nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-27 - 2020-10-13
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási címmel rendelkező természetes személyekre, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdéseiben, valamint a 7. (1) bekezdésében meghatározott személyekre.


2. § E rendelet által szabályozott ellátások megállapítására irányuló eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az Szt., valamint a végrehajtásukra kiadott kormány és miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. § [1] A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyen hatáskörét a polgármesterre ruházza az alábbi szociális ellátások tekintetében:


 1. természetbeni települési támogatás
 2. települési támogatás
 3. rendkívüli települési támogatás
 4. méltányossági települési támogatás
 5. köztemetés
 6. étkeztetés


4. § Jelen rendeletben használt jövedelem, család, egyedülélő, illetve egyedülálló fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


I. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások


2. Természetbeni települési támogatás


5. § [2] A polgármester természetbeni települési támogatást nyújt a szociális alapszolgáltatások köréből a házi segítségnyújtás (a továbbiakban: szociális alapszolgáltatás) igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megfizetéséhez, a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő személy részére.


6. § [3] A természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


7. § [4] (1) A polgármester a szociális alapszolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj összegének megfizetéséhez 5. 000 forint természetbeni települési támogatás állapít meg.


(2) A megállapított természetbeni települési támogatás összegének kifizetése a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által Herencsény Község Önkormányzata nevére kiállított számla alapján minden hónap 15. napjáig átutalással történik.


8. § [5] A polgármester a természetbeni települési támogatásra való jogosultságot egy évre állapítja meg.


9. § [6] A természetbeni települési támogatásra való jogosultság kezdő hónapja a kérelem benyújtásának hónapja.


3. Települési támogatás


10. § [7] A polgármester az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít meg. Települési támogatás biztosítandó gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlásához, betegséghez, kórházi ápoláshoz, téli tüzelőanyag vásárláshoz, felhalmozott közüzemi számlatartozás mérsékléséhez.


11. § Települési támogatásra jogosult az a kérelmező akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregség nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át, egyedülálló esetén a 200 % - át.


12. § A települési támogatás legkisebb összege 5. 000 forint, legmagasabb összege 20. 000 forint.


13. § A települési támogatás a jogosult családjában évente négy alkalommal állapítható meg.


3/A. Rendkívüli települési támogatás


14. § [8] (1) A polgármester az Szt. 45. § (3) - (4) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást állapít meg, figyelemmel az Szt. 7. § - ában meghatározott kötelezettségére.


(2) [9]Rendkívüli települési támogatás biztosítandó különösen halálesethez, káresemény elhárításához, gyermekszületéshez, óvodakezdéshez, iskolakezdéshez, lakásvásárláshoz.


(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványok kell benyújtani.


(4) A rendkívüli települési támogatás összege – a 15 – 18/A. § - ban foglalt kivételével -  5. 000 forint, legmagasabb összege 20. 000 forint.


15. § (1) Halálesethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: temetési települési támogatás) jogosult az kérelmező, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.


(2) A temetési települési támogatás összegét 20. 000 forintban kell megállapítani.


16. § (1) [10] Az óvodakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel óvodakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: óvodakezdési települési támogatás) jogosult


a) az óvodai nevelést megkezdő gyermek, az óvodai felvételt követően, továbbá


b) [11]a 2020/2021 – es óvodai nevelési évben aktív óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek.


(2) Az óvodakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám nyújthatja be.


(3) [12]Az óvodakezdési települési támogatás összegét gyermekenként 30 000 forintban kell megállapítani.


(4) [13] Az óvodakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem


a) a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermek esetében az óvodai felvételről szóló döntés közlését követően,


b)  [14]a 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek esetében 2020. szeptember 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig nyújtható be.


17. § (1) [15]Az iskolakezdéssel járó költségek és az anyagi terhek csökkentése érdekében iskolakezdéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: iskolakezdési települési támogatás) jogosult a 2020/2021 – es tanítási évben:


 1. az alapfokú vagy középfokú, a nappali oktatás munkarendje szerint, továbbá


 1. az Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolai rendszerszerű szakképzésben részt vevő, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint


tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek.


(2) Iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek nyújthatja be.


(3) [16]Az iskolakezdési települési támogatás összegét gyermekenként 40 000 forintban kell megállapítani.


(4) [17]Az iskolakezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelem 2020. szeptember 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig nyújtható be.


18. § (1) A gyermekszületéshez kapcsolódó egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: születési települési támogatás) jogosult a gyermekét szülő nő a gyermek születését követően.


(2) A születési települési támogatás összegét gyermekenként 20. 000 forintban kell megállapítani.


18/A. § [18] (1) Lakásvásárláshoz kapcsolódó költségek mérséklése céljából egyszeri rendkívüli települési támogatásra való (a továbbiakban: lakásvásárlási települési támogatás) jogosultságát kell megállapítani azoknak a házastársaknak, élettársaknak, egyedülállóknak,

 1. akik adásvételi szerződéssel igazoltan Herencsény településen lakást vásároltak és
 2. tulajdonjoguk az ingatlan-nyilvántartásba tulajdoni lappal igazoltan bejegyzésre került, továbbá
 3. akiknek nyilatkozatuk alapján a lakásvásárlási települési támogatás tárgyát képező lakás kivételével lakástulajdonjoguk nincs.


(2) Nem minősül lakástulajdonnak az az ingatlan/ ingatlanrész, amely öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a kérelmezők tulajdonába és a haszonélvező az ingatlanban életvitelszerűen lakik.


