nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-26 - 2014-11-28
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerinti szociális célú tűzifára való jogosultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit.

  (2) A rendelet hatálya Tiszacsege közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és ott életvitelszerűen lakó személyekre terjed ki.

  (3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.


2. §


  (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: polgármester) - a BM rendelet alapján az önkormányzatnak megítélt támogatásból vásárolt 813 erdei m3 tűzifa mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig - szociális célú tűzifára való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki

a)  aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időskorúak járadékában részesül, vagy

c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) egyedül élő  60 év feletti  és  havi  nettó jövedelme nem haladja meg a 80.000  Ft-ot, vagy

f)  egyedül élő és nyugellátásból vagy  egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él, melynek  összege nem haladja meg a havi nettó 80.000 Ft-ot.

 (2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, a 2. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élő kérelmezőket.

   (3) A támogatás mértéke jogosultanként 0,5-1 erdei m3 tűzifa lehet.

  (4) A szociális célú tűzifára való jogosultság ugyanazon lakásban lakók közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

  (5) Amennyiben ugyanazon lakásban lakók közül több személy is benyújt kérelmet, az elsőként kérelmet benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell utasítani.


3. §


(1) A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalába.

   (2) A kérelem benyújtásának határideje: 2013. december 20.


4. §


  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának felhasználásáról szóló 30/2012.(XII. 19.) önkormányzati rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
23_2013 melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!