nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (VI.25.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-06-26 - 2015-06-27
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (VI.25.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró


állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, földhivatali, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Debreceni Járási Hivatala,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

Hajdú-Bihar Megyei - vízvédelmi és vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében szereplő SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP – BELTERÜLET tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletben szereplő rajzi mellékletek szerint módosul.


2.§ Ez a rendelet 2015. június 26-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!