(3) A lakásvásárlási települési támogatásra való jogosultságot legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napos határidőn belül lehet megállapítani. E határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A lakásvásárlási települési támogatás összegét 70. 000 forintban kell megállapítani.


18/B. § [19]


18/C. § [20] (1) A polgármester hivatalból állapítja meg a családok 2019. évi egyszeri rendkívüli támogatását (a továbbiakban: rendkívüli családtámogatás).


(2) Rendkívüli családtámogatásra való jogosultságát kell megállapítani a kiskorú gyermeket nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek.


(3) A rendkívüli családtámogatás összegét a kiskorú gyermekre tekintettel családonként 15 000 forintban kell megállapítani.


(4) A polgármester a rendkívüli családtámogatás megállapításáról és az egyszeri juttatás jogosultak részére történő kézbesítéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig gondoskodik.


4. Méltányossági települési támogatás


19. § Méltányosságból eseti jelleggel pénzbeli ellátásként méltányossági települési támogatás állapítható meg abban az esetben, ha az adott évi költségvetésben ezen jogcímen elkülönített előirányzat időarányos része rendelkezésre áll.


20. § A méltányossági települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


21. § A polgármester méltányossági jogkörében eljárva a kérelmező sajátos egyedi élethelyzetére, körülményeire tekintettel méltányossági települési támogatást állapíthat meg.


22. § A méltányosság gyakorlása során mérlegelni kell továbbá az ellátott

 1. életkorát,
 2. testi, lelki egészségállapotát,
 3. egyéb családi körülményeit.


23. § Méltányossági települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyújtható be, abban az esetben, ha a kérelmező a települési támogatásra e rendelet alapján jövedelmi helyzete alapján nem jogosult.


24. § Méltányossági települési támogatás a jogosult családjában egy éven belül egy alkalommal kerülhet megállapításra.


25. § A méltányossági települési támogatás legkisebb összege 5. 000 forint, legmagasabb összege 30. 000 forint.


5. A pénzbeli ellátások folyósítása


26. § A pénzbeli ellátások folyósítása pénzintézeti átutalással történik.


27. § Az eseti pénzellátásokat a megállapítást követő 10 napon belül kell folyósítani.


28. § Azonnali intézkedést igénylő esetben a megállapított rendkívüli települési támogatás, illetve méltányossági települési támogatás kifizetése házipénztárból engedélyezhető. Ezt a megállapító határozatban rögzíteni kell.


6. Köztemetés


29. § Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt.


30. § Jelen rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemlő helyzet, ha

 1. az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén 150%-át és
 2. a fizetésre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan értékű forgalomképes vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető és
 3. a temetési költségeket a hagyaték tárgya sem biztosítja.


II. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások


7. Étkeztetés


31. §[21] Herencsény Község Önkormányzata az étkeztetést a "TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Betéti Társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja.


32. § Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a polgármesterhez.


33. § Az étkeztetésre való jogosultság megállapítás során a rászorultság tekintetében az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározottak az irányadók.


34. § A kérelem elbírálásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.


35. § [22]Az étkeztetetés intézményi térítési díját a 3. melléklet állapítja meg. Az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg.


36. § A napi egyszeri meleg étel rászorultakhoz való eljuttatását az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.


8. Házi segítségnyújtás


37. § A házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központon keresztül valósul meg.III. Fejezet

 Záró rendelkezések


38. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.


39. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

 1. Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól
 2. Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól


40. § A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 2015. augusztus 28 – án folyamatban lévő ügyben e rendelet 2015. augusztus 28 – án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


41. § A települési támogatásra való négy jogosultsági alkalom kimerítése tekintetében figyelembe kell venni e rendelet 2015. augusztus 28 – án hatályos rendelkezései alapján megállapított rendkívüli települési támogatást.


42. § [23] (1) E rendelet hatályba lépését megelőzően lakásvásárlás és lakásbővítés céljából megállapított visszatérítendő helyi támogatás fennmaradó törlesztőrészleteit e rendelet 18/A §-a szerinti lakásvásárlási települési támogatásnak kell tekintetni.


(2) A támogatottal korábbiakban létrejött szerződés felmondásáról haladéktalanul gondoskodni kell.[1]

A 3. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[2]

Az 5. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[3]

A 6. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[4]

A 7. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[5]

A 8. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[6]

A 9. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[7]

A 10. § a 4/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § - ával megállpított szöveg.

[8]

A 14. § az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[9]

A 14. § (2) bekezdés a 4/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § - val megállapított szöveg.

[10]

A 16. § (1) bekezdés a 8/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § - ával megállapított szöveg.

[11]

A 16. § (1) bekezdés b) pont a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

[12]

A 16. § (3) bekezdés a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

[13]

A 16. § (4) bekezdés a 8/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. § - ával megállapított szöveg.

[14]

A 16. § (4) bekezdés b) pont a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

[15]

A 17. § (1) bekezdés a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1. § - ával megállapított szöveg. 

[16]

A 17. § (3) bekezdés a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

[17]

A 17. § (4) bekezdés a 8/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

[18]

A 18/A. § - t az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 4. § - a iktatta be.

[19]

A 18/B. § - t a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § - a hatályon kívül helyezte.

[20]

A 18/C. § - t a 13/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § - a iktatta be.

[21]

A 31. § a 6/2018. (III. 24. ) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[22]

A 35. § a 10/2017. (VIII. 03.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[23]

A 42. § - t az 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelet 5. § - a iktatta be.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
256.39 KB
1. melléklet
187.42 KB
3. melléklet
234.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!