nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010 (IX.10..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-10-02 - 2019-03-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010 (IX.10..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSÉRŐL

[2] Gyöngyöstarján Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) b) pontjára, illetve a 147. § (1) bekezdésére, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 7. § (1) bekezdésére, 57. § (1) c) pontjára, 62. §-ára, valamint 116. §-ára – az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § [11] (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat intézményeinél a gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottakra, 

b) a szociális étkeztetésben részesülőkre, 

c) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottaira, köztisztviselőire és határozatlan időre kinevezett munkavállalóira,

d) családi bölcsődében ellátottakra,

e) házi segítségnyújtásban ellátottakra,

f) kívülálló (vendég) étkezőkre.

(2) Szociális étkezést, gyermekétkeztetést és vendégétkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Konyha szervezeti egysége (továbbiakban: konyha) útján látja el.


2. §     
(1)   [8] A konyha köteles az étkeztetést az intézményi nyersanyagnorma alapján - az életkornak megfelelően kikalkulált kalória és tápanyagszükséglet figyelembevételével - az egészségügyi előírások betartásával biztosítani.
(2)    [2] A vendégétkeztetés kizárólag a gyermek, szociális, valamint a alkalmazotti étkeztetés biztosítása felett rendelkezésre álló szabad kapacitás alapján lehetséges. 
(3)    Amennyiben a konyha engedélyezett kapacitását a tényleges kihasználtság folyamatosan egy hónapon keresztül 10 %-kal meghaladja, úgy vendégétkeztetést szüneteltetni kell mindaddig, amíg a tényleges kihasználtság nem éri el az engedélyezett kapacitás értékét.
(4)    A (3) bekezdésben meghatározott szüneteltetés függetlenül attól, hogy a túllépés, illetve a kapacitás kihasználás engedélyezett számára való visszatérés időpontja mikorra esik, kizárólag teljes hónapra, illetve hónapokra vonatkozhat.
(5)    [5] A jelen rendelet 1. § hatálya alá tartozó személyek akkor jogosultak az ellátásra, ha a Konyha üzemel.


Intézményi élelmezési nyersanyagnorma


3. §    
(1)    [12] A Képviselő-testület az intézmények nyersanyagnormáit a következők szerint állapítja meg:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli)

60,63 Ft

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

193,70 Ft

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

60,63 Ft

4.

Családi bölcsőde (reggeli)

48,42 Ft

5.

Családi bölcsőde (tízórai)

32,29 Ft

6.

Családi bölcsőde (ebéd)

193,70 Ft

7.

Családi bölcsőde (uzsonna)

48,42 Ft

8.

Iskolai menza (csak ebéd)

283,46 Ft

9.

Iskolai napközi ellátás (reggeli)

94,49 Ft

10.

Iskolai napközi ellátás (ebéd)

283,46 Ft

11.

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

84,49 Ft

12.

Alkalmazottak ebéd

393,70 Ft

13.

Vendég  ebéd

393,70 Ft

14.

Szociális alapellátás keretén belüli étkezés (csak ebéd)

393,70 Ft


(2)    Az engedélyezett normákat éves átlagban be kell tartani.

(3)    A nyersanyagköltséget (normát) – az árváltozáshoz igazodva – az önkormányzat évente legfeljebb két alkalommal határozza meg.


Dolgozók munkahelyi étkeztetése


4. §    [9] Az 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó alkalmazásban álló személy a biztosított egy adag ebédre – az 5.§ (3) 9. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett – kizárólag akkor jogosult, ha az adott munkanapon munkavégzési kötelezettségének eleget tesz.


Térítési díj


5. §    
(1)    Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)    A gyermekétkeztetésben ellátottak térítési díjának megfizetésére a törvényes képviselő köteles. 
(3)    [12] Az intézményi térítési díj összege:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség

(Ft)

Felszámított rezsi (nettó)

Fizetendő nettó díj

Fizetendő bruttó díj (Ft)

%

forint

(Ft)

1.

Óvodai gyermekellátás

314,96

0

0

314,96

400

2.

Családi bölcsöde

322,83

0

0

322,83

410

3.

Iskolai menza (csak ebéd)

283,46

0

0

283,46

360

4.

Iskolai napközi ellátás

472,44

0

0

472,44

600

5.

Alkalmazottak ebéd

393,70

0

0

393,70

500

6.

