nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2017 (III.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-09 - 2018-05-30
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2017 (III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét 449.088.062 Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 378.601.104 Ft


a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről                                      191.771.218 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                       29.950.000 Ft

c) működési bevételek                                                                         34.477.460 Ft

d) finanszírozási bevételek                                                                  118.252.426 Ft

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                               4.150.000 Ft(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 362.756.510 Ft


a) személyi juttatások kiadásai                                                        116.275.720 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                    24.342.149 Ft

c) a dologi kiadások                                                                          77.041.084 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      15.027.000 Ft

e) működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre                                          1.666.800 Ft

f) működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre                                           3.417.000 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    6.617.872 Ft

h) működési tartalék                                                                              116.459 Ft

i) intézményfinanszírozás.                                                                118.252.426 Ft(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei                        70.486.958 Ft


a) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele             5.000.000 Ft

b) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       7.200.000 Ft

c) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele               58.286.958 Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai                         86.331.552 Ft


a) beruházások                                                                         30.305.565 Ft

b) felújítások                                                                             41.494.424 Ft

c) fejlesztési tartalék                                                                  14.023.563 Ft


Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.


 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.Általános és céltartalék


8. § (1) Az Önkormányzat általános tartalékát 116.459 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 14.023.563 Ft- ban állapítja meg.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (18. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.


(3) Öskü Község Önkormányzata 2017. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


Az előirányzatok módosítása


11. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.


(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.


(4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


 (5) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.


(6) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre.


(7) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.


(9) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában vezeti.


(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.


(5) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.


13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.Záró rendelkezés17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                   Ángyán Tamás                                                                 Borteleki Istvánné

                     polgármester                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
9.66 KB
2. melléklet
12.94 KB
3. melléklet
16.34 KB
4. melléklet
12.84 KB
5. melléklet
12.59 KB
6. melléklet
14.13 KB
7. melléklet
13.89 KB
8. melléklet
11.97 KB
9. melléklet
13.61 KB
10. melléklet
14.77 KB
11. melléklet
11.78 KB
12. melléklet
13.98 KB
13. melléklet
11.59 KB
14. melléklet
11.46 KB
15. melléklet
13.91 KB
16. melléklet
12.05 KB
17. melléklet
12.06 KB
18. melléklet
11.21 KB
19. melléklet
12.75 KB
20. melléklet
11.84 KB
21. melléklet
13.49 KB
22. melléklet
9.89 KB
23. melléklet
15.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!