nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 - 2019-08-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó egyedülálló, 70. életévét betöltött természetes személy ingatlanhasználó. A kedvezmény a közszolgáltatás keretében igénybe vett, legfeljebb 60 literes nagyságú gyűjtőedény esetén érvényesíthető.”


2. §


Az R. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.


3. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép


4. §


(1) Ez a rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. május 22.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
18.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!