építményt tervezni és építeni, felújítani, helyreállítani, kialakítani, korszerűsíteni, bővíteni, bontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, használatba venni, valamint ilyen célokra hatósági engedélyt adni csak a tárgyra vonatkozó hatályos jogszabályok, a HÉSZ, valamint az SZ & SZ Tervező és Fővállalkozó BT. által 2004.-ben készített TT-05/2002. Munkaszámú SZ1 szabályozási terv együttes alkalmazásával szabad.3. §.


A község területének tagolása jogalkalmazási szempontból


A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre osztott, a bel és külterület határát a szabályozási tervek tartalmazzák.

Külterületi földrészlet belterületbe vonására a jóváhagyott szabályozási terv hatályba lépése után kerülhet sor.


4. §.A község területének tagolása építési szempontból


(1) A község területe építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre osztott.

(2) A szabályozási terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint

a.) lakóterület

a1.) falusias lakóterület                           jele:     Lf1

a2.) falusias lakóterület                           jele:      Lf 2

b.) vegyes terület

b1.) településközponti vegyes terület      jele:     Vt

c.) gazdasági terület

c1.) kereskedelmi-szolgáltató terület       jele:     Gksz

d.) különleges terület

d1.) temető területe                                 jele:     Kt

d2.) sportpálya területe                           jele:     Ksp

           

            területfelhasználási egységekbe sorolja.


(3)A szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos építési használatuk szerint

a.)közlekedési és közműterület                    jele:

b.)zöldterület                                                jele:     Kp

c.)erdőterület                                                           jele: Eg;Ev

d.)mezőgazdasági terület

    d1.) általános mezőgazdasági terület       jele:Má

          d2.) kertes mezőgazdasági terület           jele: Mk

      e.)vízgazdálkodási terület                            jele:     V

      f.) Különleges beépítésre nem szánt bánya terület       jele: KbBterületfelhasználási egységekbe sorolja.


(4) Minden területre és telekre a szabályozási terven jelölt területfelhasználási egységre vonatkozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi vagy külterületi fekvésétől függetlenül.II. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai


5. §

  Engedélyhez kötött építési munkák


(1) A képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM. rendeletben meghatározott engedélyhez kötött építési munkák körét nem bővíti.

(2) Az építési engedélykérelmekhez az (1) bekezdésben hivatkozott KTM rendeletben meghatározottakon túlmenően egyéb mellékleteket nem kell csatolni.
Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai


6. §


(1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz.

(2) Az építésügyi hatóság engedélyének megkérése előtt külön jogszabályban meghatározottakon túl elvi építési engedélyt kell kérni a rendelet 15. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.


7.§.


(1) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik építés és telekalakítás is csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(2) Az (1). bekezdésben foglaltaktól eltérően építés illetve telekalakítás a szabályozási tervvel nem egyező terület felhasználás esetében akkor engedélyezhető, ha:

a.) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon- vagy közbiztonság esetleg egészségügyi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b.) a terv szerinti területfelhasználás nagyobb távlatban (tíz vagy több év) válik esedékessé, és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza, és nem teszi költségesebbé.

(3) A 7. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott esetekben amennyiben az építtető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is engedélyezhető, azonban az építmény ideiglenes meglétét illetőleg az építtető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.8.§. Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például területelőkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell. 


9.§.

Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.


10.§.(1) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-ában meghatározott mértékű járműtárolót, várakozó (parkoló) helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.

(2) Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál az állattartási rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell.III. Fejezet

A beépítésre szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai


11.§.


Lakóterület

Általános előírások:

 1. ) A lakóterületeken az OTÉK 10.§ (1) és 14. §-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.
 2. ) Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 30 –nál alacsonyabb, 50 –nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként tábláslemez és palafedés alkalmazása nem megengedett.
 3. ) Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,8 m magas átlátható kerítéssel, ill. élősövénnyel lehet bekeríteni.
 4. ) Építési telkeken a be nem épített és burkolattal el nem látott területeket kertszerűen

kell kialakítani és fenntartani.

 1. ) A beépítés feltételének közművesítési mértéke: víz, villany, zárt szennyvíz tároló, zárt vagy nyitott csapadékvíz csatorna.12.§.


Falusias lakóterület


(1)A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények , továbbá a helyi lakosságot szolgáló , nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál (OTÉK 14.§ (1)).

