nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesterszállás község képviselő testületének 3/2015(II.13..)
Hatályos:2015-05-19 - 2016-05-04
Mesterszállás község képviselő testületének 3/2015(II.13..)
Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Mesterszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) bekezdése, 25.§ (3) bekezdés b) pontja, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 48.§ (4) bekezdése, 132.§ (4) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján – a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


 1. §

Eljárási rendelkezések


 1. Az e rendeletben meghatározott ellátások illetve támogatások iránti kérelmeket a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton benyújtani.


 1. A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően az igénylő köteles feltüntetni az Szt.-ben, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott adatokat.


 1. A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően a kérelemhez mellékelni kell az Szt. által szabályozott ellátások esetében a Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat.


 1. A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket, a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni:


 1. a munkaviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,
 2. nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló határozattal,
 3. megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,
 4. az önkormányzati, járási és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az arról szóló határozattal,
 5. az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,
 6. a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,
 7. az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető megállapodással,
 8. a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával,
 9. a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jogviszonyát iskolalátogatási vagy hallgatói igazolással,
 10. egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.


 1. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek és a nem rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről.


 1. A Hivatal a kérelmező körülményeinek alapos vizsgálata céljából szükség szerint környezettanulmányt végezhet.


 1. E rendelet alkalmazásában a vagyon meghatározásánál az Szt. 4§ (1) bekezdés b) pontját kell alkalmazni


2.§

Az önkormányzati pénzellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai


 1. A képviselő-testület az alábbiakban felsorolt szociális ellátási formákkal és gyermekek védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre átruházza
 1. jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére kötelezés,
 2. települési támogatás
 3. a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alóli mentesítés.


 1. A készpénzben megállapított támogatások, segélyek kifizetése, folyósítása során előtérbe kell helyezni a folyószámlára történő utalást. Amennyiben a folyószámlára utalásra nincs lehetőség, vagy természetbeni szociális ellátás kerül megállapításra, a folyósítás a következők szerint történik:
 1. házi pénztárból települési támogatást a határozat átvételét követő naptól lehet kifizetni, de legfeljebb 15 napon belül, a határozatban meg kell jelölni a kifizetés napját
 2. A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a Kormányrendeletben meghatározottak szerint utólag, minden hónap 5-ig kell kifizetni.
 3. A vásárlási utalványban megállapított települési támogatást a határozat átvételét követő naptól lehet, de legfeljebb 15 napon belül kell folyósítani.
 4. Ha a segély térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, azt közvetlenül az arra jogosult intézmény vagy szerv számlájára utólag kell átutalni.
 5. A természetben is folyósítható támogatások átutalása a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: családsegítő szolgálat) családgondozója részére is történhet, melyről a megállapító határozatban rendelkezni kell.


 1. A segélykeret felhasználását a képviselő-testület a költségvetésről szóló féléves, három negyedéves tájékoztató, valamint az éves költségvetésről szóló beszámoló elfogadásával egyidejűleg, annak részeként ellenőrzi.


3. §

Települési támogatás

 1. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.


 1. A települési támogatást az éves költségvetésben elkülönített anyagi keret terhére kell megállapítani.


 1. Települési támogatás formái:
 1. létfenntartási gondok enyhítése, egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás
 2. lakásfenntartási támogatása;
 3. az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
 4. születési támogatás;

4.§

Rendkívüli települési támogatás

 1. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló személy esetén kétszeresét, továbbá önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.


 1.  A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető létfenntartási gondok:
 1. elemi kárt szenvedett,
 2. diagnosztizált súlyos megbetegedésben szenved,
 3. családjában halálozás történt és a temetés költségeit más módon nem tudja kifizetni,
 4. az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartása céljából,
 5. a gyermek családba történő visszahelyezésének céljából,
 6. nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezése esetén
 7. az egészség megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás akkor állapítható meg, ha az orvos által igazolt, rendszeresen szedett gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége, illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és a költség eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.


 1. A támogatás összege a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott okok esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.


 1. Minden egyéb esetben a rendkívüli települési támogatás összege 5.000.- Ft, az éves szinten kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a 20.000.- Ft-ot.


 1. Nem állapítható meg települési támogatás annak a személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével


5.§

Lakásfenntartási támogatás

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi lakásfenntartási támogatás nyújtható.


 1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


 1. A lakásfenntartási támogatás havi összege: 2.500.- Ft


 1. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.


 1. A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.


 1. A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


6.§

Temetési támogatás


 1. Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként lehet az éves költségvetési rendeletben elkülönített anyagi keret terhére temetési támogatást megállapítani.


 1. Temetési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő kérelmező esetén négyszeresét nem haladja meg.


 1. A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező és az elhunyt a haláleset időpontjában települési állandó lakos volt.


 1. A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon belül lehet benyújtani.


 1. A temetési támogatás összege 20.000.- forint.


7.§

Születési támogatás


 1. Születési támogatás nyújtható a gyermeket nevelő szülő részére, ha a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.


 1. A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat másolatát.


 1. A születési támogatás összege: 20.000.-Ft


9.§

Köztemetés


Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén (pl. ha egyedülálló, rokkant, kórházi ápolásra szorul az eltemettetésre köteles személy, vagy nincs más eltemettetésre köteles személy) mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és a hagyaték kizárólag hagyatéki teherből áll.10.§

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás


(1)   Az étkeztetés igénybevétele során – jövedelme szerint - szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem

 1. családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át nem haladja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltétel mellett szociálisan rászorult az aki a napi egyszeri meleg étkezést önmaga, illetve eltartottja számára nem tudja biztosítani, mert

 1. 70 éven felüli;
 2. egészségi állapota azt nem teszi lehetővé;
 3. fogyatékos személy
 4. pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg, illetve
 5. hajléktalan.

(3)   Egészségi állapota nem teszi lehetővé a napi egyszeri étkezés biztosítását annak, aki krónikus betegségben szenved, vagy három hónapot meghaladóan gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol.


 1. Fogyatékossága miatt nem tudja önmagát, illetve eltartottját ellátni az, aki fogyatékossági támogatásban részesül, melyet az ellátást megállapító határozattal igazol.

(5)   A (2) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az ellátás igénybevételének jogosultságát háziorvos/szakorvos igazolhatja.


 1. Az életkort az érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal; a hajléktalanságot pedig lakcímkártyával kell bizonyítani.


 1. Hajléktalan személy térítésmentesen jogosult az étkeztetésre.


 1. Az étkeztetés – amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent hétköznapokon – melyet a Mesterszállás Községi Önkormányzat által fenntartott Diákkonyha biztosítja.

a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elviteli lehetőséggel,

c) indokolt esetben házhoz szállítással.

(9) A térítési díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.


11.§

Záró rendelkezések

 1. Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
 2. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete.      Kiss Gábor                                                                                                dr. Szűcs Attila

     polgármester                                                                                                   jegyző


Kihirdetve: 2015. február 13-ándr. Szűcs Attila

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
12.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!