nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-31 - 2013-09-01
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Uraiújfalu község Önkormányzat képviselő-testülete az Alapörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:                                                                   1.§.


Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.( II.15.) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban rendelet ) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


                                                                     

                                                                      2.§.


A Rendelet 2.§.(1) – ( 2 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat  önkormányzati szinten összesített 2013. évi

     költségvetési kiadási és bevételi  főösszegét  126.766.000 Ft –ban  állapítja meg.(2)  Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként :

      a.)működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     35.420 e Ft

           amelyből

           aa.) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 2.184 e Ft

           ab.) helyi önkormányzatoktól                                       30.469 e Ft

           ac. Munkaügyi központtól                                                 531 e Ft

           ad.) fejezeti kezelésű előirányzatból                                2.236 e Ft

      b.) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          32.744 e Ft   

      c.)közhatalmi bevétel                                                                                 35.666 e Ft                   

      d.) intézményi működési bevétel                                                               14.671 e Ft

      g.) kölcsöntörlesztésből                                                                                   265 e Ft

      h.) előző évi pénzmaradvány                                                                        8.000 e Ft


3.§


A Rendelet 2.számú mellékletet helyébe a 2.melléklet lép.4.§


A Rendelet 3.§ ( 1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : (1)Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési kiadásai  kiemelt előirányzatonként:

  a.) működési költségvetés                                                                 126.766  e Ft

      aa.) személyi jellegű kiadások                 53.484 e Ft

      ab.) munkaadókat terhelő járulékok       13.486 e Ft

      ac.) dologi kiadások                                 40.322 e Ft

      ad.) társadalom és szoc.pol juttatások     11.277 e Ft

      ae.) egyéb működési célú kiadások           8.197 e Ft


5.§A Rendelet 3.számú mellékletet helyébe a 3.melléklet lép.


6.§


A Rendelet 6.§. ( 1 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az 5.számú mellékletben részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg :

a.) átlagos statisztikai állományi létszám : 25 fő

b.) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 29 fő


7.§


A Rendelet 5.számú mellékletet helyébe a 4.melléklet lép.


8.§


A Rendelet 8.§ -a az alábbi ( 9) – ( 12) bekezdésekkel egészül ki:


( 9 ) A képviselő- testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési főösszegét 4.255 ezer forintban állapítja meg.

( 10 ) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési bevételi kiemelt  előirányzatonként

a.) irányító szervtől kapott támogatás        4.255 ezer  Ft


(11) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a.) működési költségvetés

     aa.) személyi jellegű kiadások              2.475 ezer Ft

     ab) munkaadókat terhelő kiadások          633 ezer Ft

     ac.) dologi kiadások                              1.147 ezer Ft


(12) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetését a 5.melléklet tartalmazza.


( 13 ) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg :

  1. átlagos statisztikai létszám : 1 fő
  2. az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 4 fő


9.§


A Rendelet az 5.melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.10.§


Ez a rendelet 2013.szeptember 1-én lép hatályba , és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti .


Uraiújfalu , 2013.augusztus 29.
                                                     Vargyai Vilmos                      Dr. Husz Norina

                                                       polgármester                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
20.24 KB
2. melléklet
25.92 KB
3. melléklet
24.11 KB
4. melléklet
25.71 KB
5. melléklet
21.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!