nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-01 - 2013-12-31
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §      E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen egyedül élőnek kell tekinteni azt a kötelező közszolgáltatásba bevont ingatlan tulajdonost, birtokost vagy használót /a továbbiakban: ingatlantulajdonos/, aki vonatkozásában a szakiroda által elvégzett helyszíni szemle azt alátámasztja.

2.§       (1) 

             (2) A fizetendő közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj összege.

(3) Alapdíjat köteles fizetni Nagykőrös Város Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi köztisztasági rendelet) 14. § (3) bekezdésében kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint ingatlantulajdonos, kivéve ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

3. §      (1) Mentesség illeti meg

a) a közszolgáltatási díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 év feletti ingatlantulajdonost, akinek a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) az ürítési díj fizetése alól azt az egyedül élő, 70 éven felüli ingatlantulajdonost, akinek a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatónál díjtartozása nincs, valamint rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) A mentességre irányuló kérelmet (1. sz. függelék) Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyről átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolására szolgáló – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nyugdíj szelvényt, valamint a nyugdíjas törzsszámot igazoló iratot.

(3) A mentesség, a mentességet megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap első napjától érvényes.

                                                           

(4) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mentességet tárgyévre kell megállapítani.

            (5) A mentesség (kedvezmény) mértéke:

      a) családi házas övezetben 70 l-es gyűjtőedény heti egyszeri ürítési díja

b) többlakásos ingatlan esetén, ahol a hulladékszállítás közös edényzetben való gyűjtéssel történik (pl: társasház) hetente max. 35 liter települési szilárd hulladék ürítése mértékéig, ingatlantulajdonos számától függően.

(6) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére és a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(7)  A 3. § (6) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összeggel kell visszafizetni. A kamat csak a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele és az erről való tudomásszerzés közötti időszakra számítható fel.

(8) A mentességben/kedvezményben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltoztatásáról 10 munkanapon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.

4. §      (1) Alapdíj kedvezményben részesül az alapdíj összegének 40 %-a mértékéig az a legalább ötlakásos társasház közössége, ahol a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj számlázása a társasház közössége részére történik.

(2) Az alapdíj kedvezményt a helyi köztisztasági rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató biztosítja.

5. §      (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén 0 órakor lép hatályba.

(2) 2010. december 31-én 24 órakor hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2008. (XI. 28.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról, valamint annak módosításáról szóló 9/2009. (III. 27.) és 38/2009. (XII. 18.) Öt. sz. rendeletek.

6. §      E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel.

Nagykőrös, 2010. november 25.

                        Dr. Czira Szabolcs sk.                                  Dr. Nyíkos Sára sk.

                           polgármester                                                       jegyző

 Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
105.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!