(2) Lf 1 jellel ellátott falusias lakóterület az SZ 1. szabályozási terv szerinti 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17. sz. tömb.

(3) Lf 2 jellel ellátott falusias lakóterület az SZ 1. szabályozási terv szerinti 7,12. sz tömb.


13.§.

A 12. §. (2) bekezdésben meghatározott, Lf 1 jelű övezetre vonatkozó előírások:

a.) az övezetben alkalmazható beépítési mód: oldalhatáron álló beépítési mód

b.) Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél, a szélessége 16,0 m-nél, a mélysége 40 m-nél.

c.) Az övezetben megengedett építési használat határértékei:

ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

cc.) Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

cd.) Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

ce.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

cf.) Oldalkert min 6 m.

d.) Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek az állattartási rendelet        szerint létesíthetők.

e.) Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.14.§.


A 12. §. (3) bekezdésben meghatározott, Lf 2 jelű övezetre vonatkozó előírások:

a.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: oldalhatáron álló beépítési mód

b.)Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 700 m2-nél, a szélessége 16,0 m-nél, a mélysége 30 m-nél.

   c.) Az övezetben megengedett építési használat határértékei:

        ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

        cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

        cc.) Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

        cd.) Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

        ce.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

         cf.) Oldalkert min 6 m.

d.)Állattartás céljára szolgáló gazdasági épületek, épületrészek az állattartási rendelet        szerint létesíthetők.

e.)Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.15.§.


VEGYES TERÜLETTelepülésközponti vegyes terület


(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.(

(2) Településközponti vegyes terület besorolású az SZ 1 szabályozási terv szerinti 8, jelű tömb.

(3) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

(4) Az övezetben a telekalakítás és új épület építése esetén előzetesen elvi építési engedélyben kell az építési helyet meghatározni, m=1:500 léptékű helyszínrajzon az egész tömb ábrázolásával.

(5) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 4000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

(6)  A területen megengedett építési használat határértékei:

          a.)Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,34

          b.)Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

          c.)  Megengedett legnagyobb építménymagasság:6 m

          d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

            (7) Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

            (8)Az építési engedély dokumentáció kötelező kiegészítő munkarésze a terület    

kertépítészeti terve.

            (9)A használatba vételi eljárás során 100%-os készültséget csak a kertépítés befejeztével lehet elérni.


16.§.GAZDASÁGI TERÜLET


(1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Gksz4 jellel ellátott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a T 1 terven jelölt tömb.

(3) Gksz2 jellel ellátott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az SZ 1 szerkezeti terven jelölt 16. sz. tömb.

(4) Gksz2 jellel ellátott terület a T 1 terven jelölt tömb. (A volt malom területe)

(5) Gksz3 jellel ellátott terület a T 1 terven jelölt tömb. (Kereszt major)17. §.


A 16. §. (2) bekezdésben meghatározott, Gksz 4  jelű övezetre vonatkozó előírások

a.) az övezetben mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek helyezhetők el.

b.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

c.) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 5000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 40 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 60 méternél.

d.) A területen megengedett építési használat határértékei:

  da.)Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

  db.)Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

 dc.)  Megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,5 m

  dd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

e.) Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek az állattartási rendelet szerint létesíthetők.18. §.


A 16. §. (3) bekezdésben meghatározott, Gksz 1  jelű övezetre vonatkozó előírások:

a.) az övezetben mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, szolgálati lakások, igazgatási és egyéb irodaépületek, parkolóház és üzemanyagtöltő helyezhető el.

b.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

c.) Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 4000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 30 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 50 méternél.

d.) A területen megengedett építési használat határértékei:

  da.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,6

  db.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

  dc.)  Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

  dd.)  Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%19. §.


A 16. §. (4) bekezdésben meghatározott, Gksz 2  jelű övezetre vonatkozó előírások:

a.) az övezetben vendéglátó, szálláshely, szolgáltató funkciójú épületek alakíthatók ki.

b.) Az övezetben alkalmazható beépítési mód: szabadon álló beépítési mód.

c.) A területen megengedett építési használat határértékei:

  ca.) Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,35

  cb.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 15%

  cc.)  Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

  cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

d.) Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek az állattartási rendelet szerint létesíthetők.
20. §.


