nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-05-30 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2015 (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a talajterhelési díjról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontja, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.    A talajterhelési díjjal kapcsolatos befizetési szabályok


1.     § A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 62000026-11015235 számla javára fizeti meg.


2.    A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási szabályok


2.     § 
(1)    Az önkormányzati adóhatóság részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról.
(2)    A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(3)    A talajterhelési díj fizetésére kötelezett  kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.


3.    Díjkedvezmények, mentességek


3.     § 
(1) A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki a bevallás tárgyát képező év december 31. napjáig betölti a 70. életévét és egyedülálló.
(2) [2] A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, ahol az ingatlanon csak épületen kívüli ivóvízvételi hely található.
(3) 50 %-os talajterhelési díjkedvezményben részesül a kibocsátó, aki a bevallás tárgyát képező évben családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelt.

(4) [2] A kibocsátó mentesül a víziközmű-szolgáltató által igazolt vízmennyiség utáni talajterhelési díj megfizetése alól, melyet a víziközmű meghibásodása miatt nem a kibocsátó használt fel.
(5) [2] A kibocsátó bevallásához csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot az őt önkormányzati rendelet alapján megillető kedvezményekről és mentességekről, valamint csatolja a nyilatkozatot alátámasztó, önkormányzati adóhatóság rendelkezésére nem álló bizonyítékokat.


4.    Záró rendelkezések


4.     § A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


5.     § (1) Hatályát veszti
a)    a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 30.) számú rendelet,
b)    a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.30.) rendeletének módosításáról szóló 19/2005. (XII. 9.) számú rendelet,
c)    a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 33. §-a.
(2) Az (1) bekezdéssel hatályon kívül helyezett rendeleteket a 2015. évre vonatkozó bevallásoknál alkalmazni kell.


[1] A 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.

[2] A 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2017. május 30-án, a 2017. január 1-jét követően benyújtott bevallásokra is alkalmazni kell.1. melléklet a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez [2]


NYILATKOZAT

önkormányzati rendelettel talajterhelési díjból biztosított kedvezményekről, mentességekről


I. A díjfizető (kibocsátó):


Neve:


Születési helye, ideje:


Anyja születési családi és utóneve:


Adóazonosító jele / Adószáma:


Statisztikai számjele:


Lakóhelye / Székhelye:


Levelezési címe (ha eltérő):


Telefonszáma:

e-mail címe:


II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:


Címe:


Helyrajzi száma:III. A bevallás IV.4. pontja szerinti, mentes vízmennyiség:


Ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség (csatolandó a közműszolgáltató igazolása az elszivárgott vízmennyiségről)

m3


IV. A bevallás IV.9. pontja szerinti díjkedvezmény:


Családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel: 50%-os díjkedvezmény

Ft

Egyedülélő, aki a tárgyév január 1. napjáig betölti a 70. életévét (100%-os díjkedvezmény, beírandó a bevallás IV. 8. pontja szerinti összeg)

Ft

az ingatlanon csak épületen kívül található ivóvízvételi hely (100%-os díjkedvezmény, beírandó a bevallás IV. 8. pontja szerinti összeg)

Ft


Kelt, ……………………………………, 20…. év …………………. hónap ……….. nap


…………………………………………

kibocsátóMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!