nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-30 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 29. §-a alapján, a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1.§


(1)     Jászfényszaru Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának rendelkezéseit a Jászfényszaru Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: Stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv), valamint településképi rendelet készítésének, vagy módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerinti partnerségi egyeztetésénél kell alkalmazni.

(2)     E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a)       Jászfényszaru Város teljes lakossága,

b)      valamennyi Jászfényszaru Városban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)       valamennyi Jászfényszaru Városban működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási közösség, valamint

d)      a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2.§


(1)     Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon (http://www.jaszfenyszaru.hu/) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett dokumentációk megjelenítésére, valamint a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) épületében, félfogadási időben lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére.

(2)     A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően, e rendelet 1. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és – szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a honlapon biztosított helyre, valamint helyez ki megtekintésre az Önkormányzati Hivatal épületében, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé e rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken.

(3)     A településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a partnerek tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik.3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja


3.§


(1)     A közzétett felhívás alapján a partnerek a (2) bekezdésben meghatározott határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a)       szóbeli észrevétellel a településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentum eljárásrendje szerint megtartott lakossági fórum során,

b)      írásos észrevétellel az Önkormányzati Hivatal címére (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) történő megküldéssel, vagy

c)       elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat hivatalos e-mail címére.

(2)     Az észrevételeket, javaslatokat:

a)       Koncepció, vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b)      településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése, vagy módosítása során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c)       ha lakossági fórum megtartására nem kerül sor, úgy a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül

írásos formában (papír alapon, vagy elektronikusan) lehet megtenni.

(3)     A beérkezett véleményeket az Önkormányzati Hivatal táblázatban összegzi. A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


4. §


(1)     A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot az Önkormányzati Hivatal megküldi a Koncepció, a Stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv, vagy a településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki tervezői választ ír, valamint szakmai javaslatot készít.

(2)     A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján az Önkormányzati Hivatal valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszokat.

(3)     Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázat feltöltésre kerül a Terviratok közé.

(4)     Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
5. Az elfogadott Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


5. §


(1)     Valamennyi elfogadott Koncepció, Stratégia, településrendezési eszköz, Kézikönyv, valamint településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül – rövid, közérthető összefoglaló kíséretében – feltöltésre kerül a település honlapjára, valamint az Önkormányzati Hivatal épületében megtekinthetővé válik.

(2)     A Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület készül. A felületre beérkezett vélemények évi egyszer kiértékelésre kerülnek.


6. Záró rendelkezések

6.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             ……………………………….                           ……………………………….

                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyzőE rendelet kihirdetve: Jászfényszaru, 2017. június 29.


             ……………………………….                      

                         dr. Voller Erika

                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!