nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.

Galgaguta Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelete

A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § Az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetősége függvényében, a tárgyévi költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott összeg erejéig támogatást nyújthat lakásvásárlás, lakásépítés céljára a jelen rendeletében foglaltak szerint.

2. § A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3. § A rendelet hatálya azokra a magánszemélyekre terjed ki, akik kérelmük benyújtását megelőző 5 évben Galgaguta községben állandó lakóhellyel rendelkeztek és a támogatást Galgaguta belterületén fekvő lakóház-ingatlan vásárlására, építésére kérik.

II. fejezet


Részletes rendelkezések


4. § Támogatás csak olyan lakás vásárlására adható, amely

b) beköltözhető,

c) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.

5. § A támogatás iránti kérelmet utólag,

a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

b) lakásépítés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől 30 napon belül

lehet benyújtani.

6. § Egy lakóház-ingatlanra maximum egy lakásvásárlási/lakásépítési támogatás nyújtható be, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

7. § A támogatást a Ptk. 6:47. §-ában meghatározott, az igénybevétel napjától felmerült kamattal növelten egy összegben kell visszafizetni az önkormányzat részére, ha a támogatásban részesülő:

a) a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül elidegeníti a lakást;

b) valótlan adatok közlésével indokolatlanul jutott a támogatáshoz, és annak igénybevételétől számított 5 év még nem telt el; vagy

c) a támogatást bizonyíthatóan más célra használta fel és annak megállapításától 5 év még nem telt el.

8. § A támogatás lehetőségét az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetősége függvényében minden évben elérhetővé teszi.

9.§ A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) lakásvásárlás esetén a vásárlással érintett lakás hiteles tulajdoni lapját, a hiteles, ügyvéd által ellenjegyzett, szárazbélyegzővel ellátott 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés egy példányát

b) lakásépítés esetén az érvényes, jogerős használatbavételi engedélyt, a lakásépítéssel érintett ingatlan hiteles tulajdoni lapját

c) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kérő vagy családja a rendeletben szabályozott támogatásban korábban már részesültek e.

10. § (1) Amennyiben a támogatás elbírálásához az szükséges, a támogatást kérő 15 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívható fel. A hiánypótlás során a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

(2) Amennyiben a támogatást kérő a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a támogatás nyújtásáról a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, illetve a kérelmet el lehet utasítani.

11. § (1) A támogatás nyújtásáról az önkormányzat képviselő-testülete mindenkori költségvetési lehetősége függvényében a kérelem benyújtását követő testületi ülésen dönt.

(2) A támogatás összegét a képviselő-testület a benyújtott igények és a mindenkori költségvetési lehetősége függvényében, a tárgyévi költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott összeg erejéig, annak figyelembevételével egyedileg határozza meg.

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 100.000 Ft lehet.

(4) A támogatásra nem jogosult kérelmek, valamint a tárgyévi költségvetési rendeletben erre a célra meghatározott összegen felüli kérelmek elutasításra kerülnek, az elutasításról a képviselő-testület dönt.

12. § A képviselő-testület a támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizheti.


III. fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 21/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

       Agócs Gábor                                                                 Dr. Bata Ákos

       polgármester                                                                     jegyző                                     
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!