nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-01 - 2017-06-07
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről

Enying Város Önkormányzata az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§ (1)-(2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli:


Általános rendelkezések1.§ E rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata illetékességi területén házasságot kötő, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő természetes személyekre, továbbá az Enyingi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre és közreműködő személyekre terjed ki.


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában


a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadás és házassági évforduló;


b) hivatali helyiség: Enying Város Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. szám alatti tanácsterem);


c) hivatalos munkaidő: az Enyingi Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 2. függeléke a hivatal munkarendjével kapcsolatos jegyzői utasítás;


d) alapszolgáltatás: házasságkötés esetén az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 28.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása, a 30.§ szerinti aláírási eljárás, valamint a házasságkötési lap átadása, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 40.§ (1)-(3) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása, a 42.§ (1) bekezdés szerinti aláírási eljárás, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap átadása;


e) többletszolgáltatás: minden, a 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatáson felüli szolgáltatás, amit a felek a szertartás során igénybe vesznek. A többletszolgáltatás biztosításához szükséges anyagokról (pl. a pezsgő, a szülői köszöntéshez szükséges virág) a felek gondoskodnak. Többletszolgáltatás az előzőeken túlmenően az, általánosnak tekinthető szolgáltatástól jelentősen eltérő, a szertartás során nagyobb helyet, különleges eszközöket, nagyobb létszámú személyzetet, az anyakönyvvezető számára különleges felkészülést igényelő szolgáltatás.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai3. § (1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16:00 – 19:00 óráig, pénteki napon 13:30 órától 19:00 óráig, szombati napon 9:00 – 19:00 óráig terjedő időszakban tartható.


(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és a házasságkötési lap megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény anyakönyvi lebonyolítására való alkalmasságáról.


(3) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.


(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.


(5) A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események engedélyezését e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.


(6) A jegyző a házasság hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli megkötését, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli megtartását kizárólag Enying város közigazgatási területén engedélyezi akkor, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ (3) bekezdés a), b) és c) pontjában vagy a 32.§ (3) bekezdés a), b), c) pontjában foglalt feltételek teljesítését vállalják. A b) pontban meghatározott feltételt kizárólag oly módon lehet teljesíteni, hogy az anyakönyvvezetőt minden esetben kíséri a polgármesteri hivatal másik hivatalos személye. A szállítással kapcsolatos költséget a felek kötelesek megfizetni.


Anyakönyvi esemény szolgáltatásaiért fizetendő díjai4.§ (1) A házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése térítésmentes, ha a szertartásra a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben kerül sor és a felek csak az alapszolgáltatást veszik igénybe. 


(2) A Polgármesteri Hivatal térítésmentesen biztosítja:


a) házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiséget, ünnepi beszédet és hanghordozóról történő zeneszolgáltatást;


b) névadás és házassági évforduló esetén a helyiséget, ünnepi beszédet és a díszes kivitelű emléklapot.


(3) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – bruttó 10.000,- Ft, azaz tízezer forint díjat kell fizetni.


(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért bruttó 5.000,- Ft, azaz ötezer forint díjat kell fizetni az önkormányzat részére.


(5) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotának fennállása esetén az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő megtartása díjmentes.


(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott díjat Enying Város Önkormányzata házipénztárába kell befizetni és az erről szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi eseményt megelőző, legkésőbb 5. napon be kell mutatni, aki az erről készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Polgármesteri Hivatal készpénzben visszafizeti.


(7) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


Az anyakönyvvezető és a közreműködő személy díjazása5.§ (1) Hivatali munkaidőn kívül lebonyolított anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt – kivéve a 4.§ (5) bekezdésében szabályozott esetet – anyakönyvi eseményenként bruttó 6.000,- Ft, azaz hatezer forint illeti meg, a házasságkötésnél közreműködő személyt bruttó 4.000,- Ft, azaz négyezer forint illeti.


(2) A díjazás kifizetése havonta utólag történik.


Záró rendelkezések6.§ (1) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet szabályait a hatályba lépésének napjától a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
                            Pődör Gyula                                            Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

                            polgármester                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
21.23 KB
2. melléklet
13.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!