nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének 12/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-30 - 2015-05-31
Dudar Község Önkormányzata képviselő testületének 12/2014 (XI.28..) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Dudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Alaptörvény” 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1§ (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Dudar Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy a szociális rászorultság szabályainak, az igénylés részletes feltételeinek meghatározásával Dudar településen élők részére lehetővé tegye a szociális célú egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma igénybevételét, a támogatás nyújtását.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Dudar közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. §(1) Az önkormányzat a jogosultsági feltételek fennállása esetén, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként, legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosíthat a rászoruló személynek.


(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:


a.) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti


aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család,


a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b.) aki kérelmét olyan ingatlanban lakva nyújtja be, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete


4(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalmú kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2015. február 11. napjáig lehet a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani


(3) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül dönt, és a Képviselőtestület következő rendes ülésén arról beszámol.


(4) A döntést követő 3 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított 693.420..-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 49.530. Ft összegű saját forrás. A támogatás összege nem tartalmazza a szállítás költségét, amely az önkormányzatot terheli. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. fejezet

Záró rendelkezések


6 § Ezen rendelet 2014. november 30. napján lép hatályba, és 2015. május 31. napján hatályát veszti.
    Tóth Edina Kitti sk.                           Szafner József sk.

polgármester                                      jegyzőA rendelet kihirdetve:

Dudar, 2014. november 28.                 Szafner József sk.

                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
24.59 KB
2. számú melléklet
7.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!