nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2018 (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-27 - 2018-07-02
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2018 (I.26.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőknek 2018. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


Illetménykiegészítés


2. § A Hivatalnál valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletményének 20 %-a. 


3. § A Hivatalnál és valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletményének 30 %-a.


Juttatások, támogatások


4. § (1) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások biztosíthatók:

                   a)  Illetményelőleg, ami visszatérítendő,

                   b)  Rendkívüli segély,

                   c)  Szemüveg, kontaktlencse készítés díjához történő hozzájárulás.

          (2)     Az (1) bekezdés szerinti juttatások iránti - a jogosult által előterjesztett - kérelmet köztisztviselő esetén a jegyző, polgármester esetén - a képviselő-testület munkáltatói jogkörében eljárva - az alpolgármester bírálja el.

          (3)     A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait köztisztviselő esetén a jegyző állapítja meg, a polgármester esetén a köztisztviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


Bankszámla-hozzájárulás


5. § (1) A köztisztviselőt évi bruttó 12.000 Ft bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melyet november 5. napjáig kell kifizetni a köztisztviselő részére.

(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányos része jár.Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


(2) Hatályát veszti a 2/2013.(I.31.) számú, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelete. 


Tiszacsege, 2018. január 26.                                                           Szilágyi Sándor                                                dr. Bóné Mónika

                                                             polgármester                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!