A 16. §. (5) bekezdésben meghatározott, Gksz 3  jelű övezetre vonatkozó előírások:

a.) az övezetben a nagyüzemi állattartó, feldolgozó, mezőgazdasági terménytároló, feldolgozó épületek helyezhetők el az állattartási rendelet előírásainak megfelelően.

b.) Beépítési mód: szabadon álló.

c.) A területen megengedett építési használat határértékei:

  ca.)Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

  cb.)Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

  cc.)  Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m (a szárítók, silók kivételével)

  cd.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%


21.§


KÜLÖNLEGES TERÜLET(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a rendelet 11-19. §-ai szerinti területektől eltérő területek.

(2) Kt jellel ellátott terület az SZ 1 szabályozási terven szereplő  12 sz. tömb, a temető területének övezete. A területen csak temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.

(3) Ksp jellel ellátott terület az SZ 1 szabályozási terven szereplő  2 sz. tömb. A területen sportcélú, vendéglátó funkciójú épületek és ezek rendeltetés célú működtetéséhez tartozó építmények helyezhetők el.


IV. fejezet


A beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai


22. §.


Közlekedési és közműterületek


 A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

23. §.


(1)A közlekedési területekre vonatkozó szabályok:

 1. ) A közlekedési területeken az OTÉK 26.§. (3) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el.
 2. ) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.
 3. ) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.
 4. ) A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.) helyezhető el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével.
 5. ) A (3) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység –csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, -az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető.
 6. ) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve az szabályozási, terven jelölt építési szélességű területeket kell biztosítani (az utak besorolását az I.sz. melléklet tartalmazza).
 7. ) Az OTÉK 26..(2) bekezdésében szereplő építési területektől kisebb szélességű utcák esetében a felmentésből adódóan kártérítési igény az útkezelő felé nem érvényesíthető.
 8. ) A gépjármű forgalom lebonyolítására tervezett utakat úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek tűzoltó- és hulladékszállító gépjárművek közlekedésére.
 9. ) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 3-3 méteres lesarkítás szükséges.
 10. ) A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.
 11. ) A lakófunkciók és a közösségi létesítmények parkolási igényeit saját telken belül kell kielégíteni, a parkolók területére való közlekedési kapcsolatot biztosítani kell.
 12. ) A külterületi szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonalak útépítési tervekkel pontosítottan legfeljebb ± 5,0 m mértékkel elmozdíthatók.
 13. ) A külterületi szabályozási terven megszüntető jellel megjelölt telekhatárú telkeket a gyorsforgalmi út telkének kialakításával egy időben össze kell vonni.

(2) A rendelet a község közlekedési területeit az alábbi övezetekbe sorolja be

Köu-GYF – Gyorsforgalmi út területek

Köu – Közúti közlekedési területek

Kök – Kötöttpályás (Vasúti) közlekedési területek24.§.


A közmű területekre vonatkozó szabályok:


 1. ) Nyomvonal jellegű közműlétesítmény elsősorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén helyezhető el. Amennyiben ez nem oldható meg, a közművezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhetők, az egyéb hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
 2. ) Magánterületen vezetett közművezetékek közműkezelők általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. A közműkiváltásra a kezelő nem kötelezhető.
 3. ) A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat be kell tartani.
 4. ) Új épületet, építményt közműves, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elhelyezése zárt tárolóban megoldott.
 5. ) Tilos szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjteni, illetve bevezetni.
 6. ) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.
 7. ) A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát biztosítani kell.
 8. ) A település csapadékvizét nyílt árokhálózatban, vagy csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni.
 9. ) Közhasznú közműterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a működés és fenntartás műtárgyai helyezhetők el.


25.§


Zöldterületek


(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).                          (OTÉK 27.§. (1))

(2)A Z jelű zöldterületi rendeltetésű területeket a szabályozási terv tünteti fel.

(3)A szabályozási tervalapok szerinti zöldterületeket, valamint a jelentős zöldfelületű intézmények zöldfelületeit más célra felhasználni nem szabad.

(4)A területen agresszív pollentermelő növényt (pl. kanadai nyárfa) ültetni tilos.

(5)Fák kivágásánál a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit be kell tartani.

(6)A telkek területeinek övezeti előírásokban meghatározott zöldfelület területét az építési engedélynek tartalmazni kell, és kialakítása a használatba vétel feltétele.

(7)Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni, és építéshatósági eljárás keretében engedélyeztetni kell.

