nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-14 - 2015-08-28
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei


2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73 746 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. működési bevételek                                                                49 518 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről            45 486 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                  3 820 ezer forint     

működési bevételek                                                                       212 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                 

 1. felhalmozási bevételek                                                              7 580 ezer forint                                                            

felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről                                                                                               0

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                             7 500 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             80 ezer forint                   

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                  66 036 ezer forint

személyi juttatások                                                                     26 636 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                       5 293 ezer forint

dologi kiadások                                                                          18 295 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         5 849 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                     9 963 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                               7 710 ezer forint

beruházások (jelenleg nem tervez, de élni kíván az új pályázati lehetőségekkel)            0

felújítások                                                                                    7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  210 ezer forint


5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                16 648 ezer forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                        7 500  ezer forint

(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképességének megőrzésére)

költségvetési maradvány                                                               9 148  ezer forint

                                    ebből: működési maradvány                                  9 148  ezer forint

           felhalmozási maradvány                                     0                                                                              

6. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg.


3. Az önkormányzat saját költségvetése


11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 73 736 ezer forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 1. működési bevételek                                                               49 518 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről           45 486 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                 3 820 ezer forint

működési bevételek                                                                     212  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                            

 1. felhalmozási bevételek                                                             7 580 ezer forint      

felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről                                                                                             0

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevétel                                 7 500 ezer forint                                  

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             80 ezer forint                             


13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                     51 901 ezer forint

személyi juttatások                                                                       18 566 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                         3 096 ezer forint

dologi kiadások                                                                            14 427 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          5 849 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                      9 963 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                                  7 710 ezer forint         

beruházások                                                                                           0

felújítások                                                                                      7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     210 ezer forint


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                               16 638 ezer forint

hitel, kölcsön felvétele                                                                 7 500 ezer forint

költségvetési maradvány                                                              9 138 ezer forint

 1. finanszírozási kiadás                                                                14 125 ezer forint

irányító szervi támogatás                                                            14 125 ezer forint


15. § Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 1. melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg.


4. Az önkormányzat Herencsényi Napsugár Óvoda költségvetési szervének költségvetése


18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 14 135 ezer forintban állapítja meg.


19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                  14 135 ezer forint

személyi juttatások                                                      8 070 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                       2 197 ezer forint

dologi kiadások                                                           3 868 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               0 ezer forint

       

20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel

irányító szervi támogatás                                            14 125 ezer forint

       költségvetési maradvány                                                    10 ezer forint

               ebből: működési maradvány                                      10 ezer forint


21. § A Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 2. melléklet tartalmazza.

22. § A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.


                       5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

24. § Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

25. § Jelen rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a képviselő-testület hatásköre.

26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

27. § Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 200. 000 forint értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

28. § A polgármester 500. 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

29. § Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv vezetője a saját költségvetési előirányzata terhére 200. 000 forint alatti kis értékű eszközök beszerzése vonatkozóan kötelezettséget vállalhat.

30. § A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően -  38. 650 forint.

31. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 forint/év/köztisztviselő.

32. § A képviselő-testület a középfokú és a felsőfokú köztisztviselők részére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján –  20 % illetménykiegészítést állapít meg.


6. Záró rendelkezések


33. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


34. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2015. január 1. napjától – visszamenőlegesen – kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
212.65 KB
1.1. melléklet
212.75 KB
1.2. melléklet
267.85 KB
2. melléklet
185.18 KB
3. melléklet
193.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!