nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-27 - 2018-09-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Ebes községi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


  1. §.

A rendelet hatálya kiterjed:

                  a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

                  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.


  1. §.


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


  1. §.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 844.873 eFt, valamint összevont kiadási főösszegét 844.873 eFt-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 826.403 eFt.

(3) A polgármesteri hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71.211 eFt.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 55.183 eFt.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 144.894 eFt.

(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előírányzatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 100,75 főben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(11) A nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási tervet a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(14) A közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(15) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza

(16) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.


Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai


  1. §.


(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

         Intézményi működési bevételek                                              88.730 eFt

         Önkormányzat sajátos működési bevételei                            406.226 eFt

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                    80.330 eFt

         Támogatások, kiegészítések                                                   158.143 eFt

         Támogatás értékű bevételek                                                    14.070 eFt

         Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                      3.904 eFt

         Működési célú átvett pénzeszközök                                          5.000 eFt

         Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele                               70.000 eFt

         Finanszírozási bevételek                                                                   0 eFt

        

  

       2.) Kiadások

          Működési kiadások                                                               273.618 eFt

          Felhalmozási célú kiadások                                                  275.034 eFt

          Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.                        252.818 eFt

          Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             4.933 eFt

   Általános tartalék                                                                     20.000 eFt


(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

   Intézményi működési bevétel                                                      800 eFt      

         Önkormányzati támogatások                                                   70.411 eFt


      2.) Kiadások

        Működési kiadások                                                                  71.011 eFt

        Felhalmozási célú kiadások                                                          200 eFt


(3) Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


  1.) Bevételek      

         Intézményi működési bevételek                                              12.757 eFt

         Önkormányzati támogatások                                                   42.426 eFt


      2.) Kiadások

        Működési kiadások                                                                  55.183 eFt

        Felhalmozási célú kiadások                                                              0 eFt


 (4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


     1.) Bevételek   

     Intézményi működési bevételek                                                    4.913 eFt

    Önkormányzati támogatás                                                          139.981 eFt

   

    2.) Kiadások

    Működési kiadások                                                                    144.444 eFt

    Felhalmozási célú kiadások                                                              450 eFt


       Költségvetési tartalék5. §


(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint az évközbeni jutalmazásra, többletfeladatok ellátására 20.000 eFt tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot saját hatáskörben tartja meg.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését - ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.

(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.

(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


7. §


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


8. §


Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


9. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


  1. §.


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.

(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.

(3) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.Záró rendelkezések


11.§.


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
7.71 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!