(8)A közparkban vendéglátó- sport- szabadidő, illetve a terület fenntartását szolgáló épületek helyezhetők el, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, maximum 4,5 m építménymagassággal.

(9)A közpark területét intenzív zöldfelületként, háromszintes növénytelepítéssel kell kialakítani. Ez 150 m2-ként min. 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növelő lombos fa, min. 40 db cserje és a burkolatlan területeken gyep ill. talajtakaró telepítését jelenti.26.§.


A közlekedési területek zöldfelületeire vonatkozó szabályok:

a.)A 22 m szabályozási szélességű út mentén kétoldali, a lakó utak mentén egyoldali fasort kell telepíteni.

b.)A közlekedésbiztonság érdekében 90 cm-nél magasabbra növő növényt telepíteni a közlekedési területek zöldsávjaiba csak az útkereszteződések szabályozási vonalától 10 m-nél távolabb szabad.

c.)A közlekedési területek zöldsávjaiban a fatelepítési távolságnak min. 8 m-nek kell lennie.

d.)A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló helyeket fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db parkoló hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani.


27.§.


Erdőterület


(1)az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.

(2)az erdőterületet a szerkezeti terv ábrázolja.

(3)A (2) bekezdés szerinti terület felhasználási egység:

      gazdasági erdő                 jele: Eg

     védő erdő:                                   jele: Ev

(4)Az övezet területén  a 100000 m2-t (10 ha-t) meghaladó területnagyság esetén az OTÉK 28. §. (4.) bekezdés 1. pontja szerinti 0,5 %- os beépítési lehetőséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.


28.§.


Mezőgazdasági terület


(1)A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás 8továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetők el.

(2)A mezőgazdasági területet a szabályozási terv határolja le.

(3)Az (1) bekezdés szerinti terület felhasználási egység övezeti:

a.) általános mezőgazdasági terület                     jele: Má

b.)mezőgazdasági terület:                                   jele: Mk29.§.


Az jelű övezetre vonatkozó előírások:

Az övezetben az OTÉK 29.§. (1) bekezdésében meghatározott épületek, építmények helyezhetők el az alábbiak szerint.


 1. ) Az övezetben a 10000 m2-t el nem érő területen építményt elhelyezni nem szabad,
 2. ) Az övezetben a 10000 m2-t elérő nagyságú területen ( a nádas és a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével) 3%-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény helyezhető el.
 3. ) Az 50.000. m2-t (5ha) meghaladó területnagyság esetén lakóház is építhető.

ca.) A lakóépület építménymagassága maximum 4,5 m, alapterülete 200 m2 lehet.

cb.) Gazdasági épület építménymagassága (szárítók, silók kivételével) 6,0 m, alapterülete 500 m2 lehet.

cc.) Előkert mi. 10,0 m.


30.§.


Az Mk jelű övezetre vonatkozó előírások:


(1)Mk jellel ellátott mezőgazdasági terület az Sz.1 szabályozási terven 19. sz. jelölt tömb.

(2)Az építési övezetben a növénytermesztés, az állattenyésztés az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló  építmények helyezhetők el, a 2000 m2-nél nagyobb területen.

(3)A területen megengedett építési használat határértékei:

a.)Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%

b.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80%

(4)A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: víz és villanyvezeték, zárt szennyvíz tároló, zárt vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer.31.§.


Vízgazdálkodási terület(1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:

1. a folyóvizek medre és parti sávja,

2. az állóvizek medre és parti sávja,

3. a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek,

4. a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

5. a vízbeszerzési területek (védett vízbázis), és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom)

6. a hullámterek,

7. a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek. (OTÉK 30.§.(1))

(2)A területen épületek nem helyezhetők el.

(3) A területen építmények a közúti forgalom biztosítására elhelyezhetők.

(4)A (3) bekezdésben meghatározott építmények elhelyezésénél, kialakításánál és hatósági engedélyezésénél a Vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.31/A §.

Különleges beépítésre nem szánt bánya övezet


(1) Az övezetben bányászati tevékenység végzését csak a bányászati szempontból kivett helyek szabályai szerint lehet folytatni.

