nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
a lakásfelújítás helyi támogatásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi lakáscélú támogatásokról a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy a lakóház-felújítás támogatása mértékének és eljárási rendjének szabályozásával hozzájáruljon a helyi lakosok lakhatási feltételeinek javításához, lakásproblémáik megoldásához.2. A rendelet hatálya


2. § A helyi lakáscélú támogatás Hosszúvíz Község közigazgatási területén elhelyezkedő lakóingatlanokra terjed ki.3. Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazásában:

a) bővítés: az OTÉK 1. mellékletének 17. pontja szerinti tevékenység,

b) felújítás: az OTÉK 1. mellékletének 36. pontja szerinti tevékenység,

c) kerítés: az OTÉK 1. mellékletének 60. pontja szerinti építmény,

d) lakás: a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1 pontjában meghatározott helyiségcsoport,

e) együtt élő: a támogatást kérő és közeli hozzátartozója, aki a támogatással érintett lakásban él,

f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontban meghatározott személyek,

g) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.4. A támogatás formái, forrása


4. § (1) A támogatás egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában adható:

a) meglévő lakás bővítéséhez,

b) fürdőszoba, illemhely kialakítására, ha azokkal a lakás nem rendelkezik,

c) az utcaképet rontó külső homlokzat és tetőszerkezet felújításához,

d) az építési hatóság jogerős határozatával megállapított életveszélyes állapot megszűntetéséhez,

e) elemi csapás okozta károk helyreállítására, amennyiben a kérelmezőnek biztosítása nem volt vagy azokat a kérelmező biztosítása nem fedezte,

f) természeti katasztrófa, káresemény miatti lakásfelújításhoz,

g) kerítés felújításához,

h) nyílászáró cseréhez,

i) festéshez,

j) belső felújításhoz.


(2) A támogatásra az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret szolgál. Ha az adott év költségvetésében ilyen keret nincs meghatározva, erre az évre támogatási kérelem nem nyújtható be, illetve költségvetési fedezet hiányában a kérelmet el kell utasítani.


(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a kérelem a következő évben ismét benyújtható.II. Fejezet


A támogatás feltételei, igénylése


5.  A támogatás feltételei


5. § (1) A kérelmező vagy házastársa (regisztrált élettársa), a kérelem benyújtásakor legalább 1 éve állandó hosszúvízi lakos.


(2) A kérelmező és/vagy házastársa (regisztrált élettársa) 5 éven belül nem részesült az önkormányzattól lakáscélú támogatásban.


(3) Az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.


(4) A felújítandó lakás a kérelmezők valamelyikének kizárólagos vagy közös tulajdonát képezi.


(5) A kérelmet a felújítást megelőzően kell benyújtani.6. A támogatást kizáró okok


6. § Nem nyújtható támogatás, ha a kérelmező és a vele együtt élő személy

a) a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent,

b) a kérelemmel érintett lakáson kívül más lakás tulajdonnal is rendelkeznek.7. A támogatás igénylése


7. § (1) A támogatási iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalba (továbbiakban: Hivatal) benyújtani.


(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) A kérelmező és vele együtt költöző családtagok jövedelméről szóló alábbi igazolásokat:

aa) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

ab) munkanélküli járadék esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

ac) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

ad) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,

ae) egyéb jövedelem esetében a kérelmező büntetőjogi felelősség vállalása melletti nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről.

b) A lakás 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapját.

c) E rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot.III. Fejezet


Döntés a támogatásról, nyilvántartás, adatvédelem


8. Döntés a támogatásról, a megállapodás megkötése a támogatás folyósítása


8. § (1) A támogatás mértékéről a képviselő-testület - a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig – a kérelem benyújtását követő képviselő-testületi ülésen dönt.


(2) A 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti jogcím esetén a támogatás mértéke legfeljebb 50.000 Ft, de nem haladhatja meg a lakás értékének 20 %-át.


(3) A 4. § (1) bekezdés a) – b), d) – j) pontok szerinti jogcímek esetén legfeljebb 30.000 Ft, de nem haladhatja meg a felújítás bekerülési költségeinek 20 %-át.


(4) A döntésről a kérelmező írásban kap értesítést. A támogatásban részesülő kérelmezővel a képviselő-testület döntése alapján a polgármester 30 napon belül a rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt.


(5) Amennyiben az aláírás a kérelmezőnek felróható okból az adott határidőn belül nem történik meg, úgy a támogatást elveszíti.


(6) A támogatás a megállapodás aláírását követő 30 napon belül kerül folyósításra hitelintézeten keresztül.


(7) A támogatásban részesített a támogatás összegét csak a megállapodásban rögzített célra használhatja fel.9. A megállapodásban foglaltak megszegésének következményei


9. § (1) A polgármester köteles a megállapodást az önkormányzat nevében azonnali hatállyal felmondani,

a) a Hivatal ügyintézőjének ellenőrzését követő 3 napon belül, ha a támogatásban részesített a megállapodás aláírását követő 1 éven belül a támogatás összegét nem használta fel a megállapodásban rögzített célra,

b) a tudomásszerzést követő 3 napon belül, ha a támogatott a kérelem elbírálásához valótlan adatot közölt, ezért jogtalanul jutott a támogatáshoz.


(2) Az (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a támogatás jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét egy összegben köteles a támogatott a felmondás közléstől számított 15 napon belül visszafizetni.


(3) Amennyiben a támogatásban részesülő a lakást 5 éven belül elidegeníti a támogatás jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni az önkormányzatnak.


  

10. Nyilvántartás, adatvédelem


10. § (1) A jegyző nyilvántartást vezet a támogatásban részesülőkről.


(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás évenkénti bontásban tartalmazza a támogatásban részesülők nevét, születési helyét, idejét, a támogatásról szóló képviselő-testületi döntés számát, az ügyiratszámot, a támogatás összegét, a támogatás célját és a támogatott ingatlan címét.


(3) A jegyző – jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a jogosultsági feltételek megállapítása érdekében a tudomására jutottak.IV. Fejezet


Záró rendelkezés


11. § (1) Ez a rendelet 2016. június 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2016. május 25.                    Máté-Botos Ivett                                                                 Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2016. május 26.


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.17 KB
2. melléklet
12.31 KB
3. melléklet
12.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!