Vendég ebéd

393,70

90

354,33

748,03

950


(4)    [12] A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

Fizetendő bruttó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén [13]

216,54

275

nyugdíjminimum 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

295,28

375

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

303,15

385

nyugdíjminimum 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

421,26

535

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén

389,76

495

nyugdíjminimum 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

507,87

645

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén

519,69

660

nyugdíjminimum 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással

637,80

810


(5)    A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás (étkeztetés) igénybevételének részletes szabályait a mindenkor hatályos szociális tárgyú központi jogszabályok, illetve Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának ugyanilyen tárgyú helyi rendelete határozzák meg.

(6)    A szolgáltatás igénybe vevőjének az 5. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott nettó térítési díjak valamint az arra számított mindenkori áfa mértékével növelt (bruttó) térítési díjat kell megfizetnie.

(7) [8] Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda családi bölcsődéjében ellátottak után a fizetésre kötelezett 240 Ft/nap gondozási díjat köteles fizetni. A gondozási díj mentes az ÁFA alól.

(8) [8] A családi bölcsődében ellátottak a napi négyszeri gyermekétkeztetésért az 5. § (3) 4. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni benntartózkodási órák mennyiségétől függetlenül. E rendelkezés alól kivételt képez, ha az ellátottnak nincs napi ellátása.

(9) [11] A házi segítségnyújtásban személyi gondozásban részesülők térítési díja

a) nyugdíjminimum 420 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 250 Ft/óra,

b) a nyugdíjminimum 420 %-a vagy a feletti, de 525 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 300 Ft/óra,

c) a nyugdíjminimum 525%-a vagy a feletti jövedelem esetén bruttó 350 Ft/óra.

(10) [11] A házi segítségnyújtásban szociális segítésben részesülők térítési díja

a) nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 350 Ft/óra,

b) nyugdíjminimum 300%-a vagy a feletti, de 420 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 400 Ft/óra,

c) a nyugdíjminimum 420 %-a vagy a feletti, de 525 %-át meg nem haladó jövedelem esetén bruttó 450 Ft/óra,

c) a nyugdíjminimum 525%-a vagy a feletti jövedelem esetén bruttó 500 Ft/óra.


5/A. §  [12] A fizetésre kötelezett a jelen rendeletben meghatározott személyi térítési díjat számla alapján havonta utólag köteles megfizetni átutalással vagy a számla mellé csatolt készpénzátutalási megbízással, készpénzbefizetési megbízással.


5/B.§[6]
(1)    A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható.
(2)    Iskolai gyermekétkeztetés esetében amennyiben a térítési díj tartozás az egyhavi térítési díjat meghaladja, az ellátást a Konyha felfüggeszti és tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető szociális ellátásokról.
(3)    Gyermekétkeztetés díjhátraléka csak abban az esetben engedhető el, ha a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.


5/C.§[6]
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés térítési díj hátralékának behajtásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés díjhátralékának elengedésével kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.


Záró rendelkezések


6. §    
(1)    [5] A Konyha élelmezésvezetője felel a jelen rendelet 2. § (1)-(4) bekezdésében, 3. § (1), (2) bekezdésében, foglalt előírások betartásáért.
(2)    [5] A Konyha élelmezésvezetője köteles a jelen rendelet 3. §, 5. § (3) bekezdésében meghatározott normákat, és díjakat betartani.
(3)    [5] A Konyha élelmezésvezetője élelmezési szabályzatot köteles készíteni, jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, amelyet a polgármester és a jegyző jóváhagy.
(4)    Ez a rendelet 2010. szeptember 13. napján lép hatályba.
(5)   [11]
(6)   [11]


[1]    A 11/2010. (IX. 10.) rendelet kihirdetve: 2010. szeptember 10. 
[2]    A 22/2010. (XII. 22.) rendelet kihirdetve 2010. december 22-én, hatályba lép 2011. január 1-jén.
[3]    A 19/2012. (IX. 7.) rendelet hatályos 2012. szeptember 8-tól.
[4]    A 27/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jétől.
[5]    Az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. április 1-jétől.
[6]    A 18/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.
[7]    A 16/2014. (XII. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2015. január 1-jén.

[8]    A 13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. január 1-jén.

[9]    A 4/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. április 1-jén.

[10]    A 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. május 30-án, rendelkezéseit a 2017. május havi teljesítésű számláknál is alkalmazni kell.

[11]    A 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. január 1-jén.

[12]    A 10/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. szeptember 1-jén.

[13]    A 11/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. október 2-án, de a 2018. szeptember havi étkezési térítési díjak megállapításánál már alkalmazni kell.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!