nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.)
Hatályos:2017-02-15 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pusztamérges Községi Önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 152 027 720 forintban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza működési és felhalmozási költségvetésre elkülönítve.3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   99 993 588 Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                                  31 629 452 Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                                            68 364 136 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      18 200 000 Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                                                16 000 000 Ft

     bb) gépjárműadó                                                                                             2 200 000 Ft

c) működési bevételek                                                                                        33 834 132 Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                               0 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                  135 039 295 Ft

      aa) személyi juttatások                                                          29 309 526 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                6 527 905 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              61 127 537 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            7 670 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       30 404 327 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               15 132 059 Ft

      ba) beruházások                                                                       2 585 403 Ft

      bb) felújítások                                                                       12 546 656 Ft

      bc) felhalmozási célú pénzeszközátadás                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                    1 856 366 Ft


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) hűtőkamrára tető készítése                                                     900 430 Ft

b) munkagépek beszerzése útkarbantartáshoz                                      1 684 973 Ft


(3) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

     a) óvodai gyereköltözőben parketta csere                                           381 000 Ft

     b) járda felújítása                                                                          12 165 656 Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                      5 000 000 Ft

b) egyéb nem intézményi ellátások                                                                       2 670 000 Ft5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatás feladatok szerinti bontásban – e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait és ilyen programokhoz történő önkormányzati hozzájárulást nem tartalmaz.


7. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatások nyújtását – adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tervezi.


3. Egyéb rendelkezések


9. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2017. évre nem tervez.


(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége.


(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben 16.000 e Ft-ot tesznek ki.


(4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományának, kölcsön nyújtásának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kötelezettséggel járó kiadási tételeit a 5. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi kirendeltsége végzi.


(5) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- személyi juttatások közül a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

- dologi kiadások közül a 100.000,-Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 500.000,- Ft,

- beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.


5. Záró rendelkezések


11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.


Pusztamérges, 2017. február 13.
                       Dr. Papp Sándor                                                    Fődi Anita

                          polgármester                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. február 14.


                                                                                                         Fődi Anita

                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
45 KB
2. sz. melléklet
27 KB
3. sz. melléklet
25.5 KB
4. sz. melléklet
22 KB
5. sz. melléklet
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!