nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testület
Hatályos:2015-05-28 - 2019-05-30
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testület
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(02.21) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1 mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


3. § [1](1)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését

a) 87.829 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

b) 92.680 ezer Ft tárgyévi kiadással,

c)   4.851 ezer Ft pénzmaradvánnyal,


 (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét közfoglalkozottak nélkül 6   főben állapítja meg.3 § (3)[2] Az önkormányzat összesített működési bevételei és kiadásai

a) a működési célú bevételt

87.829 ezer Ft-ban

b) a működési pénzmaradványt

4.851  ezer Ft-ban

c) a működési célú kiadásokat

92.680 ezer Ft-ban

ebből


ca) a személyi juttatások kiadásait

24.974  ezer Ft-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat

  5.071 ezer Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat

25.358 ezer Ft-ban

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait

  7.401 ezer Ft-ban

ce) a működési célú céltartalékot

  3.562 ezer Ft-ban

cf) Működési célú támogatások áh. belülre

     712 ezer Ft-ban

cg) Működési célú támogatások áh. kívülre

  1.931 ezer Ft-ban


3. § (4)[3] Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei és kiadásai

a) a felhalmozási célú bevétel

23.861  ezer Ft-ban

aa)felhalmozási célú állami támogatás 

20.976  ezer Ft-ban

ab)egyéb felhalmozási célú bevétel

2.885 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási pénzmaradványt

   522 ezer Ft-ban

c) felhalmozási célú kiadást                                                           25.020 ezer Ft-ban

ebből:

ca) a felhalmozási kiadások összegét                                    22.570 ezer Ft-ban

cb) a felhalmozási célú céltartalékot                                              0 ezer Ft-ban


Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet 3.  4. és 5. mellékletek tartalmazzák.(2) A likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető 1.200 ezer Ft likvid hitelkeret felvételét hagyja jóvá . (3) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti és ellátandó  kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2014. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre (4) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat 10 és a 17. melléklet, a szociálpolitikai kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.


Általános és céltartalék


8. § (1)[4] Az Önkormányzat céltartalékát 3.562 ezer Ft összegben állapítja meg.(2)[5] a Képviselő-testület

a) 1.832 ezer Ft általános működési

b) 1.730 ezer Ft általános fejlesztési céltartalékot állapít meg.9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat nem tervezett.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

 1.  a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg,
 2.  az éves beszámolót tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Képviselő-testületet tájékoztatja.(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12.§ (1) A Képviselő testület a Polgármester által történő forrásfelhasználását a Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás vonatkozásában az értékhatárt 200 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Pénzügyi Osztályvezető végzi.


13.§ A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.14. §(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.(2)  Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12 §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.15.§ (1)A képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, ha szükséges elszámolási kötelezettség előírásával.  (2)Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.  (3)Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.  (4)A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a képviselő testület dönt.


  16. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
  17 § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.  18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.


  A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai


  19.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt.  (2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.  (3) A költségvetési szerv az előző év (évek) pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, kezdeményezheti az előirányzat módosítást a képviselő-testületnél  (4) Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, folyó évi költségvetés terhére is rendelkezhet.  (5) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet.  (6) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a képviselő testület  (7) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

  a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

  b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

  1. saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.


  (8) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi  bevételek kivételével csak a képviselő testület előzetes engedélyével használhatók fel.  (9) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.  (10) Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a Pénzügyi Osztály által kialakított melléklet alkalmazásával.     (11) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.  (12) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet.  (13) Az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.  (14) A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.  (15) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.


  Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


  20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.  (2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.  (3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.  (4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.  (5) A költségvetési szervek létszámát  a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.  (6)A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.  (7)Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél

  a) közalkalmazottak éves cafetéria juttatásait étkezési hozzájárulás formájában bruttó 82 000 Ft

  b) munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásait bruttó 163000Ft

  c) köztisztviselői jogviszony alapján foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásait bruttó 200000Ft

  állapítja meg.


  21.§ (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

  a)Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

  b)A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

  c) szerződéskötés feltétele, hogy

  ca) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

  cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.  (2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.  (3) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.  (4) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

  a) az ellátandó feladatot,

  b) a díjazás mértékét,

  c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

  d) a szerződés időtartamát,

  e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

  f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


  Követelések


  22.§. (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

  a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

  egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

  b) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a

  c) követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

  d) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.


  23. § (1)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Tési Közös Önkormányzati Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  a)  készpénzfizetési számlák,

  b) vásárlási előleg, ellátmány,

  c) munkavállalók illetmény előlege,

  d) munkavállalók utazási költségtérítése,

  e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

  f) közcélú dolgozók munkabére,

  g) segélyek,

  h) térítési díjak visszafizetése.

  i) eseti megbízási díjak  Záró rendelkezés


  24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014-es költségvetési év egészére kell alkalmazni.
              Berki Józsefné                                               Szabó Zsuzsanna

               Polgármester                                                              jegyző

  [1]

  A rendelet szövegét a 5/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015.05.28.-tól

  [2]

  A rendelet szövegét az 5/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.28.-tól

  [3]

  A rendelet szövegét az 5/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.28.-tól

  [4]

  A rendelet szövegét az 5/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.28.-tól

  [5]

  A rendelet szövegét az 5/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.05.28.-tól


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  2/2014.(02.21) önkormányzat rendelet 1 melléklete
  20.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 2 melléklet
  24.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 8 melléklet
  22.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 9 melléklet
  24 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 11 melléklet
  22.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 13 melléklet
  21.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 15 melléklet
  21 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 17 melléklet
  22.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 18 melléklet
  21 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 19 melléklet
  21.5 KB
  2/2014(02.21) önkormányzati rendelet 20 melléklet
  27.5 KB
  3. sz. melléklet
  54 KB
  4. sz. melléklet
  38 KB
  5. sz. melléklet
  37 KB
  6. sz. melléklet
  31.5 KB
  7. sz. melléklet
  38.5 KB
  10. sz. melléklet
  56 KB
  12. sz. melléklet
  38.5 KB
  14. sz. melléklet
  28 KB
  16. sz. melléklet
  30 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!