nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014. (III.14.) rendelete
Hatályos:2014-04-01 -tól
Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2014. (III.14.) rendelete
a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2014.(III. 14.) rendelete

a hulladékgazdálkodás közszolgáltatásról
Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § és 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1. §


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az Akasztó Község közigazgatási területén az ingatlanokon és közterületeken összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, hasznosítására terjed ki.


 1. A rendelet területi hatálya Akasztó Község belterületére terjed ki.


 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed az Akasztó Község belterületén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, vagyonkezelőjére, a hulladék termelőjére és birtokosára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.


 1. A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladék alábbi fajtáira terjed ki:
  1. háztartási hulladék,
  2. közterület hulladék,
  3. háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű szilárd hulladék,
  4. inert hulladék,
  5. lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.


 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.


2. §


 1. A települési szilárd hulladék begyűjtésével, átvételével, elszállításával, kezelésével, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékkezelési létesítmény fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására az Akasztó Önkormányzata a DUNANETT KFT. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.), - továbbiakban közszolgáltató - köt közszolgáltatási szerződést.
 2. A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §


 1. A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht) és a végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint, valamint jelen rendelet szerint köteles ellátni.


 1. A szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása heti gyakorisággal történik. A közszolgáltató által előre meghatározott időpontban, hetente egy alkalommal, péntek szállítási napokon 06.00 és 18.00 óra között szállítja el a hulladéklerakóba a szilárd hulladékot Akasztó község közigazgatási területéről.


 1. A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.


 1. A települési szilárd hulladék gyűjtését a közszolgáltató pormentesen, az 1. sz. mellékletben felsorolt szabványos gyűjtőedényzettel végzi.A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelességei


4. §


 1. A hulladék szállítása az e célra szolgáló az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.


 1. A közszolgáltató a gyűjtőedényzetek ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarításáról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról azonnal köteles gondoskodni, és a gyűjtőedényzetet az arra kijelölt helyre visszatenni.


 1. A szilárd hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az 1. sz. melléklet szerinti gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.


 1. A közszolgáltatónak legalább évente egy alkalommal – előzetesen meghirdetett időpontban és módon – lomtalanítási akciót kell szervezni, melynek ellenértékét a közszolgáltatási díj tartalmazza.


5. §


 1. A tulajdonos részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik, a közszolgáltató gyűjtőedényzetet a tárolhatóság és az ürítés gyakoriság figyelembevételével használatba átadja.
 2. A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti.


 1. A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet.


 1. Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondtalan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, független a gyűjtőedényzet tulajdonosától.


6. §


(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak az elszállítás napján – reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterület ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.


(2) A 3. § (2) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával.


(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben lehet kihelyezni.


(4) Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja.


(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja.


(6) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén: használója) szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles.


(7) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.


(8) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.


(9) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.


(10) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak  köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.


(11) Tulajdonos változás esetén az ingatlan tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.


(12) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetén arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát két naptári hónapnál hosszabb ideig szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 15 napon belül – bejelenteni. A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


(13) A tulajdonos a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A lomtalanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a közterületre kihelyezni csak a szállítás napján lehet.


(14) Tilos a gyűjtőedényzetbe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes, valamint folyékony, továbbá- külön jogszabály alapján- különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), a gyűjtő járművet károsító, szállítók egészségét, testi épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot elhelyezni.


(15) A közszolgáltató az előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási napokon biztosítja a lom elszállítását háztartásonként évente egy alkalommal térítésmentesen.


(16) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosítani a településen az elektronikai hulladékgyűjtést.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


7. §


 1. A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződés tartalmi elemei:
  1. a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai
  2. értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról
  3. a közszolgálató tevékenységére vonatkozó általános szabályok,
  4. a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételei,
  5. a közszolgáltató és az ingatlantulajdonosok kötelezettségei
  6. az önkormányzat kötelezettségei
  7. a közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei
  8. a szerződés hatálya, a megszűntetés és szerződésszegés esetei
  9. záró rendelkezések.

Díjfizetési kedvezmények


8. §


 1. A közszolgáltatási díj 50 %-át kell megfizetnie annak a magánszemélynek, aki 80. életévét betöltötte és Akasztó községben létesített bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén egyedül él. A kedvezményre való jogosultság keletkezését, megszűnését a – jogosult nyilatkozata alapján – annak bekövetkezését követő hónap 1. napjával kell figyelembe venni.


 1. Az (1) bekezdés szerinti díjkülönbözetet a közszolgáltató részére – külön megállapodás szerint – az önkormányzat téríti meg.


 1. Az (1) bekezdés szerinti esetben benyújtott kérelmeket a polgármester bírálja el.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok


9. §


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1. § (3) bekezdésében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.


 1. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.


 1. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.


 1. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.


 1. A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.


 1. A közszolgáltatási kötelezettség megszűntetését követően a személyes adatokat a nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a közszolgáltatónak. Közszolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a közszolgáltató.


 1. A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében szabályozni.


 1. A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadóak.


 1. A közszolgáltató a (3) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet Akasztó község jegyzőjétől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.Záró és értelmező rendelkezések


10. §


(1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti

 1. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendelet,
 2. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 19/2003.(XII.17) KT. sz. rendelet,
 3. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 17/2004.(XII.28) KT. sz. rendelet,
 4. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 7/2005.(V.10) KT. sz. rendelet,
 5. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 16/2005.(X.13) KT. sz. rendelet,
 6. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 22/2005.(XII.13) KT. sz. rendelet,
 7. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 18/2006.(XII.19) KT. sz. rendelet,
 8. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 12/2007.(XII.18) KT. sz. rendelet,
 9. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 3/2008.(II.14) KT. sz. rendelet,
 10. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 2/2009.(II.14) KT. sz. rendelet,
 11. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 12/2010.(XII.15) KT. sz. rendelet,
 12. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 21/2011.(XII.22) KT. sz. rendelet,
 13. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 14/2012.(VII.17) KT. sz. rendelet.
 14. az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2003.(VI.3) KT. számú rendeletet módosító 26/2012.(XII.18) KT. sz. rendelet.

            Suhajda Antal                                                                         Varga Béláné

             polgármester                                                                               jegyző
Záradék:


Kihirdetve: 2014. március 14.


                                                     Varga Béláné

                                                            jegyző

1. számú melléklet


A szabvány edényzet űrtartalma


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!