nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-02 -tól
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016(XII.1.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Pusztafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


E rendelet hatálya Pusztafalu község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott élő állampolgárokra terjed ki.


A támogatás igénylésének feltételei

  1. §


(1)  Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki

           a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy

           b) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult,

           c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2)  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - tűzifát- biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Pusztafaluban élő lakos számára, aki

a)  rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

b)  három és annál több gyermeket nevel, vagy

c)  öregségi nyugdíjas, vagy

d)  egyedül élő, vagy

e)  egyéb indok alapján szociálisan rászoruló.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.


(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra szociális tűzifa támogatás nem igényelhető.


A támogatás igénylésének menete

  1. §


(1) A rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelmet lehet a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztafalu Ügyfélszolgálatán benyújtani.


(2) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről határozattal dönt.


(3) A döntést követő 30 napon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, melyet az önkormányzat térítés nélkül biztosít.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(5) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a rendeletben meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.


(6) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 781.050,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás.


Záró rendelkezések

  1. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. április 30. napján hatályát veszti.


       

Pusztafalu, 2016.12.02.               Takács Viktor                                                                dr. Bényei Norbert

               polgármester                                                                          jegyzőZáradék:

Jelen rendeletet 2016. december 1. napján kihirdettem.


                                                                                                    dr. Bényei Norbert

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!