nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020 (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-10-14 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020 (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Gyöngyösoroszi Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2006. (II. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében és 41. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi hatáskörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal,  Heves Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-védelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörében eljáró Egri Járási Hivatala, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, tűzvédelmi, polgári védelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, honvédelemért felelős miniszter, kulturális örökség védelméért felelős miniszter, vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Heves Megyei Önkormányzat;

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2019. (I. 23.) sz. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A Gyöngyösoroszi Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2006. (II. 31.) sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete – a TRT-03 rajzszámú „beépítésre nem szánt területek szabályozási terve” c. tervlapra vonatkozóan - az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.Melléklet Gyögyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29.)ÖK. rendeletéhez
866.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!