(2) Az övezetben:

a.)kavics ( külfejtéses) bányászati tevékenységhez és annak kiszolgálásához szükséges rendeletetésű épületek helyezhetők el,

b.) kialakítható telkek legkisebb területe: 500 m2,

c.)beépítési mód: szabadon álló,

d.)a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %,

e.)az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,0 m,

f.)a közműellátás mértéke: közművesítetlen

g.)a zöldfelület legkisebb mértéke. 40 %,

h.)terepszint alatti építés csak a telekhatáron belül, az a.) pontban meghatározott tevékenységekhez szükséges mértékben végezhető,

i.)az előkert legkisebb mértéke: 3,0 m,

j.)az oldal-és hátsókert legkisebb mértéke: 10,0 m.


32.§.


KÖZTERÜLETEK

(1)A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban mások hasonló céklú jogait nem korlátozhatja.

(2)A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához a tulajdonos önkormányzat képviselő testületének hozzájárulása szükséges.

(3)A közterület-használat szabályait az önkormányzat 15/2001. (XII.20.) rendelete tartalmazza.

(4)Amennyiben a közterület rendeltetésétől eltérő célú használata építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(5)A település közterületein engedélyezhető eltérő célú használt különösen az alábbi lehet:

a.)hirdető (reklám) berendezés elhelyezése

b.)árusítópavilon (mozgó elárusítóhely) létesítése

c.)közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek, töltőállomás)

d.)köztisztasággal kapcsolatos építmények ( tárgyak )

e.)szobor, díszkút elhelyezése

f.)távbeszélő fülke elhelyezése

g.)építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése, építőanyag tárolás)


V. fejezet

Környezetvédelmi szabályozási előírások


33. §

Általános követelmények


(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

(2)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás (-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

(3)Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, és csapadékvíz-elvezető  hálózat kiépítése.

(4)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

(5)Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

(6)A környezetvédelemről szóló        sz. Önkormányzati Rendelet előírásait alkalmazni kell.


34.§

A föld védelmével kapcsolatos szabályok


 (1) A beépítésre nem szánt területeken az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni.

(2) A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.
35.§

A vizek védelmével kapcsolatos szabályok


 (1) A vízbázisok védelmét biztosító védőterületeket ki kell jelölni, a védőterületekre vonatkozó létesítési és használati szabályokat hatályba kell helyezni, a védőterületeket a szabályozási tervre rá kell jelölni.

(2) A község területén hulladéklerakó, veszélyes anyag lerakó csak megfelelő és engedélyezett műszaki védelemmel létesíthető.

(3) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szilárd és folyékony trágya, kommunális hulladék, veszélyes hulladék és egyéb hulladék, jogszabályok és hatósági

           előírások szerinti, ártalommentes átmeneti gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállításáról.

(4) A község területén a szennyvizek elszikkasztása tilos, a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvízgyűjtő létesíthető. A szennyvízcsatorna kiépítése után a létesítmények szennyvizeit rá kell kötni, és a zárt szennyvízgyűjtőket meg kell szüntetni.

(5) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet bevezetni tilos.

(6)Csapadékvíz telken belül elszikkasztható.

(7)Az élővízfolyások partjának élétől 6 m-en belül épület és építmény nem helyezhető el.

(8)A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.


36.§

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos szabályok (1) A község közigazgatási területén a 14/2001. Köm-Eüm-FVM együttes rendelet mellékleteiben közzétett határértéket új létesítmények esetében nem szabad túllépni, meglévő létesítményeknél a 21/2001. Korm. Rendelet szerint kell eljárni.

 (2) A 21/2001. Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott, védelmi övezet kialakítását igénylő új tevékenységek a község területén csak a rendezési terv módosításával telepíthetők.37.§

A táj és az élővilág védelmének szabályai (1) A község területén az erdőfelület csökkentése tilos, erdőterület igénybevétele esetén a kérelmező az igénybevett erdőterülettel azonos nagyságú erdőt köteles telepíteni az Erdészeti Hatóság engedélyében foglaltak szerint.

(2) Az erdő használatát tartósan akadályozó létesítmények (közművezetékek, sportpálya, stb.) elhelyezése esetén a létesítmény tulajdonosa a kiesett területtel azonos nagyságú erdőfelületet köteles telepíteni az Erdészeti Hatóság engedélyében foglaltak szerint.

(3) A beépítésre szánt területeken előírt zöldfelület legalább 60%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

(4) Belterületi új, vagy átépítésre kerülő utakon fasorokat kell telepíteni.38.§.


Az épített környezet védelme


 (1)  Biztosítani kell az épített környezetben élők egészségének védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, valamint törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.

(2) Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat és a szükséges védőterület-kialakításokat.

 (3) A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védőerdők kialakításáról és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.39. §.


Művi értékvédelem


(1)Műemléki védettség alá tartozó építmények: Római Katolikus templom, Fő u. 74.

(2)Helyi védelem alá vont épületek, építmények:


 Épületek:                                      Cím:                     Hrsz            védendő érték

    1.  Posta (volt iskola)                 Fő u. 72.                  306.        Tömegalakítás, homlokzat

 2.  Plébánia lak                          Fő u. 67.            134         Tömegalakítás, homlokzat

3.  Bezerédi család kriptája                                     3         Teljes körű


Emlékművek, síremlékek:

1. Kapuy Károly síremléke                                          3            Teljes körű

             2. Horváth József síremléke                                         3            Teljes körű

3. Kőkereszt                                                                3            Teljes körű

4. A szent Család reliefje                                

5. Emlékmű                                Fő u. 67.                     215/1.     Teljes körű

Természeti értékek:

1. Bezerédi hársak                                                        0117/3      Teljes körű


 (3) Műemléki környezet:


Az itt felsorolt ingatlanokon végzett mindenfajta beavatkozás (építés, bontás, átalakítás, funkcióváltás) csak az illetékes Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulásával történhet.

                                                 Hrsz.:

1. Fő u. 70/a.                            304/1

2. Fő u. 70.                               304/2, 3

3. Fő u. 72.                               306

4. Fő u. 76.                               307/1

5. Fő u. 78.                               308/1

6. Fő u. 80.                               309

7. Fő u. 82.                               312

8. Fő u. 67.                               134

9. Fő u. 69.                               133/2

10. Fő u. 71.                             133/1

11. Fő u. 73.                             124

12. Fő u. 75.                             123/1

13. Fő u. 77.                             118


(4) Helyi védelmet élvező építmények esetén az alábbi védelmi előírásokat tesszük:

- A (3) bekezdésben felsorolt területeken a meglévő utcai homlokzatának utcaszakaszok hagyományos beépítési jellegét, a szomszédos épületek tetőformájához illeszkedő (oromfalas vagy kontyolt tetőforma) tetőalakítást, a külső homlokzaton lévő nyíláskiosztás ritmusát és arányát,a párkányok és vakolat minták elhelyezését kell követni.

- A meglévő épületek megőrizendők és csak gazdasági számításokon túl is indokolt műszaki avultság esetében bonthatók el.

- Az esetlegesen elbontandó épületről részleges felmérési rajz és fényképes dokumentáció készítendő.

Védett épületen:40. §.


Zaj elleni védelem


(1) A zajhatáron belül történő lakóház építés, átalakítás, bővítés esetén az engedélyezési terv kötelező munkarésze a zajvédelmi számítás és műszaki leírás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben gondoskodni kell a megfelelő zajvédő épületszerkezetek megvalósításáról.41.§.


Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanításA szilárd hulladékok elhelyezéséről, ártalmatlanításáról az Önkormányzat 10/2002. (X.01.) sz. rendelete, a folyékony hulladék lehelyezéséről az Önkormányzat 6/2004. (III.18.) sz. rendelete intézkedik.42.§

Tűzvédelem(1) A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembe vételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.

(2) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

(3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

(4) A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.

(5) A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell létesíteni illetve üzemben tartani.

(6) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.                                                                                  IV. Fejezet


Záró rendelkezések

43.§(1) Jelen rendelet 2006. 05. 01-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/1989. (II.23.) sz. rendelet hatályát veszti.

(4) A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: útbesorolási táblázat

2. sz. melléklet: mintakeresztszelvények

3. sz. melléklet: intézkedési terv

4. sz. melléklet: a lakóterület beépítésének ütemezése

(5) A rendelet az SZ&Sz. Ép. Bt. által készített TT-05/2002. Munkaszámú SZ1 jelű

szabályozási tervvel együtt alkalmazandó.

(6) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006 / 123 / EK irányelvnak való megfelelést szolgálja.Vámoscsalád, 2006. 05. 15.                             Németh Imre                                      Dr. Husz Norina

                             polgármester                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
352.49 KB
2. melléklet
823.9 KB
3. melléklet
193.78 KB
4. melléklet
80.15 KB
5. melléklet
135.11 KB
Szabályozási terv
1.97 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!